Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto maaseutualueiden osay­leis­kaa­vas­ta, kaava nro 11

Vastaanottaja: Kangasalan kaupunki

Kangasalan luonto ry. kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa.

Aiemmin esitettyä

Olemme antaneet lausunnon maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksesta 10.6.2008. Lausuimme silloin, että ”… ekologisesti rakentamista ja asumista kannattaisi keskittää pistemäisesti paikkoihin, joihin on hyvät julkiset liikenneyhteydet.”

Suosituimmuusalueet ja MOYK

Kangasalan luonto ry toteaa, että maaseutualueiden osayleiskaava parani ja lopputulos oli kelvollinen. Nyt kaavaan haluttaisiin lisätä suosituimmuusalueet, joissa kesäasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on mahdollista. Kyse on merkittävästä muutoksesta, sillä Kangasalla on 4900 kesäasuntoa.

Kesäasunnot ja –mökit ovat suurimmaksi osaksi järvien rannoilla, vaikka osa on ns. kuivan maan mökkejä. Vesistöjen rantaviivan pituus Kangasalla on 799 km. Tästä huomattava osa Kokemäenjoen vesistön arvokkaiden suurjärvien Roineen, Vesijärven ja Längelmäveden rantaa. Rannat ovat ekologisesti vaihettumisvyöhykettä eli biotooppien välistä raja-aluetta, jossa yhden biotoopin lajisto vaiheittain korvaa toisen biotoopin lajiston. Ne ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita sekä kalojen kutupaikkoja. Mitä vähemmän rannoilla on ihmisten keinotekoista asutusta ja rakennelmia, sen parempi luonnolle. Vakituinen asuminen järvien rannoilla kuluttaa ja muokkaa vaihettumisvyöhykkeitä enemmän kuin muutaman kuukauden kesäasuminen.

Siksi toteamme, että rakentamista ja asumista kannattaisi keskittää pistemäisesti paikkoihin, joissa biotooppien lajistoille aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni.

MOYK:iin sisällytettävät suosituimmuusalueet osin toimivatkin juuri näin. Siksi pidämme myönteisenä asiana niiden sisällyttämistä maaseutualueiden osayleiskaavaan. Se rajoittaisi Kangasalan 4900 kesäasunnosta noin 550 kelvollista vakituiseen asumiseen. Lisäksi myönteisenä seikkana näemme suosituimmuusalueiden kylille mahdollisuuden saada lisäasukkaita kesäasuntojen muuttamisella vakiasunnoiksi edellyttäen, että ne täyttävät rakennus- ja ympäristömääräykset.

Vehoniemen alueen merkinnät

Maaseutualueiden osayleiskaavaluonnos sisältää Vehoniemellä muutoksia voimassaoleviin kaavoihin. Hiedanperään on merkitty RA/AP Roineen rannalle, jossa on todennettu viitasammakkoesiintymä. Tämä ranta on lisäksi erittäin näkyvä maisema Vehoniemenharjun näkötornista. Merkintä on siten ristiriidassa Kangasalan strategisen yleiskaavan 2040 kanssa. Maakuntakaava 2040 osoittaa paikan maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Siksi RA/AP-merkintä tulee poistaa.

Samassa kartassa nro 10 on pohjoisosassa poistettu rantaosakaavassa osoitettuja arvokkaita lehtoalueita. Ne tulee palauttaa osayleiskaavaan. Alueella on todennettuja valkoselkätikan esiintymiä. Leväsperän ja Leväslahden sekä Hiedanperän perinnebiotoopit tulee osoittaa pb-merkinnöin osayleiskaavassa.

Kangasala 10.5.2019

Kangasalan luonto ry.