Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Oulun Navettakankaan tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA-ohjelmasta

Tuulivoimahankkeita on ruuhkaksi asti Pohjois-Pohjanmaalla. Muun muassa luontoselvitysten tekijöistä on pulaa. Se on vaikea ongelma, sillä luontoselvityksiä pitää parantaa ja monipuolistaa, jotta tuulivoiman hyödyntäminen on aidosti kestävää eikä aiheuta luontokatoa.

Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

4.12.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Lausuntopyyntö POPELY/2270/2023

Asia: Lausunto Oulun Navettakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Jouttenkankaan Tuulivoima Oy suunnittelee enintään 14 yksikköteholtaan 7-10 megawatin tuulivoimalan rakentamista Oulun Haukiputaan pohjoisrajalle (VE1) junaradan itäpuolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on 10. Vaihtoehtona on myös hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehdoissa 10 voimalayksikköä (1-10) on sijoitettu hankealueen länsiosaan. Niiden lisäksi vaihtoehdossa VE1 on voimalapaikat 11-14 länsi-itäsuuntaisena nauhana hankealueen itäosassa kunnanrajan läheisyydessä. Muutoin vaihtoehdoissa ei ole eroja. Maanvuokrauksesta on tehty esisopimukset 14 voimalan kokonaisuudesta. Odotettavissa onkin, että Navettakangas II -laajennushanketta tarkastellaan pienellä viiveellä. Oulun ja Iin rajan molemmin puolin on muodostumassa iso tuulivoimaloiden keskittymä. Välittömästi Iin kunnan puolella on vireillä oleva Kovasinkankaan hankealue, jolle suunnitellaan 6 voimalan pystyttämistä. Navettakankaan hankkeen länsipuolella on jo luvitettu mutta rakentamaton Ketunmaankankaan 4 voimalan alue.

Molemmissa toteuttamisvaihtoehdoissa sähkö siirretään uutta 110 kilovoltin johtoa pitkin Fingridin Isokankaan sähköasemalle. Siirtoreitin pituus on 7 kilometriä hankealueesta itään ja se sijoittuu olemassa olevan johtokäytävän viereen.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa ei ole alueella varausta tuulivoimaa varten. Vireillä olevassa energia- ja ilmastovaihekaavan luonnoksessa on varaus tv-3 517 (Joutsenkangas). Alueen soveltuvuus tuulivoimarakentamiseen on siten ehdollinen. Pohjois-Pohjanmaan liiton TUULI-hankkeen hankekortissa Joutsenkankaasta (kohdekortti 226) mainitaan erityispiirteinä muun muassa läheinen läntinen Perämeren rannikon linnuston päämuuttoreitti, pohjoispuolinen ekologinen yhteys ja laajahko luonnonrauha-alue, joihin kohdistuvia hankkeen vaikutuksia hankkeessa tulee selvittää. Niistä vain muuttoreitistöön on kiinnitetty huomiota.

Hankealueen tiestöä ei kuvata. Siitä kerrotaan vain yleiset rakentamisen periaatteet. Tuulivoimaloiden pystytys ja huolto vaativat tiheän, leveän ja hyvin kantavan tieverkoston. Se tarkoittaa paitsi maa-ainesten siirtelyä myös kuivatusta eli ojien kaivuuta teiden vierustoille. Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia ojituksista ja vesien ylityksistä pidetään lähtökohtaisesti vähäisinä ja tilapäisinä rakentamisvaiheen haittoina. Tuulivoimahankkeissa ei ylipäänsä osoiteta erityistä huomiota mahdollisiin vesistövaikutuksiin, jotka tosiasiassa ovat usein pysyviä ja kumuloituvia. Tuulivoimarakentaminen sijoittuu metsätalousalueille ja kyseisessäkin ohjelmassa metsätalous mainitaan pääsääntöiseksi vesistöjen kuormittajaksi. Ohjelman kappaleessa 18 ’Pintavedet ja kalasto’ hankealueesta mainitaan, että se on ojitettua ja metsittynyttä suomaata. Sitä kuitenkin muokataan maansiirtoineen ja ojituksineen entisestään. Hankkeeseen sisältyvien ojitusten ja vesistöjen ylitysten vaikutukset tulee selvittää ja arvioida vesiensuojelujärjestelyjen tarve ja menetelmät, vaikka varsinaisesta vesilain mukaisesta luvanvaraisuudesta ei olisikaan kyse. Selostuksessa esitettävä kuvaus vesistöjen ylitysten teknisistä ratkaisuista antaa eväitä myös kaavoitukselle ohjata kaavamääräyksin selkeästi hankkeen toteutusta.

