Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pyhäjärven Leppämäen tuu­li­voi­ma­hank­keen kaa­va­luon­nok­ses­ta

Maakunnan etelälaidalla on tuulivoimahanke poikineen vireillä. Kokonaiskuvan hahmottaminen on yleinen etu. Se tarkoittaa muun muassa, että Leppämäenkin hanke on seudullinen ja sille tulee olla varaus maakuntakaavassa.

Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

25.8.2023

Pyhäjärven kaupunki
tekninen.kirjaamo(at)pyhajarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Lausunto Pyhäjärven Leppämäen tuulivoimahankkeen osayleiskaavan valmisteluvaiheesta

Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven kaupungin eteläosaan Leppämäen alueelle. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 megawattia, napakorkeus 200 metriä ja pyyhkäisykorkeus 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 1050 hehtaaria.

Voimala-alueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Ulkoista sähkönsiirtoa varten alue liitetään sähköasemalta suoraan hankealueen etelälaidan läpi kulkevaan Elenian 110 kilovoltin voimajohtoon.

Lausuntopyynnössä kaavaluonnoksesta todetaan, että lähtökohtaisesti hanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kuitenkin menettely toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen erillispäätöksellä (14.3.2022). Tieto on virheellinen. Kuten yhteysviranomaisen lausunnossa (POPELY/3410/2021) hankkeen arviointiohjelmasta todetaan, ”YVA-menettelyn kuluessa hankkeen suunnitelmat ovat tarkentuneet siten, että nykyisellään voimaloiden kokonaisteho ylittää myös YVA-lain rajan 45 MW, joten hankkeen arviointimenettelyn tarve määräytyy myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 kohdan 7 e perusteella.”

Kaavaselostuksessakin viitataan vain ELY-keskuksen päätökseen soveltamisesta, mutta ei kerrota, mihin seikkoihin päätös perustuu. Kaavaselostuksessa pidetään kiinni siitä, että päätös YVA-menettelyn soveltamisesta on poikkeus. Lisäksi väitetään, että Leppämäen hanke ei ole seudullisesti merkittävä eikä sitä siten koske maakuntakaavan ratkaisut ja velvoitteet. Vireillä olevan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavaselostuksessa (8.8.2022) todetaan kappaleessa 4.2.3 Kaavaratkaisun periaatteet, että kaavassa ”osoitetaan uudet seudulliset tuulivoimarakentamiseen soveltuvat tuulivoimaloiden alueet (tv-alue) ja päivitetään 1. ja 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetut tv-alueet. Seudullisen kokoluokan tuulivoimaloiden alueeksi on maakuntakaavoituksessa määritelty pinta-alaltaan vähintään 7 km2 suuruiset tuulivoimaloiden alueet. Tälle alueelle voisi sijoittua noin 7 voimalaa, mikä ylittää nykyisillä tuulivoimaloiden tehoilla YVA-menettelyn rajan (45 MW).” Leppämäen kaavaselostuksessa annetaan ymmärtää, että seudullisen hankkeen voimaloiden määrä edellyttää vähintään 7 voimalapaikkaa ja annetaan ymmärtää, että se on ainoa kriteeri määrittää seudullisuus.

Vaikka kaavaselostuksessa kappaleessa 9.2 suhteesta maakuntakaavaan ilmoitetaan itsepintaisesti, ettei hanke ylitä seudullisen tuulivoimahankkeen kokorajaa eikä tuulivoimapuiston toteuttaminen siksi edellytä maakuntakaavan tuulivoima-alue merkintää alueelle, hankkeessa on päinvastoin niin kaavoituksessa kuin vaikutusten arvioinnissa selvitettävä, mikä merkitys on Leppämäen varauksen puuttumisella energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimarakentamisen keskittymäaluetta. Olennaista on antaa niin paikallis- kuin maakuntatasolla oikea kokonaiskuva tuulivoimarakentamiseen osoitettavasta maankäytöstä, mitä voimaloiden koon ja tehon kasvu myös korostavat.

Kuten kaavaselostuksen kappaleesta 3.1.3 käy ilmi, maisema ja maasto on maakunnan eteläosissa ison muutoksen kynnyksellä. Lähialueilla on tuulivoimaa suunnitteilla tai tuotannossa reilusti yli 500 voimalayksikön verran. Toistaiseksi tuotannossa ja rakenteilla on vain joitain kymmeniä yksiköitä. Tosiasiassa Leppämäenkin hankkeessa on kaikkien vaikutusten osalta kyse noin 36 voimalan kokonaisuudesta. Pihtiputaan Leppäkankaan 30 voimalan hanke sijaitsee välittömästi Leppämäen hankealueen vieressä vaikkakin toisen kunnan ja maakunnan puolella. Mitään tietoa tai vaikutusten arviointia ei Leppäkankaan hankkeesta esitetä. Sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuitenkin ollut nähtävillä maaliskuussa 2023.

Leppämäen tuulivoimahankkeessa ympäristönvaikutusten arviointi ja osayleiskaavoitus toteutetaan erillismenettelynä. Kaavoitus edeltää YVA-menettelyä. Jälkimmäisen arviointiselostus on tullut nähtäville vasta 23.8.2023 ja lausuntoaikaa on siitä kuukauden verran eteenpäin, kun taas kaavaluonnosta koskeva lausuntoaika päättyy 27.8.2023. Järjestys on nurinkurinen. Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Kaavaluonnoksen ratkaisujen pitää pohjautua vaikutusten arvioinnin tuloksiin. Kyseisessä tapauksessa kaavaluonnoksen voimaloiden sijoittelu myös poikkeaa merkittävästi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetystä vaihtoehdosta, johon myös luontoselvitys nojasi. Muutosten johdosta luontoselvitystä on täydennetty maastokäynnillä 18.8.2022 hankealueen kaakkois- ja eteläosaan.

Hankkeessa ei yhteisvaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin ainakaan kaavaselostuksen mukaan ole tunnistettu, mutta ottaen huomioon seudun lukuisien vireillä olevien tuulivoimahankkeiden kokonaismäärän vaikutukset alueen luonnon monimuotoisuuteen ovat kielteisiä. Luontoalueiden pirstoutuminen ja kasvillisuuden ja luontotyyppien muokkaus raivauksin ja maansiiroin sekä häiriöiden lisääntyminen vaikuttavat alueen eliöstöön. Yksittäisessä hankkeessa on lähtökohtana oltava, ettei rakentamisella heikennetä ainakaan jäljellä olevia suoluontoarvoja. Tässä tapauksessa tärkeää on estää haitalliset hydrologiset muutokset Mörninsuolle. Se ei riitä, että todetaan haitat korkeintaan vähäisiksi. Niitä ei saa aiheutua ollenkaan linnustollisesti arvokkaalle ja suojeluohjelmaan kuuluvalle suolle. Nykyisin on tärkeää myös ottaa huomioon valuma-alueen ennallistamismahdollisuudet suoluonnon tilan turvaamiseksi ja parantamiseksi, joten aiemmin tehtyihin ojituksiin ei tule vedota. Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävä on selvittää ja osoittaa sellainen kaavaratkaisu, ettei riskiä luonnontilan heikentymiselle synny.

Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista ovat ennenaikaisia, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely ja siitä annettava yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä seuraavat kaavoituksen perässä eivätkä edellä kaavaluonnosta. Tuulivoimarakentamisen kestävyyden säilyttäminen Pohjois-Pohjanmaalla vaatii myös parempaa hahmottamista kokonaisvaikutuksista.

Esko Saari
puheenjohta

Merja Ylönen
vs. toiminnanjohtaja