Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Hautakankaan tuu­li­voi­ma­puis­ton yleiskaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta ja YVA-suun­ni­tel­mas­ta

Susi. Kuva: Kai Skyttä

Arvioitavista ympäristövaikutuksista puuttuu selvitys kaavan vaikutuksista alueen susireviireihin. Susi on luontodirektiivin IV (a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikat tulee selvittää ja ottaa huomioon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

pohjois-pohjanmaa@sll.fi

25.2.2021

Pyhäjärven kunta

pyhajarvi@pyhajarvi.fi

Viite: Lausuntopyyntö

Asia: Lausunto Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja YVA-suunnitelmasta

Pyhäjärven Hautakankaan tuulivoimahankkeessa suunnitellaan 44-52 voimalan rakentamista. Hankkeesta vastaava on Infinergies Finland Oy. Hankkeessa sovelletaan YVA-lain 252/2017 mahdollistamaa yhteismenettelyä ja kaavoitus etenee samanaikaisesti lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Vaihtoehdossa 1 Hautakankaan alueelle rakennetaan 52 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Vaihtoehdossa 2 rakennetaan 44 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 300 metriä.

Sähkönsiirto: Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Valtakunnanverkkoon liittymispiste on todennäköisimmin Haapajärven Pysäysperällä.

Tarvittavat selvitykset

OAS-suunnitelmassa mainitaan, että hankealueen luontoselvitykset on tehty vuonna 2020. Niitä ei kuitenkaan ole suunnitelman liitteenä tai missään nähtävillä. Tämä ei ole hyvä menettely, koska selvitysten laatua ja riittävyyttä tulisi voida tässä vaiheessa arvioida kattavasti.

Susireviirit

Nykytilaa koskevassa kappaleessa mainitaan, että alueella esiintyy kaikkia Suomen suurpetoja. Mitään selvityksiä niihin liittyen ei OAS-suunnitelmassa mainita. Suden osalta on tiedossa, että hankealueella on hiljattain ollut kaksikin reviiriä. Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Arvioitavista ympäristövaikutuksista puuttuu selvitys kaavan vaikutuksista susiin. Susi on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettu laji, joten kaavaa laadittaessa tulisi ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n 1 momentin mukaisesti, ettei luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momenttiin perustuvaa lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskevaa kieltoa rikota kaavan toteuttamisessa.

KHO on 16.12.2019 tekemässään päätöksessä todennut kaupunginvaltuuston hyväksymän tuulivoimaosayleiskaavan lainvastaiseksi, koska siinä ei selvitetty edellä mainittuja seikkoja riittävän hyvin.

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1576147951912.html

Ote päätöksestä:

Osayleiskaavaa varten ei ollut laadittu sellaisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja, joiden nojalla olisi ollut mahdollista luotettavasti arvioida sitä, oliko kaavassa osoitettujen tuulivoimaloiden alueiden toteuttaminen sovitettavissa asianmukaisesti yhteen luonnonarvojen vaalimista koskevan yleiskaavan sisältövaatimuksen kanssa. Myöskään luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa kiellettyjen vaikutusten aiheutumista ei ollut laadittujen selvitysten perusteella mahdollista poissulkea. Osayleiskaava ei siten perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.

Kaupunginvaltuuston päätös oli kuntalain (365/1995) 90 §:n 2 momentissa (1375/2007) tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Hankealue on vielä vuosina 2019-2020 ollut kahden eri susireviirin aluetta. Sudet liikkuvat laajalla alueella, ja vaihtavat usein pesäpaikkaansa vuosittain. Hankealueella on syrjäisiä, erämaisia piirteitä, ja näin ollen se on potentiaalista susien levähdys- ja lisääntymisaluetta. Rakentamisen aiheuttama häiriö sekä tuulivoimaloiden aiheuttama pysyvä häiriö tulee ottaa huomioon arvioitaessa, paljonko mahdollisia levähdys- ja lisääntymispaikkoja voidaan heikentää. Myös sähkönsiirron sekä tieverkoston suunnittelussa tulee susireviirit ottaa huomioon.

Alueella on ilmeisesti muiden selvitysten yhteydessä havaittu viitasammakoille potentiaalisesti sopivia elinympäristöjä. Erillinen viitasammakkoselvitys tulee siis teettää. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji.

Maakotkareviirien esiintyminen alueella kertoo alueen olevan erämaista, ja täten susillekin sopivaa aluetta. Susille ei ole loputtomasti tilaa siirtyä rakentamisen tieltä. Maakotkan osalta on selvitettävä, onko alueella sen varapesiä, ja toimittava niin, ettei lajin esiintyminen alueella vaarannu hankkeen myötä.

Leväsuon luontoarvot

Alueen keskiosissa sijaitseva Leväsuo on arvokas suoluontokohde. Sillä oli ennen luo-merkintä, joka poistui turpeenottohankkeen YVA-menettelyn takia. Se kuitenkin ansaitsisi luo-merkinnän edelleen, ja suo on säästynyt turpeenotolta. Leväsuolla on uhanalaisia suo- ja suoyhdistymätyyppejä sekä uhanalaista kasvilajistoa. Siitä on runsaasti inventointitietoja olemassa, mm. 1. vaiheen maakuntakaavan laatimisen yhteydessä tuotettuja. Leväsuon luontoarvot tulee kaavaa laadittaessa huomioida ja säilyttää.

Maa-ainesten otto

YVA-selvityksissä tulisi ottaa huomioon maa-ainesten ottotarve. Perustetaanko teiden ja voimaloiden rakentamiseen tarvittava maa-ainesten ottopaikka hankealueelle ja mitkä ovat sen ympäristövaikutukset? Hankitaanko maa-ainekset hankealueen ulkopuolelta? Maa-ainesten ottoluvasta ei suunnitelmissa mainita. Maa-aineslain mukaisen luvanhan se epäilemättä tarvitsee, koska kyse ei ole kotitarvekäytöstä. Maa-ainesten ottoon voi liittyä pinta-ja pohjavesikuormitusta ja pölyn leviämisestä.

Tieverkosto

Hankkeessa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tieverkostoa. Uusia, leveitä ja raskaan kaluston kantavia teitä kuitenkin väistämättä rakennetaan. Onko tieverkoston vaikutus arvioitu erikseen?

Sähkönsiirto

Suunniteltu sähkönsiirtolinja Haapajärven Pysäysperälle on yli 35 km pitkä. Sen ympäristövaikutukset tulisi selvittää, ja huomioida sen vaikutukset erityisesti susireviireihin ja lintujen muuttoreittiin.

Maakuntakaava

Hankealue on kolminkertainen maakuntakaavan tuulivoimavarausalueeseen (tv-1 359) verrattuna. Miten maakuntakaavan ohjausvaikutus on tässä otettu huomioon? Kuinka perustellaan näin suuri poikkeama alkuperäisen varausalueen kokoon? Taloudellinen kannattavuus ei voi olla ainoa peruste, vaan luontoarvot on huomioitava YVA-suunnitelmassa mainittua paremmin.

Jatkossa otamme mielellämme vastaan lausuntopyynnön myös kaavaluonnoksesta ja YVA-selostuksesta.

Esko Saari, puheenjohtaja

Kirsi Eskelinen, sihteeri