Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Kangasalan yhdistys

Kangasala
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kirkkoharjun hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta 2016

vastaanottajat: Kangasalan kunta, Jussi Järvinen
kesätyöntekijä, Mikko Kakkonen, maankäyttöinsinööri
Tapio Tulenheimo, valtuutettu

Kangasala 30.9.2016

KANNANOTTO KIRKKOHARJUN HOITOSUUNNITELMASTA

Kangasalan luonto ry:ltä on pyydetty lausuntoa valmiiseen Kirkkoharjun hoitosuunnitelmaan. Kiitämme pyynnöstä ja lausumme asiasta myös hoitosuunnitelman valmistuttua. Tahdomme poikkeuksellisesti ottaa kantaa jo keskeneräiseen suunnitelmaan, koska se on monin tavoin merkittävä. Esitämme halukkuutemme olla tiiviisti mukana suunnitelman laatimisessa jatkossa ja toivomme, että kunta pitää meidät ajan tasalla sen edetessä.

Kangasalan Kirkkoharju sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla monen kaavoitusalueen tuntumassa. Tällä on kauaskantoisia seurauksia niin Kirkkoharjun luonnolle kuin kunnan asukkaillekin. Millaiseksi nämä vaikutukset muodostuvat, riippuu tekeillä olevasta hoitosuunnitelmasta ja sen tulevasta toteutuksesta.

Parhaimmillaan Kangasalan kunta kunnioittaa arvokasta harjuluontoa sekä ympäröiviä asukkaita ja tarjoaa mahdollisuudet sopuisaan, molempia hyödyttävään yhteiseloon. Pahimmillaan kunta voi aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa herkälle metsäluonnolle sekä ympäröiville asukkaille. Kangasalan kunnalla on siksi suuri vastuu keskustan alueen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden turvaamisessa. Toivomme huolellista perehtymistä ja ymmärrystä tässä vaiheessa esittämiimme näkökohtiin. Muistutamme ja painotamme olevamme koko ajan käytettävissä.

Kirkkoharju on valtakunnallisesti arvokas (kansallis)maisema-alue, ja siitä huolehtiminen on perusteltua, kuten kunta on osin tehnytkin. Erityisesti kiitämme Isolukon suojelualuetta. Mielestämme nykytilanne ei ole huono, ja siksi erityisen suurta käsittelytarvetta ei ole. Käsittelyä tarvitaan vain sinne, missä sillä saavutetaan selvää hyötyä. Täten ei ole tarvetta kaavamaisille hakkuille ja käsittelylle käsittelyn vuoksi. Harjualueella on erityyppisiä osa-alueita, ja niin tuleekin olla. Supat, pohjoisrinteet ja ne alueet, joita ei ole tähänkään asti juuri käsitelty (missä metsä on luonnonmukaista) tulee jättää metsänkäsittelyn ulkopuolelle jatkossakin.

Ymmärrämme kunnan toiveen kasvattaa alueen vetovoimaisuutta mm. matkailun ja kuntalaisten suhteen. Katsomme että nykyisellään suunnitelma vahingoittaa näitä toiveita, ei suinkaan edistä.

MIKROILMASTO

Kirkkoharju on sekä pohjavesi- että metsäaluetta. Harjuluonnon tärkeys mm. vesitasapainon ja ilman puhtauden säätelijänä vain korostuu tulevaisuuden rakennuspaineiden alla. Metsät kaikkialla ovat luonnon patoja, sillä ne säilövät vettä valuma-altaisiin ja vapauttavat sitä vähitellen jokien ja lähteiden kautta. Sade tai lumi lankeaa metsien lehtikatokselle, joka suojelee maaperää ja parantaa metsänpohjan mahdollisuuksia imeä vettä. Osa tästä vedestä haihtuu takaisin ilmakehään. Jos metsänpohja on pudonneiden lehtien ja humuksen peitossa, se pidättää ja uusintaa vettä. Hakkuuaukeat tai metsäkoneella rikottu metsänpohja antavat veden valua pois ja pilaa maaperän kyvyn varastoida vettä.

Puulajien vaihtamisella tai ikärakenteen voimakkaalla, äkkinäisellä muutoksella voi olla hyvin arvaamattomia ja kohtalokkaita seurauksia harjun metsäluonnolle. Metsän kaikkinainen, pienikin muutos toisenlaiseksi pitää ottaa vakavasti. Epäonnistuessaan sillä on aivan yhtä tuhoisat seuraukset kuin metsän hävittämisellä. Maisemanavauskohteet ovat perusteltuja vanhojen sorakuoppien yläpuolella, jos ja kun ei vaadita isojen puiden kaatoa. Jos kuolleita ja kuolevia puita kaadetaan, ne voisi jättää maastoon lahopuiksi. Nykyisille taimikko- tai vähäpuustoisille alueille voisi löytyä mahdollisia paisterinteiden kehittämiskohteita.

Mikroilmaston toimivuutta ja kokonaisvaltaista metsäekosysteemin toimintaa ajatellen Kirkkoharjun hoitosuunnitelma aliarvioi ja ymmärtää väärin kuusen, erityisesti vanhempien ja suurempien kuusten tärkeyden metsäluonnolle. Kuusella on tärkeä rooli mm. metsän lehtikatoksena veden säätelyssä, lintujen ja pieneläinten (Kirkkoharjussa mm. orava) sekä muiden puiden taimien suojana ja ravinnekierron jakajana. Huomautamme että reilu satavuotias metsä/kuusi ei Kirkkoharjunkaan oloissa ole vielä lainkaan vanha. Kuusi elää noin 300-400 vuotta eikä kohtuullisen hyväkuntoisia kuusia pidä ilman todella painavaa syytä kaataa. Kuusella on ympäri vuoden tuuheana puuna tärkeä rooli myös melu- ja valosaasteen hillitsijänä. Se siis suojaa metsän elämää hyvin monin tavoin.

