Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Mielipide asemakaavasta 861 Kuuselantie

Kangasalan luonto ry. ja Sll Pirkanmaan piiri ry. suhtautuvat kielteisesti Kuuselantien asemakaavaan nro 861. Suunnitellulla tiellä on merkittäviä ympäristöhaittoja eikä sitä siksi tule toteuttaa.

Muistutamme mitä Kangasalan luonto ry. on aikaisemmin lausunut Saarenmaan kaavoituksesta (31.1.2019 sekä 24.9.2020 Lausunto Saarenmaan osayleiskaavasta, kaava nro 36). Totesimme, että enimmäkseen teollisuusalueeksi tarkoitetun Saarenmaan rakentaminen tulee keskittää nykyisen Saarenmaantien ympärille sekä olemassa olevien sähkölinjojen läheisyyteen. Valitettavasti jatkosuunnittelun lähtökodaksi valittiin kahdesta vaihtoehdosta huonompi ja epäekologisempi A. Sen epäekologisuuden myönsi kaavoittaja itsekin: ”Kaavan toteutuminen tukee Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteita hiilinielujen menettämistä lukuun ottamatta.” Kaukajärven takaisesta metsäalueesta totesimme, että se on eristetty muusta metsäalueesta, joskin suunnitelma B:ssä oli piirretty hiukan leveämpi vihervyö. Esitimme, että SAARENMAAN KAAVA-alueen pohjoisin osa Kaukajärven rannalla tulee varata virkistysalueeksi.

Pitkäjärvi ja Kaukajärvi sijaitsevat kallioperässä olevassa syvänteessä. Niiden eteläranta nousee järvestä kymmeniä metrejä korkeana, hyväkasvuisen metsän peittämänä kalliorinteenä. Tämä muodostuma on merkittävä ekologinen yhteys ja alueella on suuri merkitys virkistyskäytölle. Alueella on merkittäviä luonnonarvoja, edustavaa metsä-ja kalliokasvillisuutta sekä lähteitä ja kosteikkoja. Se on luonnoltaan pienipiirteistä, mistä syystä tehtyjen luontoselvitysten kattavuus ei ole riittävä esimerkiksi kallioympäristöjen ja alueen norojen osalta.

Kaukajärvi on poikkeuksellisen kirkasvetinen, mistä johtuen siinä kasvaa useita harvinaisia kasvilajeja. Järvi on toistaiseksi säilynyt huomattavan puhtaana. Kaukajärvi on kuitenkin järven pienestä valuma-alueesta ja veden hitaasta vaihtuvuudesta johtuen herkkä veden laadun muutoksille, erityisesti rehevöitymiselle. Tie- ja rakennustöiden kuormitus, hulevedet ja lisääntyvä asutus väistämättä kuormittavat järveä.

Tässä seudullisestikin merkittävässä luontoympäristössä Kuuselantien asemakaava 861 vie Saarenmaan kaavoitusta yhä kielteisempään suuntaan. Se katkoo sekä Kangasalla että Tampereella ekologisia käytäviä, joiden vähäisyyttä olemme arvostelleet. Kuuselantien rantarinne on tulevaisuudessa ainoa ekologinen yhteys Kisapirtiltä Haiharaan ja Hikivuorelle. Tien rakentaminen erittäin jyrkkärinteisellä Kaukajärven rannalla on vaikeaa ja suorastaan uhkarohkeaa. Ympäristövahingot voivat olla huomattavia. Kaukajärvi on pitkään ollut Tampereen puhtain järvi, josta myös Kangasalla nautittu Liutussa.

Muistutamme, että voimassa olevan Pirkanmaan 2. maakuntakaavan (eli Pirkanmaan maakuntakaava 2040) mukaan Kangasalan puolella oleva Kaukajärven eteläinen ranta on osoitettu virkistysalueeksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §1 momentin mukaan maakuntakaavan on oltava ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Kaukajärven rannan osoittaminen asuntoalueeksi on Pirkanmaan 2. maakuntakaavan vastaista.

Kuuselantien kaavasuunnitelma vie Saarenmaan kaavoitusta ekologisesti yhä kielteisempään suuntaan. Asemakaavaa 861 Kuuselantie ei tule toteuttaa.

Kangasala 15.4.2021

Kangasalan luonto ry.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry.