Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hangon ympäristöyhdistys - Hangö miljöförening

Hanko
Navigaatio päälle/pois

JÄSENTIEDOTE/MEDLEMSINFO 6-2023

MITÄ VUODESTA 2023 JÄI MIELEEN (SVENSK TEXT S.4)

Näin vuoden loppua kohden haluan kääntää katseen toviksi taaksepäin ja tutkailla mitä tästä vuodesta
on päällimmäiseksi jäänyt mieleen. No ainakin kiire ja ikävät yllätykset. Pitkin vuotta meitä ovat
työllistäneet erilaiset hankkeet ja suunnitelmat, joita tuntui putkahtelevan kuin sieniä sateella. Tässä
niistä muutamia.

Port of Lappohja

Port of Lappohja haki ympäristölupaa laiturien rakentamiselle Strömuddenin niemelle, Sandvikin
kiinteistölle. Muistutuksessamme tammikuussa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimme esille
rannalla esiintyvän rantakauraa ja mm. hyönteisille tärkeää harjuajuruohoa, jonka on todettu
taantuneen Hankoniemellä. Esitimme hankkeen alueella tehtävät luontoselvitykset sekä rannan kasvien
ja hyönteisten kuin vesikasvillisuudenkin osalta, jotta voitaisiin varmistua alueen luontoarvoista. AVI
pyysikin maaliskuussa POL:lta lisäselvitystä luontovaikutuksista, mutta ei hankealueeseen vaan läheiseen Natura 2000 alueeseen. Saamansa lisäselvityksen perusteella AVI tuli tulokseen, että hankealueella ei esiinny hakemusasiakirjojen mukaan luonto- eikä lintudirektiivillä suojeltuja lajeja tai luontotyyppejä.
Aluehallintovirasto myönsi kesäkuussa POL:lle luvan neljän ponttonilaiturin asentamiselle.

Koverhar

Maaliskuussa tietoomme tuli, että Hangon Satama Oy oli saanut luvan vedenalaiseen louhintaan
(räjäyttämiseen) sekä luvan pohjasedimentin sijoittamiselle maatäytöksi Koverhariin. Nämä luvat olivat
nähtävissä eräänlaisena jatkumona aikaisemmalle betonin ja asvalttijätteen murskausluvalle. Hangon
Satama Oy on siis ”lypsänyt” lupa kerrallaan mahdollisuuksia toimia alueella, valitettuaan sille
myönnetystä ympäristöluvasta.
Aika pian ymmärsimme, ettei meillä yhdistyksessä ollut riittävästi osaamista valituksen tekemiseen,
joten pyysimme apua Suomen Luonnonsuojeluliitolta. Valitettavasti liitollakaan ei ollut tarjota meille
resurssia sillä aikataululla mitä meillä oli käytettävissä. Valitusajan päättyessä jouduimme siis nostamaan
kädet pystyyn ja toteamaan tappiomme.

Syndalen

Syyskuun lopulla toimittaja Pia Santonen (Yle Västra Nyland) otti yhteyttä ja kysyi, olemmeko tietoisia,
että Metsähallitus aikoo hakata metsää Syndalenissa ja mikä on meidän kantamme hakkuisiin.
Metsänkäyttöilmoitusta hakkuista ei löytynyt, joten lähetimme Metsähallitukselle kirjelmän, jossa
pyysimme selitystä ja luonnollisestikin hakkuiden uudelleen harkintaa.
Edeltävänä vuonna, olimme Metsähallituksen silloisiin hakkuusuunnitelmiin ottaneet kantaa ja tässä
uudessa kirjelmässämme palasimme siihen, että 23.8.2023 Metsähallitus on kirjelmässään Hangon
ympäristöyhdistykselle luvannut kartoittaa alueella olevat luontoarvot. Hangon ympäristöyhdistys ei ole
tätä kartoitusta tiedokseen ollut saanut (tilanne 30.9.2023) eikä Metsähallitus ei ole ollut 23.8.2022
jälkeen missään yhteydessä Hangon ympäristöyhdistykseen.
Reilu viikko myöhemmin 10.10.23 YLE Västra Nylandin haastattelussa Syndalenissa voitiin vain todeta
metsäkoneiden jo käyvän ja hakkuiden alkaneen. Metsänkäyttöilmoitusta ei vielä silloinkaan näkynyt
Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
Syndalenin osalta olemme suunnitelleet järjestävämme muistotilaisuuden hakatulle metsälle. Tästä lisää
myöhemmin.

