Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Tukesin kuulutukseen 10.6.2021 ML2021:0022

Martimo1- kaivoshanke aiheuttaa merkittävän riskin Oulun kaupungille sekä sen liitoskunnille, luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten perustarpeisiin kuuluvalle puhtaalle juomavedelle. Malminetsintälupaa ei tule myöntää.

Kiiminkijokea. Kuva: Merja Ylönen
Kiiminkijokea. Kuva: Merja Ylönen

TUKES
kirjaamo(at)tukes.fi

kaivosasiat(at)tukes.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
Kauppurienkatu 33 4.krs
90100 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

Tukesin kuulutus 10.6.2021 ML2021:0022

Malminetsintälupahakemus Arctic Minerals Exploration AB

Lupa-alueen nimi: Martimo1 OULU

Asia: Muistutus Tukesin kuulutukseen 10.6.2021 ML2021:0022

Määräpäivä 10.8.2021 (lisäaika)

 

Ruotsalaisomisteinen Arctic Minerals AB hakee malminetsintälupaa Ylikiimingin Arkalassa, Oulun kaupungin alueella. Arctic Minerals AB hakee omien nettisivujensa mukaan alueelta ainakin kobolttia, lyijyä ja sinkkiä. Yhtiö hyödyntää mineraalien kartoituksessa Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) valtion varoilla tuottamaa dataa. Yhtiö kertoo sivullaan avoimesti tutkivansa malminetsintämahdollisuuksia myös muualla lähialueella sekä Haukiputaalla. Hakekokonaisuus on laaja ja sisältää Martimo 1 -varauksen lisäksi Katiska, Kumpusuo ja Haukipudas -kohteet.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on jättänyt lupa-asiassa kuulutuksen kesäkuussa ja antanut muun muassa vaikutusalueella asuville ihmisille aikaa ottaa kantaa asiaan heinäkuulle. Aikaa on sittemmin jatkettu elokuun kymmenenteen. Kuulutuksen tekeminen tämän mittaluokan asiassa aikana, jolloin niin Tukesin omat kuin kaupunginkin virkahenkilöt viettävät kesälomiaan ja kaupunginvaltuusto sekä yhdyskuntalautakunta ovat vapaalla ja vaihtumassa, herättää kysymyksiä. Myöskään kaikki alueella asuvat maanomistajat eivät ole lomakauden takia saaneet tietoa hankkeesta perehtyäkseen siihen ajoissa.

Suunnitellun malminetsintäalueen läpi virtaa muun muassa Kiiminkijoki ja useita siihen laskevia pienempiä virtavesiä sekä Iijokeen laskeva Martimojoki. Nämä virtavedet ovat korvaamattoman arvokkaita muun muassa niissä luontaisesti lisääntyvien taimen- ja muiden vaelluskalakantojen sekä muiden virtavesieliöiden vuoksi. Vapaana virtaavana harvinainen Kiiminkijoen vesistö on kokonaisuudessaan Natura-aluetta. Alueella on kaksi Oulun kaupungin vedenoton kannalta tärkeää pohjavesiesiintymää, Siliäkangas ja Onkamonselkä-Hietakangas, sekä paikallisten vedenhankinnassa käytettäviä kaivoja. Lähin vedenottamo on noin 500 m etäisyydellä malminetsintäalueesta.

Malminetsintäalueella on useita Natura -vesistöjä, luonnonsuojeluun varattuja valtionmaita, monia uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikkoja sekä uhanalaisia luontotyyppejä, luonnontilaisia suoalueita, metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, vedenhankintaan käytettäviä pohjavesialueita ja vaelluskalakantoja sisältäviä vesistöjä. Alue ulottuu sekä Kiiminki- että Iijoen vesistöjen alueelle.

Hanke aiheuttaa merkittävän riskin Oulun kaupungille sekä sen liitoskunnille, luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten perustarpeisiin kuuluvalle puhtaalle juomavedelle.

Mielestämme Tukes ei ole varmistunut vireille tulleen lupahakemuksen sisältävän lainsäädännön velvoittamat riittävät ja luotettavat selvitykset, joihin perustuvasti luvan myöntämisedellytysten täyttyminen voidaan varmistua.

Katsomme, että hallintoviranomainen Tukes on kuuluttanut lainvastaisesti riittämättömiin selvityksiin perustuvan lupahakemuksen, eikä kuulutusasiakirjoissa osoita eikä selosta

– hakijan hankekokonaisuutta, eikä hankealueeseen sisältyviä haitallisia mineraaleja eikä niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, vesistöön ja luontoon,

– sellaista yksilöityä ehdotusta ’yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä’ joihin asianosaiset voisivat kuulemismenettelyssä antaa yksilöidyt kannanottonsa,

– kuvausta ja selostusta kaivannaisjätesuunnitelmaa koskien, jälkihoitosuunnitelmia koskien, sekä periaatteita vakuusvaatimussumman määrittämiseksi.

Tukesin ei tule myöntää malminetsintälupaa Arctic Minerals Exploration Ab:lle. Hakemus on selkeästi lainvastainen kaivoslain nojalla. Se on myös puutteellinen, eikä hakemuksessa ole huomioitu hankkeen ympäristövaikutuksia lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lupaa hakeneen Arctis Minerals Exploration Ab:n taloudellinen tila ei ole sellainen, että lupa voitaisiin myöntää. Yhtiöllä ei ole yhtään työntekijää ja sen taloudellinen tilanne on tappiollinen. On perusteltua olettaa, että jos yhtiö saa malminetsintäluvan, sillä ei ole resursseja toteuttaa malminetsintää kokonaisuudessaan vaan myydä hanke eteenpäin.

Luvanhakija Arctic Minerals Ab:lla on Oulussa eri hakemusvaiheessa olevista hakemuksista koostuva yhtenäinen laaja hankekokonaisuusalue, jonka kokonaisuutta ja vaikutuksia asianosaisten etuuteen ja oikeuksiin ei ole kuulutusasiakirjassa kuvattu eikä selostettu. Katsomme, että tällaisilla kuulutusmenettelyillä luodaan asianosaisille harhauttava ja virheellinen kuvaus, ikään kuin kulloinkin olisi kyseessä vain hakijan pieni yksittäinen hakemusalue, eikä suinkaan luvanhakijan laajasta yhtenäisestä hankekokonaisuudesta.

Pyydämme tiedottamaan Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiriä tästä hankkeesta jatkossa. Kyseessä on merkittävän alueellisen kokoluokan hanke ja sen myötä riskitekijä. Luonnonsuojelupiiriltä olisi ollut syytä pyytää lausuntoa jo malminetsintäluvan hakemusvaiheessa.

Oulussa 10.8. 2021

Esko Saari, puheenjohtaja
Kirsi Eskelinen, sihteeri