Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Valitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64
PL 1744
70101 Kuopio
Vaihde 029 56 42500
ita-suomi.hao@oikeus.fi

 

 

Asia

Hallintovalitus Etelä-Savon ELY-keskuksen päätöksestä koskien Puumalan Rokansaaressa Lietveden Natura 2000-alueen metsänhakkuita.

 

Valitettava päätös

Etelä-Savon Ely-keskuksen päätös 8.6.2023 ESAELY/822/2023 (LIITE 1).

 

Valitusaika ja -osoitus

Päätökseen saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) mukaisesti hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu valittajan ilmoittamalla osoitteella, ellei valituksen yhteydessä muuta näytetä.

 

Valittaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry (Y-tunnus 1626621-7), josta tässä valituksessa käytetään nimitystä piiri.

Suomen luonnonsuojeluliiton piirijärjestönä Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry valvoo Etelä-Savon maakunnan ympäristön tilaa. Piirin kotipaikka on Mikkeli. Piiri on ympäristönsuojelulain (YSL), luonnonsuojelulain (LSL), maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä vesienhoitolain (VHL) mukaisesti asianosainen Etelä-Savossa.

 

Prosessiosoite

Toiminnanjohtaja Heikki Härkönen
Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry
Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna
Puhelin 041 433 1548
sähköposti: etela-savo@sll.fi
slleslsp@gmail.com
heikki.harkonen@sll.fi

Vastaanottajan kuittausta vaativiin kirjeisiin pyydetään laittamaan vastaanottajaksi/viitteenä Heikki Härkönen.

 

Vaatimus

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös ESAELY/822/2023, 8.6.2023 koskien Puumalan Rokansaaren Natura-alueen hakkuusuunnitelmia on kumottava puutteellisena.

Päätös perustuu puutteellisiin tietoihin alueen suojeltavista luontotyypeistä ja luonnonsuojelulain päätöksen perustaksi edellyttämä riittävä Natura-arviointi toimenpiteiden vaikutuksista puuttuu.

Päätöksen puutteet on eritelty ja perusteltu jäljempänä tässä valituksessa.

Lisäksi vaadimme, että hallinto-oikeus asettaa valituksen kohteena olevalle alueelle toimenpidekiellon oikeuskäsittelyn ajaksi sillä perusteella, että toteutuessaan hakkuut hävittäisivät peruuttamattomasti valituksen kohteena olevat, Natura-alueen suojeluperusteisiin kuuluviin Natura-luontotyyppeihin liittyvät luontoarvot ja tekisivät siten muutoksenhakuoikeuden tyhjäksi.

 

Taustaa

Piirin tietoon on tullut, että metsänkäyttöilmoitusten mukaan Rokansaaren hakkuita on suunniteltu FI0500024 Lietvesi SAC -Natura-alueelle kiinteistöllä kiinteistötunnus .623-436-1-7.

28.4.2023 päivätyt metsänkäyttöilmoitukset, metsänkäyttöilmoituksen mukaiset hakkuutavat, kuvionumerot ja tunnukset (sekä pinta-alat) ovat:

  • Verho-, suojus-, tai siemenpuuhakkuu: kuvio 3, 1-2023-42134 (3,70 ha); kuvio 17, 1-2023-42134 (1,20 ha); kuvio 12, 1-2023-42134 (3,40 ha)
  • Ylispuiden poisto: kuvio 4, 1-2023-42134 (3,00 ha)*; kuvio 7 (pohjoinen osa), 1-2023-42134 (1,20 ha)
  • Harvennushakkuu: kuvio 5, 1-2023-42134 (4,10); kuvio 8 (eteläinen osa), 1-2023-42134 (2,80 ha), kuvio 20, 1-2023-42134 (0,80 ha); kuvio 10, 1-2023-42134 (0,40 ha); kuvio 8 (pohjoinen osa), 1-2023-42134 (0,80 ha)
  • Kaistalehakkuu: 1-2023-42134 (0,70 ha); kuvio 7 (eteläinen osa),1-2023-42134 (1,50 ha)
  • Ensiharvennus: kuvio 13, 1-2023-42134 (6,30 ha), kuvio 19, 1-2023-42134 (0,90 ha), kuvio 6, 1-2023-42134 (1,00 ha); kuvio 11, 1-2023-42134 (0,90 ha)

*käsittelytapa muutettu: maanomistaja tarkensi, että kuvioiden 4.0 ja 7.0 käsittelytapa on aiemman suunnitelman mukaisesti poimintahakkuu, ei ylispuun poisto.

