Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Saarenmaan osay­leis­kaa­vas­ta, kaava nro 36

Kangasalan kaupunki, kaavoitus

Kangasalan luonto ry. kiittää lausuntopyynnöstä Saarenmaan osayleiskaavaehdotukseen, kaava nro 36.

Yleistä
Kaavoitettava alue on pääosin metsätalouskäytössä ja melko rakentamatonta. Poikkeuksena on nykyinen Saarenmaantie, joka kulkee alueen läpi Tampereen Annalasta Kangasalan Rantakoivistoon. Merkittäviä luontoarvoja sisältävät alueen eteläosassa Salmuksen Natura 2000–alue, pohjoisessa Kaukajärven-Pitkäjärven rannat sekä hieman idempänä Kirkkojärven Natura 2000–alue.

Totesimme tammikuussa 2019, että enimmäkseen teollisuusalueeksi tarkoitetun Saarenmaan rakentaminen tulee keskittää nykyisen Saarenmaantien sekä olemassa olevien sähkölinjojen läheisyyteen. Tarjolla on ollut kaksi kaavavaihtoehtoa A ja B. Molemmat ovat ylimitoitettuja, kuten lausuimme tammikuussa 2019. Pidimme vaihtoehto B:tä hiukan realistisempana. Se olisi lähinnä teollisuusalue, jossa olisi 1900 asukasta. Valitettavasti jatkosuunnittelun lähtökohdaksi on valittu huonompi ja epäekologisempi vaihtoehto A. Perusteluksi ilmoitetaan talous, ”…jotta alueelle saadaan tehokas joukkoliikenne ja luodaan edellytykset kunnollisille lähipalveluille.” Vaihtoehto A:n epäekologisuus myönnetään selosteen s. 54: ”Kaavan toteutuminen tukee Tampereen kaupunkiseudun ilmastotavoitteita hiilinielujen menettämistä lukuun ottamatta.” Tämä myönnetään toistamiseen s. 57.

Natura
Natura-tarveharkinta on puutteellinen. Siinä puhutaan vain Kirkkojärven Natura 2000-alueesta, joka Ahulia lukuun ottamatta ei ole kovinkaan lähellä kaavoitettavaa aluetta. Kaava-alueen arvokkaimmat luontokohteet sijoittuvat alueen eteläisimpiin ja pohjoisimpiin osiin. Etelässä on Kangasalan ja Lempäälän rajalla Salmuksen Natura 2000–alue. Tampere on perustanut läheisyyteen Makkarajärven luonnonsuojelualueen ja on esittänyt sen laajentamista Kangasalan ja Lempäälän puolelle. Kumpikaan tarjolla ollut vaihtoehto A ja B ei ottanut tätä huomioon, joka on vakava puute. Ympäristöjärjestöt esittivät, että kompensaationa Saarenmaan kaavoitukselle kolmen kunnan rajalle perustettaisiin yksi iso luonnonsuojelualue. Tähän on vastattu: ”Luonnonsuojelualueen perustaminen on oma prosessinsa eikä sitä ole tarkoituksenmukaista liittää yleiskaavan käsittelyyn. Tampereen luonnonsuojelualueen viereen ei ole esitetty rakentamista, alue on selvitysaluetta.”

Kangasalan puolella tämä tarkoittaa, että Saarenmaan alueen eteläosa pitäisi jättää rauhaan ja tielinjauksia siirtää pohjoisemmaksi mahdollisimman lähelle nykyistä Saarenmaantietä. Nyt kehä II on linjattu etelään hyvin lähelle Salmuksen Natura 2000–aluetta. Suurena ongelmana pidimme lausunnossamme tammikuussa 2019 nimenomaan kehä II–tietä, joka lisää huomattavasti melu- ja hiukkassaastetta Kangasalla raskaan liikenteen lisääntymisen takia. Suurin hyötyjä on Tampere, joka siirtää nämä ongelmat Kangasalle. Saasteongelmien siirtäminen yhden kunnan alueelta toiseen ei ole kestävää kehitystä. Nyt ”Saarenmaan uuden alueen rakentamista perustelee vahvasti kehätien yhteys”.

