Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pajukoski II -tuu­li­voi­ma­puis­ton osayleiskaavan luonnoksesta

Kauhaneva keskellä hankealuetta, sen pohjoispuolella uhkurakkakivikko ja siellä täällä suolaikkuja, lännen puolella Mällinevojen suojelualue. Kannustin viedä suunnitelmaa eteenpäin on puhtaasti taloudellinen. Ylivieskan kaupungilta on unohtunut velvoite vaalia ja säilyttää luontoarvoja. Niiden turvaaminen edellyttää voimalapaikkojen karsimista.

Pirunpelto
Pirunpelto Ylivieskan Metso-kohteelta. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

17.6.2024

Ylivieskan kaupunki / kaavoitus
kaavoitus(at)ylivieska.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Lausunto Pajukoski II -tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta

Ylivieskan Pajukosken alueelle suunnitellaan enintään 18 tuulivoimalan rakentamista (VE1). Voimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6-10 megawattia. Hankevastaavia ovat OX2 Finland Oy ja TM Voima Oy.

Hanke on jo tuotannossa olevan 9 voimalan Pajukoski I -tuulivoima-alueen itäpuolelle sijoittuva laajennus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvitetään kaikkiaan kolmea vaihtoehtoa, joista VE2:ssa 9 voimalaa on sijoitettu hankealueen eteläosaan ja VE3:ssa sen pohjoisosaan. Niinikään osayleiskaavoituksen kaavakarttojen luonnoksissa esitetään toistaiseksi samat kolme hankeversiota. Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan viranomaislausuntokierroksen ehdotuksessa on varaus tv-1 404 Pajukoski. Tuotannossa oleva Pajukoski I sijoittuu sen länsiosaan ja vireillä oleva Pajukoski II -hankkeen vaihtoehto VE3 varauksen itäosaan. Sen sijaan Kauhanevan eteläpuolelle (VE2) ei vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa osoiteta enää lainkaan varausta tuulivoiman rakentamiseksi.

Pajukoskien hankealuetta koskeva varaus on vaihemaakuntakaavoissa vaihdellut. Neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa siitä on toistaiseksi viimeisin kiteytys. Kaavaselostuksessa hankealueen vastaavuutta vaihekaavan varauksen kanssa arvioidaan. Selostuksessa todetaan, että verrattuna erääseen KHO:n päätökseen sekä VE1 että VE3 vastaavat hyvin maakuntakaavan sijainninohjausta. Perustelu puuttuvasta muusta maankäytön ohjauksesta on heikko. Sehän tarkoittaa tulkintaa, ettei maakuntakaavan varausta ole tehty sijainnin sopivuutta harkiten. Hankealueen pohjoisosa eli VE3 on kuitenkin vaihtunut tuulivoimarakentamiseen sopivaksi, kun taas eteläosa eli VE2 on karsiutunut pois. Osayleiskaavoituksessa on selvitettävä muutosten syitä ja tarvetta ottaa niitä huomioon.

Hankealue on asutuksen välialuetta. Kuvauksen mukaan sen maastoa on erityisesti metsätalouden nimissä voimaperäisesti muokattu. Selvityksissä on kuitenkin löydetty kaikkiaan 21 arvokasta luontokohdetta. Ojituksista huolimatta varsinkin suoluontoa on säästynyt. Seutu on myös hyvin kivikkoista. Tiestö on entuudestaan vähäistä.

Kaupungilla on kaavoittajana paitsi valta myös vastuu ohjata tuulivoiman sijoittamista. Luontoarvojen säilyttäminen ja vaaliminen on keskeinen huomioon otettava näkökulma. Siitä hyötyy myös virkistyskäyttö ja maisemansuojelu. Hankealueen keskellä sijaitseva Kauhaneva on merkittävä monimuotoisuuskeskittymä, joka on myös osa ekologista yhteyttä. Kauhanevan pohjoispuolella maasto on hyvin kivikkoista. Paikan erikoisuuksia ovat uhkurakkamuodostelmat, joista ilmeisesti huomionarvoisin on valtakunnallisesti arvokas kivikko Kulolanluolikot-Ketunpesäkangas KIVI-17-064. Osayleiskaavan kartassa alueella on useita luo-merkintöjä osoittamassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Valtakunnallisesti arvokkaan kivikon huomioon ottaminen on kuitenkin sekavasti esitetty ja puutteellisesti rajattu. Pajukoski II YVA-selostuksen koontikartta (liite 9) on ainoa asiakirja, joka selkeästi esittää yhdellä kartallaan kivikon sijainnin. Voimalapaikkojen 10 ja 11 välinen tie on merkitty kivikon läpi ja myös voimalapaikka nro 17 on sijoitettu kivikon keskelle. Uusi tielinja kulkisi silläkin puolella kivikon ja myös muiden monimuotoisuutta säilyttävien ja tukevien kohteiden kautta. Rakkojen ohella ne ovat suolaikkuja, joita pääosin kaavamerkinnät vaikuttavatkin koskevan. Vesitaloutta heikentäviä vaikutuksia niihinkin todetaan aiheutuvan, mutta sitä ei pidetä merkityksellisenä menetyksenä. Päinvastoin, suunnitelma pitää pystyä toteuttamaan ilman heikentäviä vaikutuksia luonnontilaansa säilyttäneille luontokohteille. Tuulivoiman hyödyntäminen ei ole kestävää, kun ja jos se tarkoittaa luontokadon edistämistä.

