Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Pudasjärven Aittovaaran tuulivoimahanke

Aittovaaran tuulivoimahanke on uhka luonnon monimuotoisuudelle. Pohjois-Pohjanmaalla sijainninohjaukseen on saatava terävämpi ote. Pudasjärvellä on siihen vielä hyvä mahdollisuus, kunhan ei ahnehdita.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

28.4.2023

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Pudasjärven kaupunki
kaavoitus(at)pudasjarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntö POPELY/591/2023, kuulutus

Asia: Lausunto Pudasjärven Aittovaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Tuulialfa Oy suunnittelee enintään 29 yksikköteholtaan 8-10 megawatin tuulivoimalan rakentamista Pudasjärven Aittovaaraan (VE1). Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Vaihtoehdossa VE2 voimaloita on 26. Vaihtoehtona on myös hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0). Sähkönsiirron ratkaisuja ja niiden vaikutuksia selvitetään erillishankkeessa.

Tosiasiassa vaihtoehdot VE1 ja VE2 eroavat toisistaan hyvin minimaalisesti. VE2:sta poisjäävistä voimalapaikoista kaksi sijaitsee hankealueen itä- ja yksi pohjoisreunalla. Tekeillä olevan maakunnan energia- ja ilmastovaihekaavan luonnoksessa alueella on ehdollinen varaus tuulivoimalle (tv-3 524). Hanke ylittää vaihekaavaluonnoksen rajauksen itäosastaan. Vaihekaavassa pohjavesialue on rajattu tuulivoimavarauksen ulkopuolelle. Rajauksen itäinen reuna jää myös Kontiosuon länsipuolelle. Pyöriäsuo-Iso Jotensuo-Kontiosuo on maakuntakaavassa osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi luo-1 -alueeksi. Maakuntaliiton selvitykseen viitaten ohjelmassa todetaan, että ”Pyöriäsuosta ja Kontiosuosta etelään Kiiskisuon itäosaan ulottuu laaja ja monimuotoinen metsäsaarekkeiden pirstoma aapasoiden kokonaisuus. Suuremmat suot ovat hyviä lintusoita: metsähanhikin kuuluu pesimälinnustoon, ja kahlaajalajisto on monipuolinen aina jänkäsirriäistä ja jänkäkurppaa myöten.”

Kaavoituksen taustaksi laaditussa maakuntaliiton Tuuli-hankkeen kohdekuvauksessa Aittovaaran hanke on sijoitettu luokkaan ehkä. Swecon laatimassa Pudasjärven tuulivoimaselvityksen kohdekuvauksessa Aittovaara on sen sijaan luokan 1 potentiaalinen tuulivoima-alue. Kyseisen selvityksen hankealueen rajaus noudattaa Tuuli-hankkeen ja vaihekaavaluonnoksen rajausta.

Karttaa tarkastellen sekä hankealue että sen lähitienoot vaikuttavat olevan hyvin soisia. Huomionarvoista on, että suot ovat isolta osin ojittamattomia. Ohjelmassa hankealue kuitenkin kuvataan olevan ”pääosin metsätalouskäytössä olevaa mäntyvaltaista havumetsää ja pieniltä osin myös sekametsää. Puustoisempia alueita sijoittuu erityisesti hankealueen koillisosaan. Alueella on myös useita uudistushakkuualoja. Hankealueella sijaitsee metsäojitettuja soita.” Ohjelman esittämä nykytilan kuvaus on puutteellinen ja suorastaan harhaanjohtava. Kun ohjelman mukaan vielä ilmoitetaan vaikutukset arvioitavan ”hankealueella rakennuspaikkakohtaisesti sekä hankealueelta tai sen välittömästä läheisyydestä tunnistetuilla arvokkailla luontokohteilla kaavoituksen vaatimalla tarkkuudella”, on vaarana, että arviointiselostuksessa esitettävä selvitys tuulivoimarakentamisen luontovaikutuksista jää hyvin vajavaiseksi.

Hankkeen vaatima tiestö puuttuu ohjelman kaikista kartoista, mutta oletettavasti uusia väyliä ja olemassa olevien levennyksiä tarvitaan. Jos hanketta jatketaan, tiestön vaikutukset muun muassa elinympäristön pirstoutumiseen, häiriöiden lisääntymiseen ja soiden vesitalouteen on tarkoin selvitettävä sekä esitettävä mahdollisuudet haittojen ehkäisyyn.

Tuulivoiman sijoituspaikkojen kartoituksissa on pitkälti keskitytty asutuksen katvealueisiin, josta on seurannut nykyinen huolestuttava kehitys rakentamattomien luontoalueiden vähenemisestä. Enää tuulivoimarakentamisen vaikutusten arviointi kapeasti hankekohtaisesti ei riitäkään. Pohjois-Pohjanmaan mittava osuus Suomen tuulivoimakapasiteetin pystyttämisestä vaatii kaikissa uusissa hankkeissa paneutumista vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen. Muun muassa ohjelman kuvat 16.1 ja 18.1 valaiset hyvin, miten ahtaaseen tilaan Aittovaaran 300 metriin ulottuvia tuulivoimaloita tiestöineen ollaan suunnittelemassa. Hankealue itsessään on monimuotoinen ja sitä ympäröivät lukuisat luonnonarvo- ja maisemakohteet.

Merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden tuulivoimahankkeiden kanssa ei ole yleisesti ottaen tunnistettu. Yhteisvaikutuksia todetaan kuitenkin arvioitavan olemassa olevien tuulivoimahankkeiden sekä suunnitteilla olevien hankkeiden osalta. Pudasjärven kunnan alueella tuulivoimarakentaminen on vasta alussa. Tolpanvaaran hanke on toistaiseksi ainoana edennyt rakentamisvaiheeseen. Maakunnassa tuulivoimaa on ensin hyödynnetty rannikolla, mutta nyt on siirrytty seuraavaan vaiheeseen ja useimmat uudet hankkeet sijoittuvat sisemmäs maakuntaa.