Useat hakkuisiin suunnitellut kuviot täyttävät Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin saamien maastotietojen mukaan suojeltavien luontotyyppien kriteerit (boreaalista luonnonmetsää).

Piiri teki asiasta luonnonsuojelulain (9/2023) 128§ mukaisen vireillepanon Etelä-Savon Ely-keskukselle 2.6.2023 (LIITE 2).

Luonnonsuojelulain 126 § mukaisessa vireillepanossa vaadittiin ELY-keskusta estämään metsähakkuut suojelun kohteena olevien luonnonarvojen turvaamiseksi ja varmistamaan, että mahdolliset tulevat hakkuut perustuvat riittävään Natura-arviointiin eivätkä vaaranna suojeltavia luontotyyppejä.

Piiri toimitti vireillepanon liitteenä luonnonsuojeluasiantuntija Olli Turusen ja metsätalousinsinööri ja suojeluasiantuntija Jyri Mikkolan lausunnot (LIITE 3 ja 4).

Piirihallitus teki maastokäynnin Rokansaareen ja kävi hakkuukuviot läpi kokonaisuudessaan 6.7.2023. Maastokäynnin perusteella on selvää, että ei voida sulkea pois, etteikö boreaalista luonnonmetsää vireillepanon kohteena olevalla alueella olisi ja Natura-arviointi tarvitaan.

On olemassa perusteltu epäily siitä, että hakkuusuunnitelman toteuttaminen heikentää merkittävästi niitä arvoja, joiden vuoksi alue on Naturaan otettu, eikä ELY tämän vuoksi  alun perinkään viranomaisena olisi lain mukaan saanut antaa suunnitelmalle toteuttamislupaa ilman asianmukaista, paikkansapitäviin tietoihin perustuvaa Natura-arviota toimenpiteiden vaikutuksista.

Piirihallitus asiaa käsiteltyään katsoo, että ELYn päätös hylätä vireillepano on ollut virheellinen.

 

Valituksenalainen ELY-keskuksen päätös

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tutkii luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry:n tekemän luonnonsuojelulain 126 §:n mukaisen vireillepanon. Etelä-Savon ELY-keskus hylkää vireillepanokirjelmässä esitetyt vaatimukset.

 

ELY-keskuksen päätöksen puutteet ja valituksen perustelut

  • Puutteet suojeltujen luontotyyppien rajaamisessa

Luonnonsuojelulain 34 §:n heikentämiskiellon mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää.

Natura-alue FI0500024 Lietvesi SAC -Natura suojeluperusteena olevat luontotyypit on lueteltu Natura-tietolomakkeessa (LIITE 5).

Jotta luonnonsuojelulain heikentämiskieltoa voitaisiin noudattaa, päätösten on perustuttava ajantasaiseen ja kattavaan, oikein tulkittuun maastotietoon alueelta. ELY-keskuksen päätöksen luontotyyppitiedoissa on useita puutteita; tiedossa olevia esimerkkitapauksia on eritelty ja dokumentoitu tämän valituksen liitteenä olevassa metsätalousinsinööri, luontokartoittaja Jyri Mikkolan lausunnossa (LIITE 6).

Natura-luontotyypin “boreaalinen luonnonmetsä” määrittelykriteereitä on avattu valituksen liitteessä. (LIITE 7)

Liitteiden listaus ei ole kattava sillä vastaavia kohteita saattaa olla jonkin verran enemmänkin alueen laajuuden huomioiden.

