Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

OAS, Lieksan kaupunki ja Juuan kunta, Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+

Lausunto: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS (MRL 63§), LIEKSAN KAUPUNKI JA JUUAN KUNTA, KOLI-AHMOVAARA OSAYLEISKAAVA 2040+

Yleistä

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan suunnittelualueena ovat Lieksan kaupungin Kolin alue ja Juuan kunnan Ahmovaaran alue. Lieksan luonnonystävien lausunto keskittyy Lieksan kaupungin Kolin alueeseen.
Koli-Ahmovaara osayleiskaavan tavoitteena on tulevaisuuteen tähtäävä maankäytön suunnittelu. Tavoitteen mukaisesti osayleiskaavalla olisi näin mahdollista toteuttaa todellinen maankäytön ohjaus erityisesti Kolin alueella, jossa ongelmana on ollut pienialaiset, postimerkkimäiset asemakaavat ja osayleiskaavat sekä niiden muutokset kulloisenkin intressin mukaisesti. Osayleiskaava maankäytön suunnittelun työkaluna mahdollistaa hahmottamaan Kolin alueen maankäytön kokonaiskuvaa ja -tarvetta pitkälle tulevaisuuteen ja on tavoitteena kannatettava. Kyseessä olevassa Koli-Ahmovaara osayleiskaavassa tulevaisuuden maankäytön suunnittelussa lähtökohtana tulee olla alueen maisema- ja luontoarvot sekä luonnonmonimuotoisuuden vaaliminen. Erityisesti on syytä korostaa Kolin aluetta valtakunnallisesti arvokkaana maisemanähtävyytenä ja yhtenä tunnetuimmista kansallismaisemistamme. Nimenomaan ainutlaatuiseen maisemaan perustuu koko Kolin matkailullinen potentiaali ja siitä seuraava kaavallisen suunnittelun tarve.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei selviä, korvaako tämä kaava Kolin keskustan osayleiskaavan ja Loma-Kolin osayleiskaavan, asemakaava-alueita tämä kaava ei koske. Koli- Ahmovaara osayleiskaavan esittelytilaisuudessa 16.6.2020 Juuan Ahmovaaran monitoimitalolla Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti vastasi kysyttäessä mahdollisista uusista asemakaavoista ja osayleiskaavojen muutoksista ennen tämän osayleiskaavan toteutumista, että asemakaavoja on suunnittelualueelle laadinnassa.

Suunnitellut asemakaava- ja osayleiskaavamuutosesitykset eivät palvele tavoitteen mukaista kokonaisvaltaista maankäytön suunnittelua.

ESITÄMME, että Kolin alueella tulisi pidättäytyä asemakaavojen laadinnasta ja osayleiskaavamuutoksista kunnes tämä Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ valmistuu.

Osayleiskaavan suunnittelualueen rajaus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetty osayleiskaavan alustava rajaus (Suunnittelualue; OAS, Kuva 1) on monella tapaa kummallinen ja kysymyksiä herättävä. Ensinnäkin siihen sisältyy

Kolin kansallispuiston pohjoinen osa, jolla käsityksemme mukaan ei voi olla mitään yleiskaavatasoisen maankäytön suunnittelun tarvetta.

Toisaalta muilta osiltaan osayleiskaava on rajattu hyvinkin säästeliäästi kattamaan ainoastaan ne alueet, joille kaavoittaja ilmeisesti toivoo kaiken tavoitellun, moninkertaistuvan matkailuvolyymin edellyttämän rakentamisen tulevaisuudessa sijoittuvan. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 34§ 2 mom toteaa yleiskaavan tarkoituksesta näin: Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. OAS:n suunnittelualue näyttää rajautuvan pelkästään yksityiskohtaista (asema)kaavoitusta tulevaisuudessa tarvitseville alueille, eikä siten kykenisi ohjaamaan alueen kokonaisvaltaisempaa suunnittelua, jota yleiskaavalta edellytetään.

Esitetty osayleiskaava-alueen rajaus seuraa läheisesti vuonna 2018 valmistuneen Kolin Iso Kuva – suunnitelman painopisteakselia Ahmovaara-Kolin kylä – Loma-Koli, mutta poikkeaa siitä muun muassa siten, että Lahnalammen laakson kulttuurimaisema-alue on tässä huolellisesti rajattu mukaan.