AVOHAKKUUT

Toisinaan avohakkuitakin saatetaan tarvita palauttaessa tehometsätalouden muuttamia puustoja takaisin kohti luonnonmukaista. Tällaiset perusteet ovat pitkän, huolellisen harkinnan tulosta ja Kirkkoharjussa ei nähdäksemme ole tällaista tarvetta tai perustetta avohakkuun suorittamiselle.

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna avohakkuu on teknisesti helppo ja halpakin menettely mutta siitä seuraa pitkä ja kallis uudistamis- ja taimikonhoitovaihe. Lukuisat tutkimukset ja käytäntö ympäri maailman todistavat että avohakkuista olisi luovuttava kokonaan. On todettu että metsäluonto ei, etenkään toistamiseen suoritettuna, toivu avohakkuista, vaan menettää uusiutumiskykyään ja elinvoimaansa mm. pusikoitumalla. Kirkkoharjun kaltaisella virkistysalueella avohakkuulla on myös lukuisia, merkittäviä psykologisiakin vaikutuksia kuntalaisiin. Tämä tulisi myös ottaa huomioon.

Kangasalan luonto ry. vaatii ehdottomasti kuntaa luopumaan avohakkuista hoitosuunnitelmassaan.

KULOTUS

Luonnolliset metsäpalot toimivat edelleen metsän luonnonmukaisina uudistajina laajoilla erämaa-alueilla. Ihmisen suorittama kulotus ei nykytiedon mukaan vastaa metsän luontaista kulotusta eikä näin ollen tarjoa mainittavaa hyötyä Kirkkoharjun hoitosuunnitelmaan. Ihmisen suorittama kulotus polttaa metsänpohjan huomattavasti kuumemmalla liekillä kuin luontainen heikentäen metsän uusiutumiskykyä. Kulotus on myös kohtalaisen kallis toimenpide etenkin Kirkkoharjun kaltaisella alueella, jossa tulisi kulotuksen yhteydessä varautua monenlaisiin asioihin ihmisten, eläinten, rakennusten jne. turvallisuuden suhteen. Kuten avohakkuissa, Kirkkoharjun kaltaisella virkistysalueella kulotuksella on myös lukuisia, merkittäviä psykologisiakin vaikutuksia kuntalaisiin. Tämä tulisi myös ottaa huomioon.

EHDOTUKSEMME

Kirkkoharjun hoitosuunnitelmaan tarvitaan selvityksiä valo- ja melusaasteen osalta, samoin myös ilmansaasteiden. Kunnan tulee luopua kulotuksesta, avohakkuista sekä harjun lisäreiteistä liikuntareitin osalta. Niin ikään mahdollisesta liikuntareitin leventämisestä tai laajentamisesta on luovuttava.

Harjumetsä, etenkin näin voimakkaassa virkistyskäytössä olevana, on altis eroosiolle jo sellaisenaankin. Katsomme että mm. kulotus – ja avohakkuutoimenpiteet altistavat metsät myös lisääntyville myrskytuhoille ja sitä kautta voimakkaalle eroosiolle. Mahdolliset metsän käsittelytoimenpiteet tulee ehdottomasti suorittaa poimintahakkuilla metsänpohjaa kunnioittaen. Poimintahakkuiden toteutustapa tulee valita ja kilpailuttaa koko metsäluontoa kunnioittaen, ei hintaan tms. seikkoihin, vaan nimenomaan arvopohjaan perustuen. Hevosmetsurilla, jota siis tässä ensisijaisesti suosittelemme, kunta ottaisi myönteisesti kantaa myös vanhoihin perinteisiin ja niiden suojelemiseen metsäluonnon lisäksi. Tällä olisi oikein hyödynnettynä matkailuvalttina toimivaa uutisarvoakin.

Virkistysarvot syntyvät luontoarvoista, toimivasta ekosysteemistä. Tämä pätee erityisesti Kirkkoharjuun jonka luonnossa ei ole esim. suuria peto- tai riistaeläimiä. Harjuluonto voidaan kokea tai ainakin oppia kokemaan turvalliseksi luontoympäristöksi.

Metsän sisäinen monimuotoisuus ja metsäluonnon todellinen kehitys tunnetaan edelleen varsin heikosti. Viime vuosina on tehty paljon uudenlaisia tutkimuksia luontoympäristön vaikutuksista ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Mitä luonnontilaisempana Kirkkoharju pidetään, sen paremmin harjua voidaan käyttää turvallisena linkkinä ihmisen ja luonnon välillä.

Kangasalan luonto ry. tahtoo painottaa että tuhoamalla Kirkkoharjun luontoarvoja metsänkäsittelyllä kunta heikentää myös kuntalaisten palveluja. Olemme mielellämme mukana kehittämässä ja turvaamassa kuntalaisten ja Kirkkoharjun sopuisaa, molempia osapuolia palvelevaa tulevaisuutta. Olemme halukkaita kommentoimaan suunnitelmaluonnosta kuviokohtaisesti, jos tällainen mahdollisuus on tarjolla.

Syksyisin terveisin,
Kangasalan luonto ry.