Pudasjärven tuulivoimaselvityksen kohdekuvauksessa Aittovaarasta mainitaan tarve yhteisvaikutusten selvittämiseen. Listaan on koottu seuraavat kohteet: Isosaari, Kongasselkä, Ukonpalo, Jokisuo, Koppelonsaarensuo ja Kaskensuo. Näistä Koutuanjärvi-Koppelonsaarensuo, Jokisuo ja Kaskensuo on mainittu myös maakuntaliiton Tuuli-hankkeen kohdekuvauksessa. Koppelonsaarensuolla on varaus tv-3 526 ja Kaskensuolla Oulun ja Utajärven puolella (tv-3 544 ja 545) energia- ja ilmastovaihekaavan luonnoksessa. Mainitut kohteet ovat selvitysvaiheessa olleet varauksellisesti tuulivoimarakentamiseen soveltuvia (ehkä), mutta saaneet kaavavarauksen, usein syystä, että hanke on jotenkin jo vireillä. Kaskensuo ja Aittovaara ovat luontovaikutuksiltaan samantyyppisiä kohteita ja eritoten sijaitessaan Olvassuon vaikutuspiirissä. Tuulihankkeen kohdekuvauksissa todetaan molempien kohdalla, että läheisten alueiden luontoarvot voivat kärsiä energiantuotannosta lähialueellaan.

Hankealueen ja sen ympäristön soisuus ja monet vesistöt viittaavat myös rikkaaseen linnustoon. Pesimälinnnustoa käsittelevässä kappaleessa sivulla 86 todetaan seuraavasti: ”Hankealue sijoittuu kahden uhanalaisen lintulajin reviirien väliin. Vaikutukset arvioidaan maastoseurantojen, teoreettisten elinympäristömallinnusten tai molempien tulosten perusteella.”

Kyse voi olla esimerkiksi maakotkasta. Maakotkat liikkuvat reviiriensä ympäristössä varsin laajalla alueella ja törmäysriski on suuri. Monissa hankkeissa on käytetty satelliittiseurantaa lintujen reviirin ja lentosuuntien selvittämiseksi. Seudun luontoarvot huomioon ottaen esitettyä huolellisempi seuranta on tässäkin tapauksessa tarpeen. Jos tuulivoimarakentaminen ja maakotkan selviäminen ovat yhteensovitettavissa, haittoja voi vähentää esimerkiksi rakentamalla reviirien tuntumaan tekopesiä vaihtoehtoisiksi pesäpaikoiksi. Tällaisia vaihtopesiä kotkalla on 150–300 neliökilometrin kokoisella reviirillään tavanomaisesti kahdesta kolmeen.

Metsäkanalintujen osalta tiedetään niiden törmäysherkkyys tuulivoimaloiden torneihin. Erityisen haavoittuva tässä mielessä on metso. Paitsi arviota törmäysriskistä tarvitaan ehdotuksia törmäysriskin vähentämiseksi.

Maakuntakaavoituksessa on selvitetty myös maisemavaikutuksia ja luonnonrauha-alueita. Niistä on maininta muun muassa Aittovaaran kohdalla. Aittovaara sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä Olvassuosta, joka on erityisen arvokas ja tiukasti suojeltu luontokokonaisuus. Se on myös valtakunnallisesti arvokas maisema-alue. Sitäkään ominaispiirrettä ei ohjelmassa ole riittävästi noteerattu. Pudasjärven tuulivoimaselvityskään ei tältä osin ole osunut oikeaan. Aittovaaran määrittäminen luokkaan 1 on väärä. Luokan kriteerin mukaan ”tuulivoimarakentamisen kielteisten maisemavaikutusten ei odoteta olevan merkittäviä (huomioiden mm. arvokkaat maisema-alueet) sekä alueen läheisyyteen sijoittuvien luonnon kannalta arvokkaiden alueiden määrä on kohtuullinen”. Johtopäätös on, että Aittovaaran sijoitus luokkaan 1 on asiantuntematon ja lähinnä tarkoitushakuinen. Hankkeen maisemavaikutusten arviointi esitetään selostuksessa, mutta on ilmeistä, että 300 metriin ulottuvat voimalat valoineen näkyvät Olvassuolle ja siten vaikuttavat sen luonnontilaisuuteen ja erämaisuuteen. Olvassuo ei ole edes ainoa herkkä maisema-alue, johon vaikutukset ulottuisivat.

Jos hanketta jatketaan, voimaloiden määrää on karsittava. Kaavaluonnoksessa ei tule esittää ainakaan itäisimpiä kolmea voimalapaikkaa. Lisäksi on selvitysten pohjalta arvioitava, missä märin on tarvetta poistaa voimalayksiköitä, jos ne vaikuttavat haitallisesti soiden vesitalouteen ja hankealueen sekä sen läheisten soiden ja Aittojärven linnustoon sekä arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Tuulivoima on tärkeä osa uusiutuvan energian tuotantoa, mutta se ei sovi joka paikkaan Pohjois-Pohjanmaallakaan. Nyt on viimeistään aika ottaa luontovaikutukset vakavasti huomioon ja huomattavasti terävämmin harjoittaa sijainninohjausta. Pudasjärven osalta siihen on vielä hyvä mahdollisuus, kunhan ei keskitytä määrään.

SLL:n pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Esko Saari, puheenjohtaja
Merja Ylönen, vs. toiminnanjohtaja

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

Pirkko-Liisa Luhta, puheenjohtaja
Terhi Taikavaara, sihteeri