Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Härkätien yhdistys

Härkätie
Navigaatio päälle/pois

Varsinais-Suomen piirin toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2023

Kuva R.Elo, Anttola Neitvuori

Suomen luonnonsuojeluliiton VarsinaisSuomen piirin (jatkossa tekstissä piiri) toiminta keskittyy
vuonna 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton (jatkossa liitto) teemojen mukaisesti luontokadon ja
ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen sekä soveltuvin osin osallistuu kampanjoihin. Keskeinen
teema on myös elinympäristöjen uhanalaisuuskehityksen hillitseminen. Piiri panostaa myös
edelleen vesiensuojeluun, perinnemaisemien hoitoon sekä ympäristökasvatukseen.

LUONNON JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
Tavoitteet:
Piirin tavoitteena on edistää luonnon ja ympäristönsuojelua alueellaan.

Toiminta:
Suojelualoitteiden laatiminen ja tukeminen
Ympäristön kannalta haitallisten hankkeiden seuraaminen sekä tarpeen tullen
muistuttaminen ja valittaminen
Osallistuminen suojelu ja muiden alueiden maankäytön suunnitteluun sekä hoito ja
käyttökysymyksiin
Vaikuttaminen YVAprosesseihin esimerkiksi ohjausryhmien jäsenyyden tai lausuntojen ja
aloitteiden kautta
Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa
Kansalaisilta tulleiden suojeluun liittyvien tai muiden merkittävien havaintojen
välittäminen viranomaisille
Seminaarien ja koulutusten järjestäminen yksin tai yhdessä sidosryhmien kanssa
Yleinen neuvontatyö
Helmihankkeiden hyödyntäminen ja yhteistyö soveltuvin osin piirin toimintaan ja
tavoitteisiin.

VESIENSUOJELU
Tavoitteet:
Saaristomeren ja Selkämeren rehevöitymisen ehkäisy ja ravinnepäästöjen vähentäminen
sekä vesiluonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Rantarakentamisen ja kaavoituksen, ruoppauksien, tarpeettoman vesiliikenteen sekä
väylä ja siltahankkeiden seuranta ja niihin puuttuminen tarvittaessa
Vesiensuojelutyö

PERINNEMAISEMIEN HOITO
Tavoitteet:
Piiri tukee perinnemaisemien hyväksi tehtävää työtä. Piiri pyrkii olemaan yhteistyökumppanina
maisemanhoito-, maaseudun luonnon monimuotoisuus- ja kosteikkohankkeissa, sekä
perinnemaisemalajien uusympäristöhankkeissa.
Piiri järjestää yhdessä Metsähallituksen kanssa Saaristomeren kansallispuistossa kolme
perinnemaisemien kunnostus- ja hoitotalkooleiriä sekä aktiiveille kesäretken Jungfruskäriin
yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Piiri osallistuu erittäin uhanalaisen laukkaneilikan hoitotöihin yhdessä Uudenkaupungin seudun
ympäristöyhdistyksen ja Mynämäenseudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Piiri tekee
yhteistyötä Perinnemaisemayhdistyksen kanssa ja pyrkii järjestämään vuoden aikana
yleisteistyössä seminaarin tai muuta.

METSÄT
Piiri seuraa metsä, vesi, ja luonnonsuojelulain suojelemien kohteiden kartoitusta ja huomioon
ottamista, EteläSuomen metsien monimuotoisuutta turvaava toimintaohjelma METSOn
edistämistä ja edistää jatkuvan kasvatuksen menetelmien ja lahopuun määrän lisäämistä metsissä.
Myös taajamametsien luonnonhoitoa ja avo ja kesähakkuiden kieltämistä edistetään.
Piiri pyrkii vuoden aikana käynnistämään yleisen neuvontahankkeen jatkuvan kasvatuksen
menetelmistä yhteistyössä mm. Metsäkeskuksen, Riistakeskuksen ym. kanssa.

SUURPEDOT
Piiri seuraa maakunnallista suurpetotilannetta ja osallistuu tarvittaessa keskusteluun. Piiri pyrkii
toimimaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja noudattaa kannanotoissaan tutkimustietoon
pohjautuvaa linjaa.
Piiri järjestää tarvittaessa sidosryhmätapaamisia eri tahojen kanssa niin suurpetoihin kuin
muihinkin riistaeläimiin liittyvissä asioissa.

YMPÄRISTÖKASVATUS JA MUUT
Lasten luontokerhon toimintaa jatketaan Luonnonsuojelukeskuksessa yhdessä LuontoLiiton
VarsinaisSuomen piirin ja Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Piiri tukee mahdollisuuksien mukaan liiton Vieraslaji LIFE hankkeen toteutusta maakunnan
alueella. Hanke päättyy vuonna 2023.

Piiri pyrkii edi
stämään luontopohjaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sen
hillinnässä. Nämä ovat toimia, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja
samalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Näin voidaan turvata monien uhanalaisten lajien
elinympäristöjä ja ekosysteemien luontaista kykyä sitoa ja varastoida hiiltä. Tällaisia toimia ovat
mm. luonnonmukaisen vesirakentamisen ja vesienhallinnan sekä talousmetsien jatkuvan
kasvatuksen edistäminen, soiden ja metsien ennallistaminen ja suojelu.

Myös maatalousympäristössä pyritään edistämään luontopohjaisia ratkaisuja mm. vesiensuojelussa,
toimissa maatalousympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi, hiilensidonnassa maaperään ja
turvemaiden ilmastopäästöjen hillinnässä.