Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Rakennettuihin vesistöihin on aika saada luonnonkierto

Vaelluskalojen palauttamisessa Iijokeen on lähes 60 vuoteen merkittävin asia käsillä. Eikä kyse ole vain vaelluskaloista vaan kaikista vesieliöistä. Velvoitemuutoshakemukseen voi ottaa kantaa 17.4. asti.

Oulujoen suistossakin kuohuu koski, kun Merikosken voimalaitoksen patoluukku on auki. Hupisaarten puroja on jo kunnostettu ja vesitetty. Sama pitäisi tehdä vanhalle uomalle. Se olisi hyvä ensiapu Oulujoen vaelluskalakantojen elvyttämisessä. Ja kyllähän se olisi piristystä myös kaupunkikuvalle. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Kevätkokouksen 28.3.2020 kannanotto

Rakennettuihin vesistöihin on aika saada luonnonkierto

Energiamurros koskee myös vesivoimaa. Se ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä, mutta on erittäin haitallista vesiluonnolle vaellusesteineen ja säännöstelyineen. Siihen on saatava korjaus. Taustatukea tulee EU:n vesipolitiikasta. Suomea on patistettu kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkasteluun vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden toteutumiseksi, joita ovat erityisesti ekologinen virtaama, kalatiet ja muut haittoja lieventävät toimenpiteet.

Viimeistä nykymuotoisen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa valmistellaan vuosille 2022-2027. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen Pohjois-Pohjanmaan osalla voimakkaasti muutetuiksi virtavesiksi on luokiteltu useat Perämereen laskevat joet Kalajoelta Iijoelle. Niiden tilaluokka määräytyy tällä kierroksella vesistön biologiaa hyödyttävien toimenpiteiden perusteella. Jokaisessa vesistössä on paljonkin tehtävissä ja siksi luokan ei pidä minkään joen kohdalla olla hyvä, vaan enintään tyydyttävä.

Istutuksiin perustuva kalatalouden velvoitehoito on vanhentunut tapa kiertää vaellusesteistä koituneet ongelmat. Tavoitteena on oltava vain luontaisesti lisääntyvien ja elinvoimaisten vaelluskalakantojen palauttaminen.

Voimataloudelle suotu omaisuuden suoja on vahva. Merkittävää haittaa sille ei saa vesiensuojelutoimista aiheutua. Arvot kuitenkin muuttuvat ja onkin aika arvioida uudelleen myös voimatalouden velvoitteet. Liian merkittävää haittaa aiheutuu nyt virtavesien kalastolle ja muulle eliöstölle.

Voimayhtiöiden Iijoelle ja Oulujoelle tarjoamat vapaaehtoiset toimenpiteet eivät kelpaa. Ne ovat riittämättömiä monesta syystä. Kyse on yleisestä intressistä, kaikista vesieliöistä, ei vain muutamasta kalataloudellisesti kiinnostavasta lajista, sekä luonnonkierrosta, joka vaatii ympärivuotisesti virtaavaa vettä. Yhteistyöhankkeissa päätösvalta kaikesta olennaisesta kuten virtaamasta jää voimayhtiölle.

Velvoitteet kuuluvat luvanhaltijalle. Tiedossa on, että Iijoella biologisia tekijöitä tukeva toimenpidekokonaisuus on laaja ja mahdollinen toteuttaa vesipuitedirektiivin tavoitteiden täyttämiseksi. Sen kalataloudellinen velvoitemuutoshakemus onkin kuulutettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja siihen voi ottaa kantaa 17.4. asti.

Oulujoella varteenotettavin ensikäden ratkaisu on Oulujoen vanhan uoman vesittäminen suistossa. Oulujoen alaosan voimalaitoksien luvissa on kuitenkin voimassa kalatievelvoite.

Jokien tulevaisuudesta on kyse.