Suunnittelualueen rajaus ei mahdollista tavoitteiden mukaista arviointia eikä ohjausta esimerkiksi luonto- tai retkeilyreittien osalta, ja jättää laajat ja olennaiset osat Kolin maisema-aluetta ikään kuin vapaan ja suunnittelemattoman poikkeamisluparakentamisen temmellyskentäksi. Suunnittelualue tulee rajata kokonaisvaltaisemmin sekä Kolin että Ahmovaaran alueilla, kuten tavoite on OAS:ssa ilmaistu: Osayleiskaavalla luodaan edellytykset alueen matkailun merkittävälle kasvulle herkässä luonnonympäristössä ja arvokkaassa kansallismaisemassa.

Lieksan alueella osayleiskaavan rajausta tulisi mielestämme laajentaa sisältämään vähintäänkin Kolin kansallismaisemaksi määritelty alue (pl kansallispuisto), joko vuoden 1995 valtioneuvoston periaatepäätöksen rajauksen mukaisesti, tai uuden inventoinnin vuonna 2015 esitettyä rajausta noudattaen. Tällöin osayleiskaavaan tulisi sisällyttää Kolin alueella Sutkanvaara, Kolin kylän luoteispuoleiset alueet Räsävaaralle asti sekä Verkkovaaran alue.

Nämä täydennysalueet ovat olennaisia ennen muuta alueen ulkoilureitistön sijoittelun ohjaamisen kannalta. Osayleiskaavassa esittämiemme täydennysalueiden status tulisi säilyttää nykyisellään, maa- ja metsätalousvaltaisina alueina. Niillä rakentamista olisi tarpeen ohjata kaavamääräyksillä vain kevyesti, lähinnä niin, että matkailullisesti tärkeiltä näkemäpaikoilta avautuviin maisemanäkymiin ei synny häiritseviä tekomuotoja.

Koli-Ahmovaara osayleiskaavan esittelytilaisuudessa Juuan Ahmovaaran monitoimitalolla 16.6.2020 Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti vastasi kysyttäessä em. rajauskohteista, että ”Metsähallitus oli aluksi mukana, mutta jäi sitten pois ja karttarajaus kansallispuiston osalta on vanha sekä Lahnalammen alueesta, että rakentamista ei ole tarkoitus sijoittaa peltoalueille vaan metsäisille alueille”. Tulevaisuuteen tähtäävässä maankäytön suunnittelussa lähtökohtana tulee olla alueen maisema- ja luontoarvot sekä luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja Kolin seudun peltoalueiden säilyminen nykymuotoisena ilman rakentamisen ohjausta viljelyalueille on oleellinen osa tätä tavoitetta.

ESITÄMME, että Kolin kansallispuiston alue on rajattava pois osayleiskaavan suunnittelualueesta, ja että Lieksan puolella suunnittelualuetta laajennetaan kattamaan vähintään koko Kolin kansallismaisema-alue.

Aikaisemmin laaditut selvitykset

Koli-Ahmovaara osayleiskaava 2040+ alueelta tehdyt luontoselvitykset puuttuvat joko kokonaan, ovat vanhentuneita tai eivät sijoitu edes suunnittelualueelle. Luettelo on pitkä, mutta harhaanjohtava kattavuuden ja ajanmukaisuuden suhteen.

ESITÄMME, että suunnittelualueen puuttuvat ja päivitettävät luonto- ja maisemaselvitykset on tehtävä ennen kaavaluonnoksen nähtäville panoa. Luontoselvitykset vaativat vielä ainakin maastokauden 2021.

Johtopäätökset

Koli-Ahmovaara osayleiskaavan tavoite tulevaisuuteen tähtäävänä alueiden käytön suunnitteluna on hyvä. Tätä olisi pitänyt edistää jo vuosia aikaisemmin, jotta olisi vältytty Kolin alueen erilaisten intressien mukaiselta pirstaleiselta kaavoittamiselta ja ongelmallisilta rakentamishankkeilta.

Kaavatyössä huomioidaan suunnittelualueen luonnon-, maisema-, arkeologisen kulttuuriperinnön ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja annetaan tarpeen mukaan niitä koskevia suojelumääräyksiä. Tavoitteena on yhteensovittaa asetetut tavoitteet luontoon, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kolin kansallismaiseman merkittävyys tunnistetaan monesta eri perspektiivistä. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää kattavaa ja vahvaa tietoa alueen luonto- ja maisema-arvoista sekä kulttuuriperinnöstä ja tulevaisuuteen tähtäävänä tavoitteena myös vahvaa suunnittelua alueen luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta.

ESITÄMME, että kaavoitusaikataulua muutetaan niin, että riittävät ja tarvittavat luontoselvitykset on mahdollista toteuttaa.