Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hollolan yhdistys

Hollola
Navigaatio päälle/pois

Kirjanpainajan kohtalo Tiirismaalla

Tiirismaan laen vanha metsä pysyy pystyssä. Sitä uhkasi avohakkuu.

TV-mastoaitauksen länsipuolella
Tiirismetsä hakkuukuviot

Kiitokset elinvoimavaliokunnalle, vaikka parantamisen varaa jäi!

Perustelut

Hollolan ympäristöyhdistys ry on tehnyt oikaisuvaatimuksen Hollolan kunnan elinvoimavaliokunnan päätöksestä § 63, lisäpykälä. Asia koskee Tiirismetsän (1:108) metsänhoidollisia toimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista, ja että toimenpiteisiin ei ryhdytä ennen kuin valitusprosessi on ohi. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen perustelut ja kunnan vastineet niihin 

Perustelu 1: Ympäristöministeriö on 25.11.1996 myöntänyt kansallista ja EU-avustusta Messilän-Tiirismaan virkistys- ja suojelualueen hankkimiseen Lahden ja Hollolan omistukseen 3 000 000 markkaa eli noin puolet hankkeen kokonaiskustannuksista (oikaisuvaatimuksen liitteenä). Päätöksen mukainen avustus on maksettava takaisin, jos avustusta on käytetty vastoin sille määrättyä käyttötarkoitusta. Virkistys- ja suojelualuemetsien käyttö talousmetsien tapaan on vastoin avustuksen ehtona ollutta käyttötarkoitusta ja johtaa seuraamuksiin ja tukien takaisinperintään.

Perustelu 2: Metsänhoidollisten toimenpiteiden eli avohakkuiden ja harvennusten perusteena käytetään kirjanpainajatoukan aiheuttamia tuhoja.

Vastine perusteluihin 1 ja 2: Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on rajata ja poistaa kirjanpainajatoukan tuhoja kuvioilta 1 ja 3. Kunta luopuu toimenpiteistä kuvioilla 1 ja 3 siten, että alueilta poistetaan kuitenkin pystyyn kuolleet puut kohonneen turvallisuusriskin vuoksi (alle 50 puuta). Kirjanpainajatoukan tuhoja seurataan. Kartta kuvioiden sijainnista ja toimenpiteistä liitteinä.

Kuvioiden 2 ja 4 hoitotyöt perustuvat vuonna 2010 tehtyyn hoito- ja käyttösuunnitelmaan, joka on räätälöity palvelemaan Tiirismetsän ulkoilu- ja virkistyskäyttöä. Metsänhoidolliset toimenpiteet eivät ole vastoin 1996 tehtyä päätöstä. Toimenpiteillä edistetään ja huolehditaan se, että virkistys- ja suojelumetsien käyttömahdollisuudet säilyvät. Kuvioiden 2 ja 4 toimenpiteet toteutetaan.

Perustelu 3: Oikaisuvaatimuksen mukaan pystyyn kuivuneet puut eivät kaadu herkästi, koska niillä ei ole neulasia.

Vastine perusteluun 3: Pystyyn kuivuneet puut kaatuvat, koska myös niiden juuristo on kuollut ja sitä kautta pitokyky on kadonnut.

Perustelu 4: Oikaisuvaatimuksen mukaan hakkuita perustellaan kirjanpainajatoukan aiheuttamilla virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymisellä. Vaatimuksen tekijöiden mukaan se on täysin väärä peruste, sillä useimmat virkistys- ja suojelualueella ulkoilevat arvostavat enemmän vanhoja metsiä, vaikka muutaman ”ruskean” puun rikastuttamana, kuin Tiirismaan laen latujen tuulisia avohakkuualueita. Avohakkuut pilaavat Tiirismaan vetovoimaa virkistysalueena.

Vastine perusteluun 4: Metsänhoidollisilla toimenpiteillä varmistetaan ulkoilijoiden turvallinen kulku alueella. Suunnittelussa on otettu huomioon alueen virkistyskäyttö.

Kunta luopuu toimenpiteestä kuvioilla 1 ja 3. Kuvioiden 2 ja 4 toimenpiteet toteutetaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kts kohtien 1 ja 2 vastine. 

Perustelu 5: Oikaisuvaatimuksen mukaan hakkuita perustellaan myös taloudellisilla seikoilla, mikä on vastoin Ympäristöministeriön virkistys- ja suojelualueen hankkimiseksi myöntämän avustuksen käyttötarkoitusta. Vaatimuksen tekijöiden mielestä hyvä vaihtoehto taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi on Tiirismetsä -kiinteistön hakeminen Metso-kohteeksi. Kansallisella ja EU- tuella hankittu alue täyttäisi silloin parhaiten käyttötarkoituksensa. Metsoalueena se myös ylläpitäisi ja lisäisi Tiirismaan virkistys- ja matkailukäyttöä (Messilä) ja olisi lisäksi luontokatoa estävä ja Hinku-kunnan tavoitteiden mukaista.

Vastine perusteluun 5: Kunta tutkii aika-ajoin Metso-kohteeksi soveltuvia alueita. Metso-kriteereihin kuuluu muun muassa tietty määrä lahopuuta, ja sitä ei näiltä alueilta löydy juuri laisinkaan. Valtaosa Tiirismaan metsistä on nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, joista osa on 2010-luvulla harvennettu. Harvennuksia aiotaan jatkaa 2010 hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Tiirismetsän alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka mukaan toimenpiteitä on toteutettu 2010-luvulla. Kirjanpainajatoukan tuhojen estäminen kuuluu metsänomistajan vastuulle. Jos kasvatusmetsien hoitoa laiminlyödään, riukuuntuu metsä pystyyn ja menettää kasvukykynsä pikkuhiljaa. Kun kasvu lopulta katoaa kokonaan, alkaa puusto kuolla pystyyn ja menettää näin kykynsä sitoa hiilidioiksidia. Hinku-tavoitteiden mukaisesti kunta ylläpitää hiilinieluja ja harventaen hoidettu metsä toimii siinä parhaiten. 

Tiirismetsä kuuluu maapohjansa puolesta Naturaan. Kohdealueet eivät sijaitse luonnonsuojelualueella. Esitetyt metsänhoitotoimenpiteet toteutetaan vuoden 2010 tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan. Toimenpiteillä säilytetään kohdealueen virkistysarvot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy yllä esitetyt vastineet esitettyihin oikaisuvaatimuksen perusteluihin ja toteaa, että oikaisvaatimus ei aiheuta muutoksia 22.5.2021 § 63 päätökseen.

Hoitotoimenpiteiden tarkentumisen johdosta, elinvoimavaliokunta päätää muuttaa 22.5.2021 § 63 tekemäänsä päätöstä siten, että kuvioiden 1 ja 3 osalta metsänhoitotöistä luovutaan lukuun ottamatta pystyyn kuolleiden puiden kaatamista kohonneen turvallisuusriskin vuoksi. Aikaisemman päätöksen mukaisesti kuvioiden 2 ja 4 metsänhoidolliset toimenpiteet toteutetaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultiin Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen metsäsuunnittelija- ja arvioitsija Juhani Jaskaria.