Tampereen 2-kehä (mt 309) välillä Rusko–Lentola aluevaraussuunnitelmassa käsitellään vain Kirkkojärven Natura 2000-aluetta. Salmuksen Natura 2000-aluetta kaavoitettavan alueen eteläosassa ei mainita lainkaan, vaikka aluevaraussuunnitelmassa kehä II on linjattu kulkemaan Salmuksen Natura 2000–alueen kupeesta. Natura-tarveharkinta on tältäkin osin puutteellinen.

Natura-tarveharkinnassa väitetään virheellisesti ” Hankkeesta syntyvien luontovaikutusten tilapäisen luonteen ja/tai vähäisen merkittävyyden vuoksi hankkeella ei katsota olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden mahdollisten hankkeiden kanssa.” Kangasalan luonto ry ei hyväksy selosteen arviota s. 56, jonka mukaan ”Natura-arviointia ei ole tarpeen laatia.”

Raitiotie
Tampereen raitiotielle esitetään kahta vaihtoehtoa Kangasalan Saarenmaan puolella. Näistä pohjoisempi linja nykyisen Saarenmaantien linjalla olisi järkevämpi. Sekä kehä II että raitiotielinjan tulee sijoittua pohjoisemmaksi nykyisen Saarenmaantien tuntumaan. Kehä II eteläisen suunnan melukartta tukee näkemystämme.

Viheryhteydet
Kaukajärven takainen metsäalue on eristetty muusta metsäalueesta, joskin suunnitelma B:ssä on piirretty hiukan leveämpi vihervyö. Alueen pohjoisin osa Kaukajärven rannalla tulee varata virkistysalueeksi. Koska alue on metsäinen, sinne on aivan oikein asetettu toimenpiderajoitus eikä näin näyttäisi olevan vaaraa, että toistuu sama kuin Lamminrahkassa. Siellä maanomistajat myivät kunnalle hakkuuaukeita. Valitettavasti jatkosuunnitteluun on valittu vaihtoehto A, jossa eri luontoalueiden väliset ekologiset yhteydet eivät ole riittävät. Selosteessa (s.53) puhutaan epämääräisesti ”Viherverkoston osalta on tavoiteltu tarkoituksenmukaista kokonaisuutta.” Mikä tarkoituksenmukaisuus tukee vähäisiä ekologisia käytäviä? Erityisesti liito-oravaa koskien, kulkuyhteys on niin heikko kuin sen heikoin kohta on. Viheryhteyksien on oltava riittävän leveitä ja puustoltaan yhtenäisiä, jotta vältetään hakattujen alueiden, avosoiden, sähkölinjojen sekä teiden yhdessä aiheuttama estevaikutus.

Yhteenveto
Saarenmaan alueen kaavoituksen kahdesta vaihtoehdosta on valittu jatkoon ekologisesti huonompi A. Katsomme, että kehä II–hankkeesta tulee joko luopua, muuttaa sijaintia tai sitä tulee ainakin lykätä liikenteen ollessa suuressa murroksessa. Teollisuus ja asutus tulee keskittää alueen keskiosaan nykyisen Saarenmaantien läheisyyteen. Pohjoisosassa tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena Kaukajärven-Pitkäjärven ranta eikä sinne tule myöntää poikkeuslupia.

Tampereen, Kangasalan ja Lempäälän rajalta Valkeakoskelle sijaitsee yksi Etelä-Suomen suurimpia jäljellä olevista yhtenäisistä metsäalueista. Tämän alueen hyödyntäminen virkistysalueena ja hiilinieluna on laiminlyöty Saarenmaan kaavaehdotuksessa. Muistutamme, että metsä ja luonnonsuojelualue kaava-alueen tuntumassa vaikuttavat virkistysalueena asuinalueen vetovoimaan. Siksi tässä kaavassa tulee huomioida Tampereen puolella oleva Makkarajärven luonnonsuojelualue sen laajentamiseksi Kangasalan ja Lempäälän puolelle, jossa on jo Salmuksen Natura 2000-alue.

Kangasalla 24.9.2020