Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Hallintovalitus Laukunkankaan mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys jättivät valituksen heinäkuussa FinnAust Miningille myönnetyistä Savonlinnan ja Enonkosken rajalla sijaitsevan Laukunkankaan malminetsintäluvista. Valittajat katsovat, että luvat eivät ole lain tarkoittamalla tavalla yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä eikä alueella ylipäätään ole kaivostoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

Alue on välittömässä yhteydessä Vuoksen vesistön pääaltaasen Saimaaseen, ja jo malminetsintä annetuilla lupaehdoilla aiheuttaa vaaraa vedenlaadun heikkenemisestä; syy, joka aiemmin esti Finnpulpin tehtaan perustamisen Kallaveden rannalle.

Tavaksi muodostunut käytäntö, jossa Tukes tarkastelee kaivostoiminnan harjoittamisen edellytyksiä keskittyen hakijan taloudellisten ym. resurssien riittävyyteen, ei valituksen mukaan ole edes nykyisen voimassa olevan kaivoslain mukainen. Valittajat katsovat myös Tukesin virheelliseksi käytännöksi sen, ettei kaivostoiminnan edellytyksiä tarkastella laissa mainitulla tavalla kokonaisuutena vain pelkästään malminetsinnän vaikutusten osalta.

Varausalue on käytännössä Natura-alueen sisällä, vaikka ei itse alueella sijaitsekaan. Natura-raja kulkee muutaman kilometrin päässä, ja aluetta tulisikin kohdella samojen periaatteiden mukaan kuin se olisi Natura-aluetta. Alueen luontoarvot sekä virkistyskäyttö ja matkailu perustelevat malminetsintäluvan kumoamista.

Saimaan brändiin ja imagoon on laitettu merkittävästi yhteiskunnan ja yksityisten yritysten panostuksia, joita vastaan kaivostoiminta haittoineen asettuu. Siksi on syytä, valittajien näkemyksen mukaan lain takaamalla tavalla, kunnioittaa Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin näkemystä.

Lisäksi valituksessa katsottiin, että puutteellisista selvityksistä aiheutuneet kuulemis- ja kuulutusvirheet tekevät luvasta kelvottoman, sekä luvanhakijan lupahakemuksessa ja lupamääräyksissä on puutteita koskien muinaismuistolain mukaisia muinaismuistoja.

Luonnonsuojeluliitto myös edellytti, että mitään etsintätoimia ei saa aloittaa ennen lainvoimaista lupaa.

 

 

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ja Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys jättivät oman valituksensa valitusajan määräpäivänä 27.8. Yhdistysten hallitukset tekivät kumpikin osaltaan päätöksen hallintovalituksen jättämisestä elokuun alkupuolella.

Lisäksi Savonlinnan kaupunki ja Saimaa ilman kaivoksia -yhdistys jättivät yhteistyössä valituksen omat lähtökohtansa huomioiden. Myös Enonkosken kunta jätti oman valituksensa.

Luonnonsuojeluliitolla on pitkä kokemus kaivostoiminnan Suomen luonnolle aiheuttaman uhan torjumisessa. Valitus valmisteltiin liiton asiantuntijoiden ja juristin johdolla. Valitukseen antoivat apua myös liiton ulkopuolinen kaivostoiminnan tutkija ja ympäristöasiantuntija. Valitusta täydennetään vielä liitteiden osalta.

Valittaminen vaatii asiantuntijaosaamista ja sen toteuttaminen on yleensä asiantutijuutta vaativaa, työlästä ja kallistakin.

Odotuksena on, että valitus etenee seuraavaan oikeusasteeseen.