Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Neit­tä­vän­vaa­ran-Hon­ka­lan­kan­kaan tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-ohjelmasta

Ristiriita on jälleen iso vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja Siikalatvan ja Vaalan kuntien alueille sijoittuvan hankkeen välillä. Sen rajaus ulottuu muun muassa Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura 2000 -alueelle. Suojelualue on tunnettu eritoten arvokkaasta linnustostaan.

Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

28.5.2024

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Lausuntopyyntö POPELY/1262/2023

Asia: Lausunto Neittävänvaaran-Honkalankankaan tuulivoimahankkeen ja sen sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Neittävänvaaran-Honkalankankaan tuulivoimahankkeessa suunnitellaan enintään 42 voimalan (VE1) rakentamista lähes 10000 hehtaarin laajuiselle alueelle. Voimaloista 24 sijoittuu Siikalatvan Neittävänvaaraan ja 18 Vaalan Honkalankankaalle. Vaihtoehdossa 2 (VE2) voimaloita on enintään 33, joista 23 Siikalatvan ja 10 Vaalan alueella. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 7,5-10 megawattia ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Hankkeesta vastaavat Enersense Wind Oy ja Valorem Energies Finland Oy.

Sähkön siirtämiseksi Nuojuankankaan sähköasemalle selvitetään kahta vaihtoehtoa SVEA ja SVEB. Vaihtoehdot eroavat toisistaan vasta hankealueen ulkopuolella. Hankealueella siirtoreitti sijoitetaan Kajave Oy:n poistuvan 110 kilovoltin Säräisniemi-Kestilä -voimalinjan johtokäytävään. Ilmajohdon kokonaispituus SVEA:ssa on noin 35 kilometriä ja SVEB:ssä 36 kilometriä. Molemmissa vaihtoehdoissa tarkastellaan 2-3 kertaa 110, 400 tai 400 + 110 kilovoltin voimajohtoja, jotka sijoittuvat Fingridin olemassa olevien voimajohtojen viereen. SVEB sijoittuu lännemmäksi. Sähkönsiirron suunnittelussa tehdään yhteistyötä hankealueen Honkalankankaan pohjoiskoillisnurkalla sijaitsevien Naulakankaan (luvitettu, 6 voimalaa) ja Painuan kanavan (kaavoitus vireillä, 9 voimalaa) tuulivoimahankkeiden kanssa.

Neittävänvaaran-Honkalankankaan tuulivoimahankkeelle ei ole varausta lainvoimaisissa maakuntakaavoissa. Lainvoimainen on ainoastaan Naulakankaan varaus tv-1 370. viranomaislausuntokierroksen läpikäyneessä energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on varaus tv-1 405 Neittävänvaara Naulakankaan varauksen länsipuolella. Vaihemaakuntakaavaehdotuksen varaus poikkeaa erittäin merkittävästi hankesuunnitelmassa esitetystä rajauksesta. YVA-ohjelmassa esitettävä hanke rajautuu itäosastaan Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura 2000 -alueeseen ja osittain myös suojelualueelle. Neljännen vaihemaakuntakaavaehdotuksen kohdekuvauksessa (liite 2) todetaan rajauksen ratkaisun perustuvan tarpeeseen suojella seudun linnustoa ja metsäpeuran elinympäristöä ja kasvattaa tuulivoimarakentamisen etäisyyttä Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet Natura-alueeseen. Vaihemaakuntakaavaehdotuksen kohdekortin mukaan varauksesta tv-1 405 on matkaa Natura-suojelualueelle 7,5 ilometriä, kun taas hankkeessa se olisi 0 kilometriä. VE2:ssa välimatkaa lähimmistä voimaloista suojelualueelle on lisätty, mutta räikeä ristiriita vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kanssa säilyy ja se edellyttää kolmannen, tv-1 405 varauksen rajausta suurin piirtein noudattavan vaihtoehdon tarkastelua.

Hankealueen maastoa kuvataan yksitoikkoiseksi ja lajistoltaan köyhäksi talousmetsäksi. Toisaalta metsien mainitaan olevan eri ikäisiä. ”Merkittävimpiä luontoarvoja ovat ojittamattomina säilyneet suoalueet, luonnontilaisen kaltaiset vesistöt ja niiden ranta-alueet ja luonnontilaisen kaltaiset varttuneemmat metsäkuviot.” Kaikki luontoselvitykset on pääosin tehty vuosina 2022 ja 2023, mutta varsinaisia selvitysten tuloksia luvataan paljastaa vasta arviointiselostuksessa.

Maastoselvitykset on ohjelman mukaan kohdennettu pääasiassa alueille, joille tuulivoimarakentaminen tai sen vaikutukset kohdistuvat. Tuulivoimaloiden pystyttäminen avohakkuineen ja tiestöineen kuitenkin pirstoo koko hankealueen. Luontotyypeistä ja lajeista tarjottava sirpaleinen tieto estää hahmottamasta sen ekologista merkitystä. Ohjelmassa ei ole sellaista karttaakaan, josta voisi päätellä, missä sijaitsevat suoluontokohteet, missä vanhemman metsän laikut tai missä virtaavat ne mainitut luonnontilaisen kaltaiset vesistöt ranta-alueineen ja miten voimalapaikat ja tiestö on niiden väleihin sijoitettu.

Hankealueen läpi kulkee ekologinen yhteys Oulujärveltä Lumijoelle. Se yhdistää toisiinsa Liminganlahden eteläpuoliset laajat ja yhtenäiset metsäalueet ja Rumala-Kuvaja-Oudonrimmet, Veneneva-Pelson, Revonneva-Ruonnevan, Haaranevan, Huhtaneva-Luminevan sekä Hailuodon etelärannalle sijoittuvan Isomatala-Maasyvänlahden. Ohjelmassa ekologista yhteyttä ei mainita lainkaan. Se on merkittävä puute, sillä yhteyden huomioon ottaminen ei ole vapaaehtoista. Se on osa maakuntakaavan maankäytön ohjausta ja sillä on vaikutusta voimaloiden ja tiestön sijoitteluun ja hankekokonaisuuden vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen.

Ohjelman perusteella arvioiden Neittävänvaaran-Honkalankankaan tuulivoimahankkeen vaihtoehdoista kumpikaan ei vaikuta toteuttamiskelpoiselta. Hankkeesta on samaan aikaan vireillä osayleiskaavoitus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee hyödyntää niin, ettei osayleiskaavaluonnosta laadita ainakaan VE1:n 42 voimalan kokonaisuudesta, Siikalatvan kunnan osa-alueella 24 ja Vaalan 18.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
vs toiminnanjohtaja