Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Riitamaa-Nurmesnevan tuu­li­voi­ma­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

Hankkeen luontovaikutuksista erityisesti yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, susireviirit sekä ekologisten yhteyksien turvaaminen vaativat lisäselvityksiä.

Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

25.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Lausunto Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Riitamaa-Nurmesnevan alueelle, joka sijaitsee Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin alueella. Tuulivoimahanke muodostuu korkeintaan 53 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Tuulivoimaloista noin 36 sijoittuu Kärsämäen puolelle ja noin 17 Pyhäjärven puolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille, sähkönsiirto hankealueelta ulos ja sähköasemat.

Riitamaa-Nurmesnevan hankealue sijaitsee Kärsämäen ja Pyhäjärven rajalla, noin 8 kilometrin etäisyydellä Kärsämäen keskustaajamasta lounaaseen ja noin 14 kilometriä Pyhäjärven keskustaajamasta luoteeseen. Hankealueen pinta-ala on noin 7872 ha. Hankealueen maa-alueet ovat yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen, Kärsämäen ja Pyhäjärven seurakuntien, Kärsämäen kunnan, yhteismetsien ja eri yhtiöiden omistuksessa.

Tuulivoimahanke on suunniteltu liitettäväksi valtakunnan sähköverkkoon hankealueen länsipuolella sijaitsevalla Pysäysperän sähköasemalla Haapajärvellä. Sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV voimajohto.

 

Toteuttamisvaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Alueelle toteutetaan 53 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m, yksikköteho enintään 10 MW ja kokonaisteho enintään 530 MW.

VE2: Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Huomioita yva-ohjelmasta

Hanke on suuri ja mikäli se toteutuisi täysimittaisena, tulisi se vaikuttamaan alueen maisemaan ja  luontoon merkittävästi. On suuri puute, että VE2 muodostetaan vasta arviointiselostukseen. Ohjelmasta odotetaan infoa sitä varten, mutta kovin hankala on esimerkiksi karttamateriaalin ja luontotiedon perusteella esittää jotain kakkosvaihtoehdoksi, kun ohjelmassakin todetaan, että osa selvityksistä on vielä valmistumatta. Alueelle rakennetaan tuulivoimaa nyt tiheään, ja tämä hanke käytännössä täyttää muiden hankkeiden väliin jääneen alueen. Olisi syytä odottaa tarpeellisten selvitysten valmistumista ennen yva-ohjelman julkaisemista, jotta toteutusvaihtoehtoja pääsisi yva-ohjelmavaiheessa vertailemaan.

Herkkä kohta on ainakin Nurmesjärven Natura-alue välittömästi hankealueen lounaispuolella. Kovin vakuuttavasti ei esitetä sen merkitystä noteeratun. Natura-arviointi tehdään kuitenkin, mikä on aiheellista. Järven linnustollinen merkitys alueella korostuu erityisesti, kun ottaa huomioon muutoin voimaperäisesti muokatun ympäristön. Kasvilajistossakin on huomionarvoisia lajeja ja rehevyyttä. Olisi syytä laittaa niitä kartalle ja arvioida voimalapaikkojen sijaintia ja tehdä karsintaa aineiston pohjalta, ettei kohteen monimuotoisuus hankkeen takia kärsi. Joskus Nurmesjärvellä on pesinyt peräti kiljukotka. Hankkeiden yhteisvaikutuksia selvitettäessä kannattaisi ottaa tarkasteluun muun muassa lintujen lentoreittejä, jotta pahin häiriö ja törmäysriskit vältettäisiin voimalasijoittelulla. Suurikokoinen Parkkimanjärvi sijaitsee Nurmesjärvestä etelään, ja tulisi selvittää onko niiden välillä lintujen muutonaikaista tai muuta siirtymistä, ja kuinka eri hankkeet (mm. Kokkopetäikön hanke) voivat siihen vaikuttaa. Ohjelmassa todetaan, että hanke ei sijoitu muuttoreitille, mutta Nurmesjärvi on nimenomaan myös muutonaikainen levähdysalue. Lisäksi sillä pesii merkittävä määrä lintulajeja. Arviointiselostuksesta tulisi riittävällä tavalla ilmetä, miten linnustovaikutuksia on selvitetty ja miten niitä minimoidaan.

Näin tiheästi tuulivoimaa täyteen suunnitellulla seudulla olisi syytä selvittää lintututkien käyttöä, kun maakunta muuttuu melkoiseksi tuotantoalueiden tilkkutäkiksi. Vaikka kurjet, hanhet ja joutsenet havaitsevat ja kiertävät myllykeskittymä, niin melkoinen kujanjuoksu niillä on muuttoaikana edessä Tanskan salmista Perä-Pohjolaan itse muuttoreitillä sekä levähdysalueille siirryttäessä. Lintuparven lähestyessä voimalat voisi tarvittaessa pysäyttää, jotta linnut pääsisivät lentämään väistelemättä alueen läpi.

Tieverkosto on voimalapaikkojen lisäksi tehokas muokkaaja. Nurmesjärven eteläpuolelta menee suunniteltu sähkölinja. Siinä on uusi törmäysriskin paikka joka puolelle tulevien voimaloiden lisäksi.

Alueen kautta on osoitettu ekologisia yhteyksiä. Kuinka varmistetaan, että nämä säilyvät useiden hankkeiden ristipaineessa? On syytä varmistaa voimalasijoittelulla ja niiden riittävällä karsimisella, että ekologiset yhteydet eivät kärsi.

Alue sijaitsee Haapajärven susireviirin itäosassa. Yva-ohjelmassa todetaan, että talvella voidaan mahdollisesti tehdä lumijälkilaskentaa. Se tulee ehdottomasti toteuttaa, ja muutenkin arvioida tämän ja muiden lähelle sijoittuvien hankkeiden yhteisvaikutukset alueen susireviiriin. 

Hankealue on potentiaalista elinympäristöä myös metsäpeuralle. Lajin esiintyminen alueella tulee selvittää ja taata sen edellytykset myös jatkossa.

Sähkönsiirron luontovaikutukset tulevat niin ikään olemaan merkittäviä, koska hankkeen kaikki suunnitellut reittivaihtoehdot kantaverkkoon liittymisessä ovat pitkiä. Otamme mielellämme vastaan lausuntopyynnön myös sähkönsiirron vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointiin liittyen. Tämän hankealueen yva-ohjelman pohjalta siihen on vaikea ottaa tarkemmin kantaa.

Esko Saari, puheenjohtaja

Kirsi Eskelinen, sihteeri