Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Lieksan kaupungin keskustaajaman osayleiskaava

Lausunto: Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan luonnoksesta

Kiitokset lausuntopyynnöstä. Lieksan keskustaajaman osayleiskaavan kaavaluonnos on hyvin laadittu ja antaa hyvän pohjan asemakaavoitukselle, asumiselle, tuotannolliselle toiminnalle sekä matkailun kehittämiselle. Muutamia luontoon ja ympäristöön liittyviä huomioita haluamme nostaa esille.

Lieksan keskustaajaman kulttuurisen ja virkistyksellisen arvon kannalta ei ole mielestämme yhteensopivaa, että taajama-alueella on niin paljon metsätalousmetsän eli M-merkinnän saaneita alueita virkistysmetsien sijaan. Esimerkiksi Sokojoen/Mähkönjoen rannoilla sekä Peltolan ja Partalanmäen alueella on metsäalueita, joiden status osayleiskaavassa tulisi olla MY tai VL. Sokojoen ympäristö on merkitty luo-merkinnällä, joka on ristiriitainen metsätalousalueeksi varaamisen kanssa. Näillä metsillä on kokonaisuuden kannalta paljon enemmän arvoa asukkaiden virkistysmetsinä ja taajaman luontokeitaina kuin talousmetsinä. Lisäksi Surpeenvaaran yhtenäinen ja paljon käytetty metsäalue, jossa kulkee latupohja ja lenkkipolku, tulisi mielestämme olla VL eikä MU. Surpeenvaaran rantametsän luo-merkintä on tarpeellinen, mutta se on ristiriidassa suuren teollisuuskäyttöön varatun kaavamerkinnän kanssa. Mielestämme Pielisen ranta- aluetta (junanradan eteläpuoli) ei tule varata teollisuuskäyttöön, vaan rantavyöhykkeen luonto ja maisema on turvattava toisenlaisella kaavamerkinnällä (esim. VL).

ABC-aseman takana oleva metsikkö on luontoselvityksessäkin liito-oravan esiintymisaluetta, mutta se on jätetty osayleiskaavan merkinnöissä huomiotta. Alueelle kuuluisi laittaa vähintään luo-merkintä. Myös Pärnänvaaran alue on syytä tarkastella uudestaan luo-merkintöjen osalta. Alueella on vanhaa kuusikkoa, luonnontilaisia korpipainanteita ja esimerkiksi liito-oravalle sopivaa elinympäristöä, mutta siellä ei ole yhtään luo-merkintää.

Haluamme tuoda lopuksi esille myös lähivirkistysmetsien suuret ja näkyvät avohakkuut. Ne ovat mielestämme harkitsemattomia ja toivomme, että uuden osayleiskaavan myötä moisia ei enää tehdä.