Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Lausunnot, muistutukset ja valitukset 2022

1) 24.1. Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Kainuun ELY-keskuksen ratkaisusta Mieslahden kaivoksen toimenpidekieltoon asettamiseksi LSL 57 §:n nojalla tehdystä vireillepanosta (KAIELY/640/2019). Mukana valituksessa ovat Kainuun piiri, Paltamon luonto ry ja Vesiluonnon puolesta ry.

2) 26.1. Valitus Suomen riistakeskuksen metsästyslain 41 a §:n mukaista poikkeuslupaa koskevasta päätöksestä 29.12.2021 (2021-1-000-23617-7) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen (Kuhmon Saunajärven sudet).

3) 31.1. Mielipide Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 kaavaluonnoksesta Kainuun liittoon.

4) 19.2. Lausunto Prokon Wind Energy Finland Oy:n Varsavaaran (Paltamo) tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.

5) 15.2.>>lisäaika 25.2. vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen asiassa 21073/2021, Mieslahden kaivospiirin laajennus.

6) 1.3. Lausunto Prokon Wind Energy Finland Oy:n Puolangan ja Ristijärven Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.

7) 21.3. Täydennys ja vastaselitys valitukseen annettuihin vastineisiin, PSAVI päätös akkukemikaalitehtaan ympäristölupa (Terrafame, Sotkamo).

8) 25.3. Vastaselitys Suomen riistakeskuksen lausunnosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Saunajärven susien kaatoluvasta. Asia: Diaarinumero:181/03.04.04.04.34/2022 Muutoksen haunalainen päätös Suomen riistakeskus, 29.12.2021, 2021-1-000-23617-7.

9) 1.4. Lausunto Kajaanin Luolakankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta yhdessä SLL Kajaanin yhdistyksen ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

10) 18.5. Osallistuminen Pelastetaan vaelluskalat ry:n vetoomukseen Oulujoen kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi.

11) 20.5. Valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Uutela, Sotkamo PSAVI/9947/2019, kaivostoiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksen hausta huolimatta. Mukana SLL Kainuun piiri ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ja Vesiluonnon puolesta ry.

12) 27.7. Valitus yhdessä Pohjois-Savon piirin ja Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen: Terrafame Oy:n Sotkamon kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa sekä kalliokiviaineksen ottoa, louhintaa ja murskausta koskeva maa-aines- ja ympäristölupa Nro 87/2022 Dnro PSAVI/2461/2017.

13) 30.7. Kajaanin Kivikankaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400 (+110) kV:n voimajohdon YVA-selostuksesta.

14) 6.8. Lausunto Paltamon ja Puolangan Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.

15) 8.8. Lausunto Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelmasta yhdessä Kajaanin yhdistyksen kanssa.

16) 9.8. Lausuma KHO:lle Vaalan kunnan valituksesta liittyen kumottuun Turkkiselän tuulivoimakaavaan.

17) 12.8. Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Riistakeskuksen päätöksestä nro 2022-1-000- 26429-4, (18 karhun kaato Kuhmossa).

18) 12.8. Lausunto Kajaanin Löytösuon tuulipuiston YVA-arviointiohjelmasta Kainuun ELY- keskukseen (Diaarinumero KAIELY/50/2022).

19) 12.8. Lausunto Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistojen sekä sähkönsiirron YVA- arviointiohjelmasta Kainuun ELY-keskukseen (diaarinumero KAIELY/912/2021).

20) 15.8. Vastaselitys Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle pyyntöön, joka koski valitustamme Kainuun ELYn päätöksestä (22.10.2021, KAIELY/706/2021) tekemäämme vireillepanoon Karttimon hakkuista.

21) 23.8. Kiireellinen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle (asiassa 1142/2022 (SVM2)) koskien karhunkaatovalitustamme.

22) 31.8. Lausunto Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimaosayleiskaavan OAS:sta ja YVA- ohjelmasta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan piirin ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

23) 30.9. Vastine ja täydennys yhdessä Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan ja Vesiluonnon puolesta ryn kanssa Vaasan hallinto-oikeuteen (sähköposti 9.9.2022): Viite: valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 13.4.2022, nro 53/2022 (Uutelan kaivoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Sotkamo, hakijana Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike.

24) 2.11. Lausunto Hyrynsalmen tuulivoimayleiskaavasta yhdessä Ylä-Kainuun luonnon ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Hyrynsalmen kuntaan.

25) 7.11. Valitus Paltamon sellulaitoksen (KaiCell Fibers Oy:n) ympäristö- ja vesitalousluvasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen yhdessä SLL Kajaanin yhdistys ry:n, Paltamon Luonto ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

26) 16.12. Lausunto Winda Energy Oy:n Pyhännän Pyöriännevan alueella sijaitsevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) Pohjois- Pohjanmaan ELY:yn yhdessä Pohjois-Pohjanmaan piirin ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.