Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kieluajärven puolesta, Savonrannan rantayleiskaavan muutokseen

Savonlinnan kaupunki

Savonrannan rantayleiskaavan muutos

 

Koska on kyse Etelä-Savon maakunnan kansallispuistosta ja sen välittömästä läheisyydestä, käyttää luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri mahdollisuuden lausua Savonrannan rantayleiskaavan muutoksessa.

Kieluanjärvi on valittu yhdeksi Suomen sadasta luontohelmestä.

Metsähallituksen kaavoitusperiaatteissa todetaan että laajoja, yhtenäisiä, rakentamattomina säilyneitä valtion omistamia rantakokonaisuuksia ei kaavoiteta rakentamiseen. Käsitteitä laaja ja yhtenäinen harkitaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Eteläisessä Suomessa pienialainenkin rakentamaton alue voi olla virkistyskäytön kannalta merkittävä.  Savonrannan rantayleiskaavassa Metsähallitus toimii vastoin omia periaatteita. Kieluanjärven RM-aluetta perustellaan Koloveden kansallispuiston läheisyydellä ja tarpeella tukea Koloveden virkistyskäyttöä. Miksi juuri Kieluanjärven rantaan? Valtiolla on laajat alueet Koloveden kansallispuiston läheisyydessä. Tältä alueelta löytyy kyllä tarvittaessa sellainen alue matkailupalvelurakentamiseen, jossa luonnonarvoja ei tarvitse uhrata. Ei matkailupalvelurakentamiseen tarvita rakentamatonta Kieluan järveä uhrata.

Pidämme huolestuttavana, että maakuntaliiton ja ELY-keskuksen luonnosvaiheessa antamia palautteita ei ole riittävässä määrin huomioitu tai ne ovat kaavoituskonsultin antamassa vastineessa ohitettu. Erityisesti Maakuntaliiton näkemyksen mukaan Koloveden, Kieluansalon ja Kakonsalon muodostamalle kokonaisuudelle tulisi laatia alueen luontoarvot huomioiva matkailun ja virkistyskäytön suunnitelma. Tällaisen selvityksen pohjalta vasta pystytään tarkemmin arvioimaan, minkä tyyppistä matkailua ja retkeilyä tukevaa rakentamista alueelle voidaan kestävästi osoittaa.

Savonrannan rantayleiskaavamuutokseen sisältyvä RM-alue Kieluanjärven rannalla on tarpeeton ja alueen luontoarvojen kannalta arveluttava. Se myös avaisi Kieluan rannat muullekin rakentamiselle. Esitämme RM-alueen poistamista kokonaisuudessaan.

Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 4.10.2010. Osa kaavamuutosalueista on merkitty maakuntakaavaan maa- ja metsätalous-valtaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Tämän alueen suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen ympäristöarvoihin, ulkoilutoimintojen järjestämismahdollisuuksiin sekä alueen kytkeytymiseen seudun matkailupalveluihin sekä muihin virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin. Maakuntakaavan selostuksessa on todettu MU-alueen toteutuksesta seuraavaa: ”Metsähallitus vastaa valtion maiden suunnittelusta ja valtion mailla olevien virkistysalueiden ja retkisatamien rakentamisesta ja kunnossapidosta. Valtion laajat, Etelä-Savon mittakaavassa erämaiset, Natura-alueisiin rajoittuvat alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Näiden alueiden maankäyttö suunnitellaan tarkemmin luonnonvarasuunnittelun ja alue-ekologisen suunnittelun jatkuvissa prosesseissa. Alueiden päämaankäyttömuoto on metsätalous.” Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelma 2017-2022 on hyväksytty 16.6.2017.

Ainakin Kielua, Riihilampi, Julmajärvi sekä Suuri Vasarajärvi ja Kiurujärvi kaava-alueen osalta maakuntakaavan MU-aluetta.

Pyydämme poistamaan Kiurujärven, Riihilammen ja Kalliojärven sekä Silmunlammen ja Saarijärven tonttiesitykset kaavasta.

 

 

JK. Koloveden retkeilyn tilanteesta on vasta käyty keskustelu alueella toimivan matkailuyrittäjän kanssa. Alueella on jo olemassa matkailupalveluja, joten matsähallituksen on syytä tarkastaa motiivinsa tältäkin osin. Pääasiallisesti Kolovedelle opastetaan ja välineitä voi vuokrata https://www.sealtrail.com/fi.