HYMPY – nimikkometsä

Alkuvuodesta kun kirjoittelin ensimmäistä jäsenkirjettäni, olimme vielä täysin varmoja, että
kulttuuriympäristöpäivänä 9.9. pääsemme lopultakin avaamaan HYMPY nimikkometsän. Toisin kuitenkin
kävi. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2023, että HYMPYn nimikkometsää ei voida
perustaa Tiilitehtaantien varteen. Perusteluna päätökselleen lautakunta esitti että, kaupunki ei voi ottaa
vastuuta metsän perustamisesta, ohjeistusten laatimisesta, tiedottamisesta tehtävistä toimenpiteistä,
ylläpidosta eikä valvonnasta.
Missään vaiheessa emme olleet esittäneet, että kaupungin tulisi huolehtia mistään noista edellä
mainituista, sen enempää kuin taimien hoitamisestakaan. Päinvastoin vastasimme maaliskuussa
teknisen viraston kysymykseen istutettavista puulajeista ja taimien kastelusta, että istutettavat puut
ovat kotoperäisiä lajikkeita (koivu, mänty, kuusi, pihlaja, haapa, tammi yms.) ja että istutuksen
yhteydessä taimi kastellaan istuttajan toimesta, minkä jälkeen puut saavat elää luonnon ehdoilla.
Tarkoituksena oli nimenomaan aikaansaada monilajinen metsä sekä lisätä kaupunkilaisten
luontotietoutta. Valitettavasti vastauksemme ei kuitenkaan riittänyt kumoamaan väärinymmärrystä
tahtotilamme osalta ja päätös oli kielteinen. Voi vain arvailla paljonko päätöksen kielteisyyteen
vaikuttivat ajankohtainen Hangonkylän alueen kaavan avaaminen valmisteluun sekä yhdistyksen
ehdottaman nimikkometsäalueen sijoittuminen osaksi yleiskaavassa merkitylle P eli palvelujen ja
hallinnon aluevaraukselle.

Jääkellarin tontin kaavamuutos

Onneksi sentään jotain positiivistakin, hotellin rakentaminen Casinon viereen saatiin – ainakin
hetkellisesti – estettyä. HYMPY nosti kaavaillun muutoksen esille sosiaalisessa mediassa ja näin osaltaan
oli edesauttamassa todellisen kansalaisliikkeen nousua. Kiitos eritoten kuuluukin kaikille kaavoitusiltaan
osallistuneille ja nimensä hanketta vastustaneisiin adresseihin ja aloitteisiin kirjoittaneille.
Vuoteen mahtui myös paljon iloisia tapahtumia ja talkoita ympäri Hankoniemeä, jo perinteeksi
muodostunutta Gunnarsören leiriä unohtamatta!

Kohti tulevaisuutta

Tapahtumarikas vuosi siis takana ja on aika kiittää kaikkia yhdistyksen jäseniä ja kanssamme
työskennelleitä.
Lämmin kiitos Henrietta Pitkäselle avusta Port of Lappohja ja Koverhar asioiden tiimoilta sekä Iina
Ekroosille Metsähallituksen kirjelmän kirjoittamisessa. Kiitos myös Suomen Luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin Ursula Immoselle ja Lauri Kajanderille niin ikään avustanne em. asioiden
edistämisessä.
Iso kiitos Jaana Sarnikorpi ja Adrian Sundberg työstänne HYMPY hallituksessa.
Tervetuloa syyskokouksen valitsemat uudet hallituksen jäsenet: Elina Tuomarila ja Johanna Schaumann.
Yhdessä teidän ja jatkavien hallituksen jäsenten Astrid Lindström, Pekka Tuunanen, Sisko Laiho, Riitta
Ketelimäki, Svante Kallström, Stina Bucht ja Lisbet Tuominen kanssa käärimme taas hihat tammikuussa.
Kiitos jäsenille luottamuksesta ja jatkokaudesta yhdistyksen puheenjohtajana.
Lappohjan sataman laiturihanke, Koverharin ruoppaus- ja jätteenkäsittelylupa, Jääkellarin tontin
kaavamuutos, Syndalenin hakkuut ja monen monta muuta, ovat tehneet selväksi sen, ettei
ympäristöjärjestöjen työ ole vielä tehty, ennemminkin päinvastoin.
Yhdistys on aina yhtä kuin jäsenensä ja jokaisen apu on tervetullut, oli sitten hallituksessa tai ei. Mikäli
tunnet voivasi olla avuksi työssä Hangon luonnon ja ympäristön puolesta tai sinulla on ideoita miten
toimintaa voitaisiin vielä kehittää, ota rohkeasti yhteyttä!
Kiitos kuluneesta vuodesta, rauhallista joulua ja parempaa vuotta 2024 toivottaen

