Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pyhäjärven Hallakallion tuulivoimahanke

Maakunnan etelälaidalle on suunnitteilla tuulivoimaa mittava määrä. Suomenselältä Litokairaan on ekologinen yhteys, joka muun muassa metsäpeuralle on tärkeä kulkureitti. Kaiken maaston myllerryksen keskellä se pitää säilyttää riittävän leveänä ja toimivana.

Niittykukkia
Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

17.5.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Lausuntopyyntö POPELY/3309/2022

Asia: Lausunto Pyhäjärven Hallakallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

YIT Suomi Oy suunnittelee enintään 28 yksikköteholtaan 7-10 megawatin tuulivoimalan rakentamista Pyhäjärven eteläosaan (VE1). Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on 24. Vaihtoehtona on myös hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0).

Sähkönsiirto vaatii uuden siirtolinjan rakentamista. Alustavan suunnitelman mukaan liitäntäasema on Fingridin Pysäysperän sähköasema Haapajärvellä. Pääreittivaihtoehtoja on kaksi SVE1 ja SVE2. Vaihtoehdossa SVE1 Ison Karsikkonevan suojelualue kierretään lännen puolelta. Vaihtoehdossa SVE2 todennäköinen 400 kv-sähkölinja sijoittuu Ison Karsikkonevan ja Tervaneva-Sivakkanevan väliin, jotka ovat suojelustatuksen ohella Maali-alueita eli maakunnallisesti tärkeitä linnustoalueita.

Maisema ja maasto on maakunnan eteläosissa ison muutoksen kynnyksellä. Hallakallion ohella lähialueilla on tuulivoimaa suunnitteilla tai tuotannossa ohjelman mukaan 526 voimalan verran, Hallakallio mukaan lukien 554 voimalan kokonaisuus. Niistä tuotannossa on 32 ja rakenteilla 23 voimalaa. Yhteisvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon lähimmät tuulivoimahankkeet: Moskuankangas, Leppäkangas, Uusimo, Itämäki, Leppämäki ja Murtomäki 1 ja 2. Ne sijoittuvat noin 10 kilometrin säteelle Hallakallion hankealueesta. Niistä toistaiseksi vain Murtomäki 1 on rakenteilla. Voimalapaikkojen raivauksen lisäksi maaston pirstoutumista aiheuttavat uudet sähkönsiirtolinjat ja hankealueille tehtävä tiestö. Ohjelmassa yhteisvaikutuksiin on sisällytetty melu, välke, maisema ja linnusto.

Hallakallion hankealueen rajaus vastaa suurin piirtein energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan varausta tv-3 528. Samainen varaus on Tuuli-hankkeen kohdekortti 161 Palokangas. Se on määritetty luokkaan ehkä. Se siis varauksellisesti soveltuu tuulivoimarakentamiseen. Hankkeen vaihtoehtojen erot vaikuttavat vähäisiltä. Vaihtoehdosta VE2 puuttuvat voimalapaikat sijoittuvat hankealueen reunoille, mutta syitä esitettyjen rakennuspaikkojen karsimiseen ei pysty arvioimaan. Palokankaan kohdekortissa mainitaan ”eteläsyrjällä oleva pieni luonnonrauha-alue.” Siitä ei löydy ohjelmasta esimerkiksi sijaintitietoa.

Vaihemaakuntakaavoituksen taustaselvityksillä tähdätään sijainninohjauksen tehostamiseen. Kohdekortin kuvauksen mukaan maisemavaikutuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Olennainen on myös huomautus alueen poikki kulkevasta ekologisesta yhteydestä. YVA-ohjelman mukaan arviointiin sisällytetään hankkeen mahdolliset vaikutukset ekologisiin yhteyksiin. Mitä ja miten vaikutuksia selvitetään, jää avoimeksi. Ekologinen yhteys on kuitenkin hankkeen herkimpiä ominaispiirteitä.

Tuuli-hankkeen viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvityksessä todetaan, että yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota ekologisten yhteyksien säilymiseen. Se tarkoittaa, että ekologisen yhteyden riittävä leveys ja toimivuus on turvattava. Esimerkiksi ohjelman kuvan 3-2 mukaan hankealue aiotaan hyödyntää hyvinkin tehokkaasti. Lisäksi tarvittava tiestö on pääosin uutta. Mainitun Tuuli-hankkeen selvityksen kuvassa 29 metsäpeuran liikkeistä havaitsee, että laji levittäytyy pohjoiseen Suomenselän alueelta Pyhäjärven länsipuolelta ja muun muassa Hallakallion hankealueen kautta. Metsäpeuraa koskevassa selvityksessä tyydytään julkisesti saatavilla oleviin Luonnonvarakeskuksen tuottamiin tietoihin. Muutoin ekologisen yhteyden merkitykseen ei viitata eikä siihen, miten huomattavat tuulivoimarakentamisen suunnitelmat vaikuttavat kumuloivasti ja vaikutuksia vahvistavasti yhteyden toimivuuteen. Suunnitelma yhteisvaikutusten arvioinniksi on puutteellinen. Hankkeen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen jää myös varaumia, mutta ohjelman perusteella muutoksia voimalapaikkojen määriin ja sijoittumiseen ei voi esittää. Arviointi jää selostuksen pohjalta tehtäväksi.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
vs. toiminnanjohtaja