Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Muistutus 8.12.2023 Vehoniemenharjun soranotosta

Kangasalan kaupunki, Viranomaislautakunta

Asia: Muistutus NCC Industry Oy:n hakemuksesta maa-ainesten ottamisesta sekä kallion louhinnasta ja murskauksesta kiinteistöillä 211-441-878-2 (Yhteisalue), 211-441-1-48 (Kangas), 211-441-1-50 (Peltola), 211-441-3-25 (Epilä) ja 211-463-1-61 (Sipilä) Kangasalan kaupungin Raikun ja Vehoniemen kylissä osoitteessa Lahdentie 2076, Kangasala.

Kangasalan luonto ry. katsoo, että lupaa ei tule myöntää.

PERUSTELUT
Kangasalan Vehoniemenharju on kansallisesti merkittävä nähtävyys, jossa on maisema- ja kulttuuriarvoja, luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueita, ulkoilu- ja retkeilyreittejä, pysyvää asutusta, maataloutta sekä Kangasalan vedenottamo.

Vehoniemi on yksi itsenäisyyden juhlavuoden sadasta luontohelmestä. Alla olevasta linkistä avautuu pdf-tiedosto, jossa perustellaan laajasti Vehoniemen maisemallinen ja ekologinen arvokkuus: https://web.sll.fi/pirkanmaa/vehoniemi_100lh_esittely

NCC:n pitkään jatkunut maa-aineksen otto on jo aiheuttanut korvaamatonta vahinkoa alueella. Liitämme oheen valokuvan, joka osoittaa millaista vahinkoa maa-aineksen otto on aiheuttanut.

Maa-aineslain 24.7.1981/555 3 §:n 1 momentin mukaan aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Kangasalan luonto ry. katsoo, että NCC:n hakemus on ristiriidassa em. lain kanssa. Kuten kuva osoittaa, maa-aineksen otto on jo aiheuttanut maisemakuvan turmeltumista sekä merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.

Yhtiön nykyisen luvan umpeuduttua viisain ratkaisu olisi ottoalueen maisemointi tuhojen korjaamiseksi. Lisäotto pahentaa maisemaa entisestään.

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä 20 metrin päässä on Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alue (FI0316001). On mahdotonta olla vahingoittamatta sitä otettaessa alueelta 1,7 miljoonaa k-m³ lisää maa-ainesta.

Alue on 1-luokan pohjavesialue. Kangasalan kaupungin Raikun vedenottamo on 300 metrin päässä ottoalueesta. On ilmeistä, että ottamistoiminta vaarantaa vedenoton Vehoniemellä.

Kangasalan luonto ry. katsoo, että NCC:n hakemus edellyttää YVA-menettelyä. Päätettäessä YVA-asetuksen 277/2017 mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta YVA-lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen luonnonympäristön sietokyvyn osalta on otettava huomioon erityisesti kansallis- ja luonnonpuistot sekä historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkittävät maisemat ja kohteet. Ottoalueen lähellä on kaksi luonnonsuojelualuetta: Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura 2000 -alue sekä 1920-luvulla perustettu Vehoniemen 78 ha ls-alue, johon KKO:n päätöksen 2022 mukaisesti kuuluu myös Punamultalukko 25 ha.

Kallion räjäytykset ottoalueella ovat pitkään aiheuttaneet lähialueen asukkaille häiriöitä. On syytä tarkistaa, täyttääkö toiminta Lain eräistä naapuruussuhteista 4.2.2000/90 17§ vaatimukset.

YHTEENVETO
Kangasalan luonto ry. katsoo, että NCC:n hakemaa lupaa ei tule myöntää. Suunniteltu maa-aineksen otto on niin laajaa, että yhdistettynä jo tapahtuneeseen ottoon on toimitettava YVA-menettely. Mahdollista lupaa ei saa myöntää muutoksenhausta huolimatta.

Kangasala 8.12.2023
Kangasalan luonto ry.