Mira Saksi

VAD MINNS VI AV ÅRET 2023?

Så här mot slutet av året vill jag blicka tillbaka och fundera en stund över vad som blivit kvar i tankarna från detta år. Nåväl, åtminstone bråttom och otäcka överraskningar. I år har vi haft fullt upp med
olika projekt och planer som verkade växa upp som svampar i regn. Här är några av dem.

Port of Lappvik

Port of Lappvik ansökte om miljötillstånd för byggande av bryggor på Strömudden på Sandviks fastighet.
I vår anmärkning i januari till Regionförvaltningsverket i Södra Finland tog vi upp förekomsten av
strandhavre på stranden och t.ex. åsgräs som är viktigt för insekter och har minskat på
Hangöudd. Vi presenterade de naturundersökningar som ska genomföras i projektområdet vad
gäller strandens växter och insekter samt vattenvegetation för att vara säkra på områdets naturvärden.
I mars bad regionfövaltningsverket av Port of Lappvik (POL) en ytterligare undersökning om naturpåverkan, men inte beträffande själva projektområdet utan det närliggande Natura 2000-området. Baserat på den kompletterande information man fått kom regionfövaltningsverket fram till att det enligt ansökningshandlingarna inte finns några arter eller naturtyper som skyddas av vilt-
eller fågeldirektivet i projektområdet. Regionförvaltningsverket gav i juni POL tillstånd att installera fyra
pontonbryggor.

Koverhar

I mars fick vi kännedom om att Hangö Hamn Ab fått tillstånd för undervattensbrytning (sprängning) och
tillstånd att placera bottensediment som deponi i Koverhar. Dessa tillstånd skulle kunna ses som en
slags fortsättning på det tidigare tillståndet för krossning av betong- och asfaltavfall. Hangö Hamn Ab har alltså ”mjölkat” fram ett tillstånd i taget och på så sätt fått möjlighet att verka i området efter att ha lämnat in klagomål på det beviljade miljötillståndet.
Vi insåg snart att vi inte hade tillräcklig expertis i föreningen för att lämna in ett klagomål, så vi bad
om hjälp från Finlands Naturskyddsförbund. Tyvärr hade inte heller förbundet resurser att erbjuda pga det åtstramade tidsschemat. När tiden för överklagande närmade sig var vi tvungna att räcka upp händerna och erkänna vårt nederlag.

Syndalen

I slutet av september kontaktade journalisten Pia Santonen (Yle Västnyland) oss och frågade om vi
var medvetna om att Forststyrelsen planerar att avverka skogen i Syndalen och vad vi har för inställning
till avverkningen. Vi kunde inte hitta någon skogsbruksanmälan för avverkningarna, så vi skickade ett
brev till Forststyrelsen och bad om en förklaring och naturligtvis en omprövning av avverkningarna.
Året innan hade vi redan tagit ställning till Forststyrelsens avverkningsplaner och i denna nya
framställning återkom vi till att Forststyrelsen den 23 augusti 2023 lovat Hangö miljöförening att
kartlägga naturvärdena i området. Hangö miljöförening har inte fått denna kartläggning (läget den 30
september 2023) och Forststyrelsen har inte haft någon kontakt med Hangö miljöförening efter den 23
augusti 2022.

