Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Raasakan voimalaitospadon ja Raasakan sään­nös­te­ly­pa­don kalateiden rakentamista koskevasta lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta, Ii

Kalatalousviranomaisen hakemuksen kuulutusta velvoitemuutoksesta odotellessa EU:n komissiosta tuli huomautus Suomelle "kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelusta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden toteutumiseksi, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta."

Raasakan voimalaitos on Iijoella ensimmäinen vaelluseste nousukaloille. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

16.10.2019

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Viite: Dnro PSAVI/686/2017 ja katselmus 30.9.2019

Hakija: PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus

Asia: Täydennys mielipiteeseen Raasakan voimalaitospadon ja Raasakan säännöstelypadon kalateiden rakentamista ja valmistelua koskevasta lupahakemuksesta, Ii

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä kaksi Iijoen kalateitä koskevaa hanketta. Kalatalousviranomaisen hanke koskee voimayhtiölle määrätyn, pääasiassa istutuksiin perustuvan hoitovelvoitteen muuttamista kalateiden rakentamisvelvoitteeksi. Kalateille on määritelty 70 prosentin toiminnallisuusvelvoite. Sen verran merestä nousulle lähtevistä emokaloista tulisi selviytyä ylimmän voimalaitospadon, Haapakosken voimalaitoksen yläpuolelle. Mereen palaaville smolteille on asetettu 60 prosentin selviytymisvaatimus.

Vesipuitedirektiivi asettaa lisäksi velvoitteen ympäristövirtaamasta, jonka tulee mahdollistaa vapaa liikkuvuus lohikalojen lisäksi myös muulle vesien eliöstölle. Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi EU-komissio esittääkin Suomelle kaikkien vesivoimalaitosten lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen virtaaman, kalateiden ja muiden lieventävien toimenpiteiden osalta.

Toiminnallisuusvaatimukset asettavat kalateiden suunnittelulle ja toteuttamiselle korkeat laatuvaatimukset. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että kalojen nousu- ja laskureittien suunnittelu tapahtuu kokonaisuutena käsittäen kaikki Iijoen viisi voimalaitosta ja että suunnittelussa otetaan huomioon EU-komission esittämät vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet.

Iijoen kohdalla tällaista suunnittelua on jo tehty. Selvityksessään ”Ympäristövirtaamien ja ohitusuomien mahdollisuuksia lohikalojen palautukselle Iijokeen” (liite 1) tutkijat Jukka Jormola ja Saija Koljonen esittävät suunnitelman, jossa luonnonmukaisiin ohitusuomiin sekä Iijoen vanhaan uomaan ja siihen laskeviin puroihin rakennettavien kutualueiden avulla joen valjastetulla osalla voitaisiin tuottaa smolttimäärä, joka vastaa puolta nykyisestä Iijoen istutusvelvoitteesta. Luonnonpoikasten selviytymiskyky on lisäksi 2-3 kertaa parempi kuin laitospoikasten.

Tämän suunnitelman mukaan toimien kalaviranomaisten lupahakemuksessaan esittämiin kalateiden toiminnallisuustavoitteisiin sekä EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksiin on helppo päästä.

PVO:n ja Metsähallituksen käsiteltävänä oleva hakemus Raasakan teknisestä kalatiestä sisältää ainoastaan betonista rakennetun kalatien rakentamisen Raasakan voimalaitospadon alapuolelta sen yläpuoliseen säännöstelyaltaaseen. Sille ei luvata minkäänlaisia toiminnallisuustakeita edes voimakkaimpien lohikalojen osalta. Ympäristövirtaamaa, joka mahdollistaisi kaikenlajisten kalojen ja muiden vesieläinten ylipääsyn, ei tällaisessa kalatierakenteessa saada kunnolla toimimaan. Myös kalateihin suunnitellut juoksutusmäärät ovat aivan olemattomia Iijoen ekologisen tilan parantamisen kannalta ja siten vesipuitedirektiivin vastaisia.

Kaikenkaikkiaan näyttääkin siltä, että PVO:n lupahakemuksen tarkoituksena on lähinnä viivyttää kalatalousviranomaisen vireille laittaman velvoitemuutoshakemuksen käsittelyä ja siinä tapauksessa, jos tekninen kalatie saisi luvan, jatkaa viivytystä mahdollisimman pitkään.

Iissä 30.9.2019 pidetyssä Raasakan voimalaitoksen kalatien ympäristölupaa koskevassa katselmustoimituksessa selvisi, että lupavirasto pitää hankkeiden samanaikaista käsittelyä liian suuritöisenä ja hitaana ja Raasakan kalateitä koskeva päätös tulleneekin melko pian. Sen ratkaisu on äärimmäisen tärkeä, sillä Iijoella tehdään ne ennakkotapaukset, joiden varassa koko maan rakennettujen jokien vaelluskalojen palauttamistoimet toteutetaan.

Edellä ja aikaisemmin annetussa muistutuksessa sanottuun viitaten Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry vaatii PVO:n ja Metsähallituksen lupahakemuksen hylkäämistä.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[Liitettä ei tässä]

Liite 1: Jukka Jormola ja Saija Koljonen: Ohitusuomat ja ympäristövirtaamat. Iijoki.pdf