Kasvillisuuden ja luontotyyppien nykytilaa ei ohjelmassa kuvata, vaikka luontoselvitykset on tehty kesän 2023 aikana ja ohjelma on julkaistu vasta marraskuussa. Luontoselvitykset on laatinut Ecobio Oy. Muuta alikonsultista ei kerrotakaan. Ohjelman mukaan luontovaikutusten arvioinneista vastaa kuitenkin Sitowise Oy:n luontoasiantuntija. Tarkoittaako järjestely sitä, että maastotyön tekijä vain kirjaa havainnot ylös ja varsinainen YVA-konsultti tulkitsee tulokset?

Touko-heinäkuun aikana on tehty lohkokohtainen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. Mitä sillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan, jää epäselväksi, mutta sivun 73 infolaatikon mukaan huomionarvoiset luontokohteet noteerataan. Apuna käytetään ilmakuvia ja muuta valmista taustamateriaalia, mutta ne eivät takaa riittävän tarkkaa kuvaa luonnonympäristöstä. Voimalapaikat on sijoitettu varsinkin hankealueen länsiosaan tasaisesti ja kattavasti. Uhanalaisen lajiston ja arvokkaiden luontokohteiden lisäksi on tärkeää saada kokonaiskuva alueen niin sanotusta tyypillisestä lajistosta ja luontotyypeistä ja niiden tilasta. Kohdekortin maininta luonnonrauha-alueesta viittaa rakentamattomuuteen ja mahdollisesti häiriintymättömään (ihmisvaikutuksiltaan vähäiseen) elintilaan luonnonvaraisille eläimille. Lähellä sijaitsevan Kiimingin lettoalueen vaikutus heijastunee myös hankealueeseen. Ohjelmassakin on mainintoja ravinteikkaasta suoluonnosta. Hankkeen toteuttamiskelpoisuuden arviointia varten on saatava hyvä kokonaiskuva vaikutuksista. Lisävaateita aiheutuu lukuisten hankkeiden yhteisvaikutuksista ja sijainnista rannikon läheisyydessä.

Kuten ohjelmassa todetaan hankkeessa korostuvat vaikutukset muuttolinnustoon. Maakuntaliiton TUULI-hankkeessa on julkaistu myös päivitetty linnuston muuttoreittiselvitys (Pohjois-Pohjanmaan liitto 12/2021). Siinä esitettyjen karttojen mukaan Navettakangas sattuisi lintujen ”muuttoliikenteen” katvealueelle. Vain kurkien muuttoreitti osuu maakuntaliiton aineiston mukaan hankealueelle. Kuitenkin kaiken kaikkiaan Pohjanlahden kansainvälisesti tärkeä muuttoreitti sivuaa läheltä hankealuetta. Huomioon pitää ottaa myös rannikon ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosan runsas tuulivoimakapasiteetti sekä merialueelle kohdistuvat suunnitelmat tulevaisuuden tuulivoimarakentamisesta.

Selostuksessa on arvioitava, miten toteutuneet tuulivoimala-alueet ovat muuttaneet muuttoreittejä ja miten vireillä olevat tuulivoimahankkeet tulevat niihin vaikuttamaan. Muutoksiahan on tutkimuksin jo todettukin. Haukiputaan hankealue sijaitsee noin 5 kilometriä rannikosta. Varovaisuusperiaatteen mukaista olisi lopettaa tuulivoiman lisärakentaminen rannikon läheisyydessä. Jokainen tuulivoimahanke ei ole perusteltavissa vihreällä siirtymällä tai kunnallisella pyrkimyksellä hiilineutraaliuteen. Kestävä tuulivoimarakentaminen edellyttää entistä parempaa luontovaikutusten huomioon ottamista ja tarvittaessa hankkeesta luopumista. Parempaan kokonaisharkintaan on hyvin aikaa, sillä tuulisähkön kysyntä ja hinta ovat toistaiseksi alhaisia.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
vs. toiminnanjohtaja