  • Natura-arviointi, aiempi oikeuskäytäntö

ELY-keskuksen päätös ei perustu luonnonsuojelulain, EU:n oikeuskäytännön ja mm. KHO 2020:3 -vuosikirjapäätöksen edellyttämällä tavalla riittävään Natura-arviointiin, jonka avulla voitaisiin varmistua siitä, ettei hakkuista aiheudu Natura-alueen suojelluille luontotyypeille luonnonsuojelulain 34 § vastaisella tavalla haittaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2020:3 Oulujärven saarten Natura-alueiden hakkuista KHO totesi, että hakkuille ei olisi tullut myöntää viranomaisen lupaa, koska riittävää Natura-arviota ei ollut tehty. (LIITE 8)

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Natura-arviointia koskevan velvollisuuden edellytyksenä ei ollut, että toimenpiteet kohdistuisivat Natura-alueen suojelun perusteena olevan ensisijaisesti suojellun luontotyypin boreaaliset luonnonmetsät alueelle. Natura-arvioinnin tarveharkinnan kannalta merkitystä oli hakkuiden kohdentumisen lisäksi hakkuiden laajuudella sekä myös luontotyypin edustavuudella, hakkuiden etäisyydellä luontotyypistä ja hakkuiden toteuttamistavalla. Nämä tiedot eivät olleet käyneet kaikilta osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista.”

Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Kun olemassa olevien tietojen perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain 65 a §:n mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes Natura-arviointi on suoritettu.”

Helsingin hallinto-oikeus puolestaan on tuoreessa 23.5.2023 antamassaan päätöksessä (LIITE 9) todennut Hyvinkään Kytäjän Natura-alueen hakkuista mm. seuraavaa:

Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Natura-arviointia ei voida korvata ELY-keskuksen aiemmin tekemällä luontotyyppi-inventoinnilla eikä maastotarkastuksella. Natura-arviointi on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tehtävä, jollei objektiivisin perustein voida sulkea pois merkittävien haitallisten vaikutusten aiheutumista.”

ELY-keskus on valituksenalaisella päätöksellään kieltänyt hakkuut luonnonsuojelulain 57 §:n ja 64 a §:n perusteella osalla hallintopakkohakemuksessa mainituilla kuvioilla ja hylännyt hakemuksen muutoin. Olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, että Natura-alueelle suunnitellut metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Näin ollen ELY-keskuksen olisi tullut keskeyttämistä koskevan luonnonsuojelulain 65 a §:n nojalla kieltää hakkuut kaikkien hallintopakkohakemuksessa mainittujen kuvioiden osalta, kunnes asianmukainen Natura-arviointi on suoritettu.

  • Virheelliset tiedot hakkuiden edullisuudesta luontotyypille

Valituksen kohteena olevassa päätöksessään Ely-keskus kertoo, että 24.5.2022 maastokäynnillä todettiin, että isolla osalla kiinteistöä puusto on Natura-luontotyypin “harjumetsä” kannalta ylitiheää ja liian varjostavaa, joten puuston harventaminen tai pienaukotus olisi harjuluontotyypille eduksi. Tämä pitää paikkansa vain vähäisessä määrin, eikä sillä voida perustella suunniteltujen hakkuiden laajuutta.

 

14.7.2023

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry.

 

Yrjö Snellman, puheenjohtaja

Heikki Härkönen, toiminnanjohtaja

 

LIITE 1 ESAELY 822 2023 päätös Rokansaari liitteineen

LIITE 2 Vireillepanoilmoitus hakkuiden keskeyttämiseksi-Lietveden Natura-alue_Rokansaari

LIITE 3 Lausunto_Rokansaaren hakkuuaikeista (Jyri Mikkola)

LIITE 4 Lausunto Olli Turunen

LIITE 5 Tietolomake FI0500024

LIITE 6 Rokansaaren Natura-luontotyyppikuvioita-min

LIITE 7 Käsitteistöä_11072023

LIITE 8 KHO_2020_3 – Korkein hallinto-oikeus

LIITE 9 Helsingin hallinto-oikeus

LIITE 10 Piirihallituksen päätöspöytäkirjan ote