Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Järvenpään yhdistys

Järvenpää
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Järvenpään yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta 2040

MUISTUTUS

Järvenpään yleiskaavaehdotus 2040

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa 8.4.2020 julkaisemassaan tiedotteessa seuraavaa:

”Lähimetsien merkitys hyvinvoinnille korostuu poikkeusoloissa ja kuuluisimpien retkikohteiden ruuhkautuessa. Korona-aika nostaa asukkaita lähellä olevat monimuotoiset lähimetsät
arvoonsa, kun pääsiäisenä pelätään kaikkein kuuluisimpien
retkikohteiden ruuhkautumista. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan
piiri vetoaa kuntiin lähimetsien turvaamiseksi kaavoissa,
metsäsuunnitelmissa ja suojelualueita perustamalla.”

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpää korostaa lähimetsien vaikutusta asukkaisiin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt (Järvenpään kaupunki ja Suomen ympäristökeskus, 2016), joka osin perustuu järvenpääläisille tehtyihin kyselyihin, tutkimuksessa todetaan: ”Luonnolla ja luonnossa olemisella on tutkimuksissa todettu monenlaisia hyviä vaikutuksia aikuisten lisäksi myös lapsiin ja nuoriin, esimerkiksi parantuneena keskittymiskykynä ja tasapainona, sekä vähentyneinä allergioina. Luontosuhteen synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi olisikin tärkeää huolehtia siitä, että kouluilla ja päiväkodeilla on aina lähellä sijaitsevia opetukseen soveltuvia luontokohteita.”

Esitämme yleiskaavaehdotukseen seuraavia muutoksia:

  1. Järvenpään yleiskaavaehdotuksesta 2040 poistetaan tieyhteys, joka on ehdotuksessa merkitty kulkemaan Isokydöntien ja Haarajoen aseman välillä Isokydön pellon ja metsän lävitse.

Tieyhteys Isokydön pellon ja metsän läpi pilkkoisi kahtia viimeisen laajan metsäalueen Järvenpäässä ja heikentäisi samalla oleellisesti alueen virkistys- ja ulkoilukäyttöä. Metsää käyttävät ulkoiluun ja virkistykseen niin kävelijät, lenkkeilijät, koiranulkoiluttajat, maastopyöräilijät kuin suunnistajatkin ja lintubongarit.  Isokydön metsä on asukkaille tärkeä lähimetsä, johon pääsee helposti ja nopeasti virkistymään ja rentoutumaan (Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt,

2016). Tieyhteys vaarantaa uuden Isokydön purolehdon luonnonsuojelualueen pohjoispään (Luontotyyppi selvitys, Faunatica, 2015, kohdekortti 51, sekä Pienvesiselvitys, Pöyry, 2017)

Tieyhteys lisäisi melua ja saasteita Mankalan, Väinönkulman, Pellonkulman ja Annankulman asuntoalueilla, joihin kantautuu jo nyt oikoradan ja Helsinki-Lahti-moottoritien meteli. Metsä suojaa asuntoalueita melulta ja saasteilta, ja jos se kaadetaan tien takia, ei suojaa enää ole.

  • Haarajoen aseman eteläpuolelle yleiskaavaehdotukseen merkityt Ares-alueet eli asuntovarausalueet poistetaan ja ne merkitään yleiskaavassa V-merkinnällä eli virkistyskäyttöön.

Haarajoen aseman eteläpuolelle yleiskaavaehdotukseen merkityt Ares-alueet pitää muuttaa takaisin virkistysalueiksi, koska asuntorakentaminen näille alueille hävittäisi metsän ja lisäisi melua ja saasteita Väinönkulman, Pellonkulman ja Annankulman asuntoalueilla. Ares-alueet tuhoaisivat käytännössä koko metsän ja sen virkistyskäytön ja vaikuttaisivat alueen nykyisten asukkaiden elämään lisääntyvillä melu- ja saastehaitoilla oikoradan ja Helsinki-Lahti-moottoritien läheisyyden takia.

Haarajoen aseman eteläpuoliset metsät ovat paitsi asukkaiden ahkerassa virkistyskäytössä (Järvenpään kaupungin viherrakenteen arvot ja hyödyt 2016), niin myös Järvenpään kaupungin vuonna 2017 tekemän liito-oravaselvityksen mukaan liito-oravan tärkeä liikkumisympäristö. Selvityksessä todetaan, että liito-oravalle tärkeä kulkuyhteys on Lieksantien itäpään ja oikoradan välinen metsikkö (Liito-orava selvitys Järvenpää, 2017). Juuri tämän saman metsikön läpi on linjattu yleiskaavaehdotuksessa uusi tieyhteys Isokydön metsän halki Haarajoen asemalle. Uhanalainen liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

  • poistetaan Vanhan Valtatien itäpuolelle merkitty AP-asuntoalue sekä Vähänummentien eteläpuolelle merkitty TP/y -alue ja ne merkitään yleiskaavassa V-merkinnällä eli virkistyskäyttöalueiksi. Yleiskaavaehdotuksen AP- ja TP/y-alueet pienentäisivät hautausmaan pohjoispuolella olevaa, virkistyskäytössä olevaa metsää lähes puolella, sillä AP- ja TP/y -alueet ovat kaavaehdotuksessa yhteensä suuruudeltaan lähes 15 hehtaaria, kun virkistyskäyttöön jäisi metsäaluetta 16 hehtaaria.

