Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Hailuodon pen­ger­tie­hank­keen ve­si­ta­lous­asias­sa

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta haetaan valituslupaa Hailuodon pengertiehankkeen vesiluvasta. Ennakkoratkaisuihin keskittyvältä oikeusasteelta odotetaan tulkintaa vesipuitedirektiivin Hy-Mo-laatutekijästä ja Natura-suojelualueisiin kohdistuvien haittojen lieventämistoimista.

Hailuoto on saari. Saareen ei pidä voida ajaa autolla tietä pitkin. Lauttaliikenteessä hybridilautta on seuraava edistysaskel. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri on antanut vastaselityksensä lausuntoihin ja vastineisiin, jotka koskivat korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyä valitusta Hailuodon pengertien vesiluvasta.

Lausunnoissa ja vastineissa ei esitetty piirin muutoksenhakukirjelmän valitusperusteita ja niiden perusteluja vastaan sellaisia perusteltuja väitteitä, että Pohjois-Pohjanmaan piirin olisi ollut syytä arvioida asiaa toisin kuin se on arvioinut KHO:lle tekemässään muutoksenhaussa.

Valitusluvan myöntäminen on perusteltua muun muassa siksi, että vesitalousasiassa on selvä tarve korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnalle hydrologismorfologisten muutosten merkityksestä vesimuodostumien tilalle, joita ovat tässä tapauksessa Oulun edusta ja Luodonselkä. Voiko HyMo-tekijän luokka alentua vesimuodostumissa, joiden tila on muidenkin osatekijöiden osalta trendinomaisessa laskussa?

Kuulemiskierros vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan piirin käsitystä siitä, että valitusluvan myöntämiselle on olemassa lailliset perusteet ja Vaasan hallinto-oikeuden 29.12.2022 antama päätös ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 11.2.2020 antama päätös on kumottava ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hakemus aluehallintovirastossa hylättävä.