Mer än en vecka senare, den 10.10.23, i en intervju gjord av YLE Västnyland i Syndalen kunde man bara
konstatera att skogsmaskinerna redan var igång och avverkningen påbörjats. Inte ens då syntes
skogsanvändningsanmälan på Skogscentralens webbplats.
Angående Syndalen har vi planerat att anordna en minnesstund för den avverkade skogen. Mer om
detta senare.

HYMPY-skogen

I början av året, när jag skrev mitt första medlemsbrev, var vi ändå helt säkra på att vi på
Kulturmiljödagen den 9.9. äntligen kan inviga HYMPY-skogen. Däremot hände det motsatta.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt möte den 18.10.2023 att HYMPYs skog inte kan anläggas invid
Tegelbruksvägen. Som motivering för sitt beslut anförde nämnden att staden inte kan ta ansvar för
anläggande av skogen, upprättande av anvisningar, meddelande om åtgärder som ska vidtas, underhåll
och tillsyn.
Vi föreslog inte vid något tillfälle att staden skulle ta hand om något av ovanstående, eller att ta hand
om plantorna. Tvärtom svarade vi i mars på tekniska nämndens fråga om vilka trädslag som ska
planteras och vattningen av plantorna, att träden som ska planteras är inhemska arter (björk, tall, gran,
rönn, asp, ek m.m.) och att plantan vattnas vid plantering, varefter träden får leva under naturliga
förhållanden.
Syftet var uttryckligen att skapa en mångartsskog och att öka stadsbornas kunskap om naturen. Tyvärr räckte dock inte vårt svar för att rätta till missförståndet angående vårt viljeläge och beslutet var negativt. Man kan bara anta att det negativa beslutet till stor del kan ha påverkats av
detaljplaneändringen för Hangöby som är under beredning och att skogsområdet som föreningen föreslagit skulle i generalplanen ha placerats i ett område markerat P – alltså ett område reserverat för service och administration.

Planändring för Iskällartomten

Ja, åtminstone något positivt…. byggandet av ett hotell intill Casinot förhindrades – åtminstone tillfälligt.
HYMPY lyfte upp den planerade ändringen på sociala medier och bidrog på så sätt till uppkomsten av
en riktig medborgarrörelse. Ett särskilt tack går till alla som deltagit i diskussion i stadshuset och skrivit
sina namn på adresserna och initiativen.
Året innehöll också en hel del glada tillställningar och talkon runtom på Hangöudd, inte att förglömma
Gunnarsörens läger som redan har blivit en tradition.

Mot framtiden

Ett händelserikt år ligger alltså bakom oss och det är dags att tacka alla medlemmar i föreningen och de
som arbetat med oss.
Stort tack till Henrietta Pitkänen för hennes hjälp med Port of Lappvik- och Koverharfrågorna, och till
Iina Ekroos för skrivelsen till Forststyrelsen. Tack också till Ursula Immonen och Lauri Kajander från
Finlands Naturskyddsförbunds Nylands distrikt för er hjälp med att främja ovanstående frågor.
Ett stort tack till Jaana Sarnikorpi och Adrian Sundberg för ert arbete i HYMPYs styrelse.

Välkommen till de nya styrelseledamöterna valda av höstmötet: Elina Stenström-Tuomarila och Johanna
Schauman. Tillsammans med er och styrelseledamöterna Astrid Lindström, Pekka
Tuunanen, Sisko Laiho, Riitta Ketelimäki, Svante Kallström, Stina Bucht och Lisbet Tuominen kavlar vi
upp ärmarna igen i januari.
Jag tackar medlemmarna för förtroendet och nästa mandatperiod som ordförande i föreningen.
Projektet med hamnkajen i Lappvik, tillståndet för muddring och avfallsbehandling i Koverhar, ändringen
av situationsplanen för Iskällarområdet, avverkningen av träd i Syndalen och många andra frågor har gjort det klart att miljöorganisationernas arbete ännu inte är gjort, snarare tvärtom.
Föreningen är som sina medlemmar och allas hjälp är välkommen, oavsett om de sitter i styrelsen eller
inte. Kontakta oss gärna om du känner att du kan vara till hjälp i arbetet för Hangös natur och miljö eller om du har idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas vidare!
Tack för det gångna året, önskar er en fridfull jul och ett bättre år 2024
Mira Saksi

Merellinen kuva, jossa purjevene ja merilintuja.