Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Lieksan yhdistys

Lieksa
Navigaatio päälle/pois

Hattusaaren ran­tao­say­leis­kaa­va

Lausunto: Hattusaaren rantaosayleiskaava, vireilletulovaihe

Pyynnöstä kommentoimme Hattusaaren rantaosayleiskaavaa sen vireilletulovaiheessa. Kolin aluetta on vaivannut suunnittelemattomuus. Kaavoituksia on tehty tilkkutyönä ja alueen kaavoittamattomiakin rantoja on rakennettu milloin minkin tarpeen mukaan. Nyt esille tullut Hattusaaren rantaosayleiskaava (OAS) kohdistuu jäljellä oleville kaavoittamattomille rannoille. Kolin alueen kokonaissuunnittelun näkökulmasta olisi parasta, että kaava-alue olisi mahdollisimman suuri ja tämä Hattusaaren rantaosayleiskaava tulisi nivouttaa suunnitteilla olevaan Koli-Ahmovaara osayleiskaavaan.

Hattusaaren ympäristön mannerrantojen kartoitus jakautuu useaan osa-alueeseen johtuen em. alueen aikaisemmista kaavoituksista. Kuten luonto- ja maisemakartoituksesta selviää, suunnittelualue on voimassaolevan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan mukaisesti osa Pielisen rantojenkäytön kehittämisen kohdealuetta. ”Suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suurvesistöjen suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota luonnonympäristön kestävään käyttöön, vesihuollon järjestämiseen sekä rakentamisen soveltumiseen maisemaan. Rantarakentamista mitoitettaessa on jätettävä riittävän suuret yhtenäiset ranta-alueet vapaaksi jokamiehenoikeudella tapahtuvaan rantojen käyttöön. Suurvesistöjen muunnetusta rantaviivasta tulee olla vapaata rantaviivaa noin 60 % ja rakennettua rantaviivaa noin 40 %.” Tämä tulee huomioida kaavoitussuunnittelussa.

Pielisen louhikkoiset rannat, pienet saaret, saarten ja luotojen rykelmät, silokalliot, rehevät puronotkelmat ja jyrkkärinteiset harjut on säilytettävä luonnontilaisina arvokkaina luonto- ja maisemakohteina. Nämä selviävät rantaosayleiskaavoitusta varten laadituista hyvistä luonto- ja maisemakartoituksesta ja linnustoselvityksestä. Kattavat linnustoselvitykset annettuine suosituksineen koskevat paitsi lajien välittömiä elinympäristöjä, myös säilytettäväksi suositeltuja arvokkaita luontokokonaisuuksia kuten saarten ja luotojen rykelmiä, luhtia ja reheviä lahdelmia. Luontoselvitysten suositukset onkin syytä ottaa huomioon kaavasuunnittelussa.