Ensisijaista on noudattaa vaihemaakuntakaavoituksen viimeisintä sijainninohjausta, mutta etenipä osayleiskaavoituksessa VE1, VE2 tai VE3, joitain voimalapaikkoja on välttämätöntä karsia. Vähäisiäkään hydrologisia heikennyksiä ei pidä luontokohteelle sallia eikä varsinkaan Kauhanevalle. Vähintään sitä lähimmäksi hahmotellut voimalapaikat eli VE2:ssa nrot 4 ja 5 on suon etelälaidalta karsittava. Yhdessä Kauhanevan kanssa sen pohjoisosan pienpiirteinen kivikoiden ja suolaikkujen mosaiikki muodostaa arvokkaan kokonaisuuden, jonka eheyden säilyttäminen edellyttää myös VE3:sta voimalapaikkojen nrot 10 ja 16-18 karsimista.

Toteuttamiskelpoisen suunnitelman kokonaisuuden harkintaan vaikuttaa myös tiestöstä koituvat ympäristövaikutukset. Voimaloiden pystyttämiseksi alueelle on rakennettava uusi tieverkosto. Aiempi vaikea saavutettavuus vaihtuu läpikulun mahdollistavaksi tiheäksi tiestöksi. Vaikutuksiltaan raskain on VE1. Jos VE2 karsiutuu suunnitelmasta vaihemaakuntakaavan vastaisena ja VE3 supistuu eteläosastaan, tiestön ja Kauhanevan länsipuolen sähköaseman sijoittumisen haitallisia vaikutuksia on mahdollista lieventää.

Painava peruste hylätä VE2 on Kauhanevan eteläosan kautta kulkevan ekologisen yhteyden toimivuuden turvaaminen. Osayleiskaavan karttaan on merkitty yhteys vain Kauhanevalta Mällinevalle, mikä sinänsä on tärkeää. Kyse on kuitenkin ekologisesta yhteydestä välillä Reisjärvi-Himanka. Reitti sijoittuu Kalajoen eteläpuolelle ja alkaa Keski-Suomen maakunnan rajalta Etelä-Sydänmaan Natura-alueen eteläosasta ja yhdistää toisiinsa Pohjois-Pohjanmaan eteläreunan Natura- alueet Pitkänevan, Rimpineva-Linttinevan, Iso Mällineva-Pieni Mällinevan ja Siiponjoen. Jostain syystä edes mainitussa YVA-selostuksen liitteessä 9 ei ole ekologista yhteyttä noteerattu. Aiemmin rauhallisempien metsäalueiden pirstoutumisen ja häiriön lisääntymisen vaikutuksia eläimistöön ei arvioida, koska siihen ei ole riittävää tietopohjaa. Käytännössä jälkikäteen todetaan, millaisia muutoksia ja haittoja on saatu aikaiseksi, jos niitä ylipäänsä selvitetään ja seurataan. Pohjois-Pohjanmaan osuus tuulivoiman hyödyntämisestä on kuitenkin niin suuri, että on perusteltua noudattaa varovaisuusperiaatetta. Ekologisilla yhteyksillä on iso merkitys tuulivoiman sijainninohjauksessa. Laajat ja yhtenäiset maastot väylineen vähentävät tuulivoimarakentamisen aiheuttamaa stressiä eläimistölle. Pajukoski II -hankkeen VE3:n mukaisen suunnitelman voimalapaikat eivät sijoitu yhteyden reitille, mutta sähkönsiirrosta aiheutuu heikennyksiä, ellei voimalapaikkoja vähennetä eteläosasta ja suunnitella tiestöä ja sähköaseman paikkaa uudelleen.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
vs toiminnanjohtaja