Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Suunnitellut hakkuut tuhoaisivat Imatran edustan arvokasta saariluontoa ja virkistysaluetta

Tiedote 10.11.2016

SUUNNITELLUT HAKKUUT TUHOAISIVAT IMATRAN EDUSTAN ARVOKASTA SAARILUONTOA JA VIRKISTYSALUEITA

Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry vastustavat maisematyöluvan myöntämistä Imatran HAAPA-, MIKON- JA KUUSIKKOSAARTEN hakkuille.

Tornator Oyj hakee Imatran kaupungilta maisematyölupaa Haapa-, Mikon- ja Kuusikkosaaressa tehtäville 27 hehtaarin hakkuille, joista uudistus- eli avohakkuiden osuus on 13,2 hehtaaria.

Saaret ovat Imatran yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). Kaavamääräyksen mukaan vesistöä rajaavaa puustoa ei saa poistaa, eikä yli yhden hehtaarin avohakkuita suorittaa eikä alueen luonnonympäristöä saa olennaisesti muuttaa. Saaret ovat keskeinen osa Saimaa Geopark –hanketta, jota parhaillaan haetaan maailmanperintökohteeksi.

Saaret ovat olleet vuosikymmeniä kuntalaisten vapaa-ajanviettokohteina, joissa on virkistytty retkeillen, kalastaen, marjastaen ja sienestäen. Haapasaaressa on pidetty mm. urheiluseurojen ja partiolaisten kesäleirejä. Saaret ovat myös tärkeät luontomatkailun kannalta.  Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on tehnyt esityksen vesiretkeilyreitistön rakentamiseksi Lappeenrannan, Imatran ja Ruokolahden saarten välille, mikä antaisi asukkaille ja matkailijoille hienon mahdollisuuden tutustua Saimaan ainutlaatuiseen saariluontoon.  Mikonsaari on myös paikannettu liito-oravan asuinalueeksi.

Imatran edustan saarissa on viimeisten viiden vuoden aikana hakattu useaan otteeseen.

Nyt suunnitellut hakkuut veisivät käytännössä saarten viimeisetkin Tornator Oyj:n palstojen päätehakkuuikäiset metsiköt. Muutaman vuoden välein toistuvilla avohakkuilla kierretään kaavamääräyksen yhden hehtaarin avohakkuun ylärajan asettamaa rajoitetta, koska lähekkäisten, melko pienelle alueelle keskitettyjen avohakkuiden maisema- ja virkistysarvoille aiheuttama kokonaishaitta on lopulta sama, kuin jos hakattaisiin yhtenäinen useamman hehtaarin aukko. Näin toimien rikotaan myös kaavamääräyskieltoa muuttaa olennaisesti luonnonympäristöä.

Tiheästi toistuvien avohakkuiden lopputuloksena saariin jää vain ohut, läpinäkyvä rantapuustorengas ja sen sisälle laaja, lähes yhtenäinen avohakkuiden ja taimikoiden alue. Avohakkuut eivät sovi virkistysalueille. Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys esittää luopumista kokonaan saarten metsätalouskäytöstä ja ehdottaa ennallistamistoimia luonnonarvojen palauttamiseksi.

Virkistyskäyttöä tukee myös luontokohteiden suojelu niin että huomioidaan retkeilylle tärkeät polut ja rakenteet. Se olisi erinomainen lahja kaupunkilaisille ja Saimaan saarten luonnolle Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi.

Lisätietoja:

Juha Jantunen, Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistys ry, puh.joht., p.  050 364 3693

Anitta Miikkulainen, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry, metsävastaava.

p. 046 551 1637