Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Herttualan osay­leis­kaa­vas­ta, kaava nro 13.

Vastaanottaja: Kangasalan kaupunki

Asia: Lausunto Herttualan osayleiskaavasta, kaava nro 13.

Kangasalan luonto ry. kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää seuraavaa Herttualan osayleiskaavasta. Pidämme edelleen kaavahanketta mahdollisena, mutta sen toteuttamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta Kirkkojärven Natura2000 –alueen takia. Kaavasuunnittelu onkin edennyt huolellisesti ja palautetta on otettu huomioon. Tarkastelemme kaavaluonnosta yleisemmin, koska Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys Pily antaa erillisen lausunnon Kirkkojärven Natura 2000 –alueen linnustosta.

Aiemmassa lausunnossa vuonna 2016 totesimme, ettei kumpikaan tarjolla ollut vaihtoehto sellaisenaan täytä Luonnonsuojelulain 65 ja 66 § vaatimuksia Kirkkojärven Natura2000 –alueen osalta. Ruutunauha –vaihtoehto oli näistä vielä huonompi. Kyläsolumalli soveltuu Herttualan alueelle paremmin. Se jättää enemmän vapaata tilaa ja väljyyttä rakentamiseen. Palauteraportin mukaan ylivoimainen enemmistö lausunnonantajista on ollut kyläsolumallin kannalla, joten palautetta on tältä osin kuultu.

Olemme silti edelleen sitä mieltä, että kokonaisuus perustuu ylimitoitettuihin kasvuennusteisiin. Siksi Herttualan kaavoitusta ja siihen sisältyvää valtatie 12 laajennusta ei tule kiirehtiä. Molemmat hankkeet vaikuttavat Kirkkojärven Natura 2000 –alueeseen, joka on kansainvälisesti tärkeä lintualue. Näemme Herttualan kaavoituksen tulevaisuusprojektina, jolla halutaan varmistaa rakennusmaan saatavuus kuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Muiden merkittävien kaavahankkeiden takia esitämme Kyläsolumallin keventämistä tavoitteellisesta 2000 asukkaasta, kun alueella on nyt 130 asukasta. Edellisessä kaavahankkeessa vuonna 2004 Herttualan asemakaavoitettavalle alueelle arvioitiin uusien asukkaiden enimmäismääräksi noin 900 asukasta. Sinne piti sijoittua 200 omakotitalotonttia ja 100 rivitaloasuntoa. Melkein samalle alueelle halutaan edelleen yli kaksinkertainen määrä asukkaita. Tässä suhteessa ei ole tapahtunut muutosta. Muistutamme, että Korkein hallinto-oikeus kumosi tämän kaavan (KHO 3.3.2004 taltio 449).

Suuri väestömäärä Kirkkojärven itäpuolella lisää painetta Vt12 laajennukseen nelikaistaiseksi moottoritieksi Natura 2000 –alueen läpi Kuohunlahden kohdalla. Tämä todetaan selvästi A-insinöörien laatimassa liikenne-ennusteessa. Toteamme saman kuin edellisessä lausunnossa, että Kangasalaa on 30 vuotta rakennettu yksinomaan autoliikenteen varaan. Herttualan kaava vahvistaa tätä kehitystä. Tämä on ristiriidassa Luonnonsuojelulain kanssa. Kangasalan ei tulisi tehdä kaavaratkaisuja, jotka mahdollistavat Vt12:n laajentamisen nelikaistaisena Huutijärvelle asti. Liikennemääriä on mahdollista pienentää keventämällä Kyläsolumallia.

Molemmissa edellisissä vaihtoehdoissa oli merkitty AP-1 –alue kaava-alueen lounaisnurkkaan aivan Kirkkojärven rantaan. Se on edelleen mukana. Tätä AP-1 –aluetta ei nähdäksemme voi rakentaa vahingoittamatta luonnonsuojelualuetta, ja siksi edellytämme toistamiseen sen poistamista. Rakentamista tulisi muutoinkin lisätä kaava-alueen itäosassa asumistehokkuutta nostamalla.

Muilta osin kaavahanke on mahdollinen noudattaen mahdollisimman paljon FCG:n raportin Herttualan osayleiskaava-alueen Natura-arvioinnin (13.11.2017) lukua 7 Haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen.
Kangasalan luonto ry:n näkemyksen mukaan Herttualan kaavoituksessa voidaan edetä Kyläsolut –vaihtoehdon mukaisesti sitä keventäen niin, että alueen liikennejärjestelyjä helpotetaan joukkoliikennevaihtoehdon mukaisesti ja asumistehokkuutta nostaen.

Kangasala 18.9.2018

Kangasalan luonto ry.