Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Lieksan kaupunki, Pielisen ran­tao­say­leis­kaa­va, Kolin itärinne

Lausunto: Lieksan kaupunki Pielisen rantaosayleiskaavasta/Kolin itärinne

Kaavatyö on käynnistynyt Lieksan kaupungin aloitteesta, ja kaupunginhallitus on päättänyt kaavatyön vireilletulosta 15.10.2018 § 283 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 15.10.- 12.11.2018 väliseksi ajaksi. Alun perin Kolin itärinteen ja Merilänrannan ranta-alueiden kaavoittaminen on aloitettu konsulttityönä vuonna 2015 (Insinööritoimisto Heikki Rautiainen). Nyt esillä oleva kaavatyö on päivitys edellisestä (OAS 20.9.2018) ja päivitetty 6.8.2020 (Insinööritoimisto Heikki Rautiainen).

Kaavatyön nimi on vaihtunut Kolin itärinteen osayleiskaavasta Pielisen rantayleiskaava/Kolin itärinteeksi. Suunnittelualueen rajaus on muuttunut, ei vain Merilänrannan osa-alueen poisjäämisellä vaan muidenkin alueiden osalta.

Kaavaluonnos sisältää vain yhden uuden rakennuspaikan muodostamisen Sikoniemen alueelle, joten rantaosayleiskaavaluonnos on rakennuspaikkojen osalta jo aikaisemmin syntyneen tilanteen toteava. Lisäksi on huomioitava, että rakennuspaikkoja ympäröivät alueet ovat kansallispuistoon kuuluvia alueita.

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista kyseistä suunnittelualuetta koskevat erityisesti Kolin alueen valtakunnallinen maisema-arvo, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriympäristön arvojen turvaaminen. Suunnittelualueen neljä osa-aluetta mantereella ja läheiset saaret rajautuvat Kolin kansallispuistoon.

Vaikka kaavalla osoitetaan vain yksi uusi rakennuspaikka, ei se oikeutta kaavamenettelyssä tai selvityksissä minkäänlaiseen poikkeamaan normaalista käytänteistä. Erityisten luonto- ja kulttuuriarvojen tarkistamiseksi osayleiskaavaa varten ympäristöselvitys/-inventointi on suoritettu yhtenä päivänä 20.9.2019 kaikilla viidellä kaavan osa-alueella. Ympäristöselvitystä luonnon osalta, niin kasvillisuuden kuin eläimistön suhteen, ei voi katsoa riittäväksi ja kattavaksi. kun ottaa huomioon ajankohdan, suunnittelualueen laajuuden ja alueen valtakunnallisen merkitsevyyden. Lisäksi on selvitettävä, onko Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö esteellinen ympäristö- ja luontoselvityksen laatijana.

Ympäristöselvityksessä on myös epätarkkuuksia, esim. kuvaa 41 esitetään Rieskaniemen alueeksi, vaikka kyseessä on Pärnälän lahti.