Hautausmaan pohjoispuolinen metsäalue on ulkoilijoiden ahkerassa käytössä ja lähimetsänä korvaamaton alueen asukkaille (Järvenpään kaupungin viherrakenteen arvot ja hyödyt, 2016, Pienvesiselvitys, Pöyry, 2017). Alueella on melko vanhaa kuusimetsää, sekä reuna-alueilla haapoja. Alue soveltuu liito-oravan elinympäristöksi (liito-orava selvitys 2017). Hautausmaan koillispuolelta alkaa noro joka laskee Keravanjokeen. Kiteentien etelä-puolen kaavamerkintä (A) on palautettava yleiskaavan luonnosvaiheen mukaiseksi virkistysalueeksi (V) Ketosukkulakoin SL alueelle saakka viherverkon jatkuvuuden ja ekologisten käytävien turvaamiseksi.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa tästä metsästä lohkottaisiin lähes puolet AP- eli asuntoalueeksi ja TP/y-alueeksi yritysrakentamiseen. Metsän virkistys- ja luontoarvot heikkenisivät eikä metsään käytännössä pääsisi ulkoilemaan asunto- ja yritysalueiden läpi.

Hautausmaan pohjoispuolinen metsäalue on kokonaisuudessaan tärkeä pohjavesialue, jonne rakentaminen vaarantaisi pohjaveden laadun. Pohjavesialueelle ei pidä kaavoittaa etenkään yritysaluetta, jossa yritysten toiminta voi pilata pohjaveden.

  • Yleiskaavaehdotukseen uutena asuntoalueena Eriksnäsintien länsipuolelle ja Kaakkolan asuinalueen pohjoispuolelle merkitty AP-alue poistetaan. Samoin Eriksnäsintien ja Ristikadun kulman virkistysmetsän AP- alue poistetaan. Nämä yhteensä lähes 40 hehtaarin suuruiset metsäalueet ovat lähivirkistysalueita Kaakkolan ja Loutin alueen asukkaille sekä muille järvenpääläisille. Metsät pitää merkitä uudessa yleiskaavassa V-merkinnällä eli virkistysalueeksi kuten sen ympärillä oleva metsäalue.

Kaakkolan asuntoalueen pohjoispuolelle, Eriksnäsintien varrelle on uudessa yleiskaava-ehdotuksessa merkitty AP-asuntorakentamisen alue. Tämä alue on muutettava uudessa yleiskaavassa V-merkinnällä varustetuksi virkistysalueeksi, kuten sitä ympäröivät metsäalueet. Metsällä on virkistyskäytön lisäksi luontoarvoja ja asuntorakentaminen jättäisi alleen mm. luontotyyppiselvityksessä kartoitetun paikallisesti arvokkaan metsälehmusesiintymän, jossa kasvaa myös kookkaita katajia. Lisäksi se saattaisi vaarantaa toisen lehmusesiintymän, jossa kasvaa myös monia harvinaisiksi käyviä metsäkasveja kuten näsiää, metsäruusua ja koiranheittä sekä kevätlinnunhernettä. (Luontotyyppiselvitys 2015).

Eriksnäsintien ja Ristikadun kulmaan, Ristikadun etelä- ja pohjoispuolelle, on uudessa yleiskaavaehdotuksessa merkitty AP-asuntorakentamisen alue. Tämä alue on muutettava uudessa yleiskaavassa V-merkinnällä varustetuksi virkistysalueeksi, kuten sitä ympäröivät metsäalueet. Metsällä on virkistyskäytön lisäksi luontoarvoja ja asuntorakentaminen jättäisi alleen luontotyyppiselvityksessä kartoitetun valtakunnallisesti vaarantuneen ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisen luontotyypin Puolukkakorven.

Kaakkolan pohjoispuolinen AP-alue sijaitsee 600 metrin päässä Puolmatkan entisestä kaatopaikasta ja nykyisestä jätteenkäsittelyalueesta. Asuntoalueen kaavoittaminen näin lähelle vanhaa kaatopaikkaa ja sen valuma-aluetta ei ole ihmisten terveyden kannalta järkevää.

  • Yleiskaavaan on merkittävä Luonnonsuojelulain 49 § mukaisen eläinlajin viitasammakon lisääntymispaikat SL merkinnällä: Wärtsilän alueelle (V) sijoittuva Kiilahännänkallion lampi (myös Vesilain 11§ mukaisesti suojeltava), sekä Vähänummentien varrelle Peltolaan (V) sijoittuva viitasammakon lisääntymispaikka.

Luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Toteamme lisäksi, että Järvenpään kaupungin asukastavoite, 60000 asukasta vuonna 2040, on ylimitoitettu. Kova väestötavoite altistaa luontokohteet entistä suuremmalle kulutukselle ja muodostaa näin uhkan luonnon monimuotoisuudelle. Jos kaavoitus perustuu siihen, että kaupunki haalii uusia asukkaita nykyisten asukkaiden asumisviihtyvyyden kustannuksella, se ei ole tulevaisuuteen katsovaa toimintaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto Järvenpään hallitus

Heta Rinta-Pollari, pj

Tiina Tennosmaa

Katri Kakko

Noora Andersson

Riikka Räisänen

Anna-Maria Matikka

Jalmari Peltonen