Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Iin strategisen yleiskaavan 2040 OAS:sta

Paljonko tuulivoimaloita Iihin mahtuu, on strategisen kaavoituksen keskeinen kysymys. Arvokkaat luontokokonaisuudet ja ekologiset verkostot tulee tunnistaa ja säästää rakentamisen haitoilta.

Uuden vuosituhannen tuulimyllyt ovat yhä isompia tuulivoimaloita kurkotellen jo 300 metrin korkeutta ja 10 megawatin tehoa. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

9.10.2019

Iin kunta
kirjaamo(at)ii.fi

Viite: Lausuntopyyntö 2.9.2019

Asia: Lausunto Iin strategisen yleiskaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Strategisen kaavan laadinnalla haetaan yhteistä näkemystä kunnan maankäytöstä vuoteen 2040 asti. Työtä ohjaa vuonna 2018 hyväksytty kuntastrategia, joka kuitenkin ulottaa tavoitteensa vain vuoteen 2025. Pääperiaatteena siinä on rohkaiseva maankäyttö, jota kaavoituksella tuetaan. Mitä se tarkoittaakaan, siihen odotetaan strategiselta kaavoitukselta vastauksia ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Ii on profiloitunut erityisesti ilmastopolitiikallaan. Tuulivoimalla on siinä iso rooli ja se selittää osaltaan myös strategisen kaavan laadinnan tarvetta. Tuulivoiman rakentaminen on uusiutuvan energian tervetullutta lisäämistä. Siitä aiheutuu kuitenkin myös maankäytöllisiä ongelmia. Tuulivoiman rakentamisessa suositaan isoja kokonaisuuksia, jotka vievät paljon maapinta-alaa, jota tiheä teiden verkosto pirstoo, mitä vielä täydentää yhä uusien siirtolinjojen tarve.

Pohjois-Pohjanmaan 1. ja 3. vaihemaakuntakaavoissa on eritoten selvitetty tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja hyödynnetty tuloksia kaavavarausten sijoittelussa. Maatuulivoimaa koskevia seudullisen kokoluokan eli vähintään 10 voimalan kokonaisuuksien varauksia on kaikkiaan yli 60. Iihin niistä sijoittuu 8 ja yksi lisäksi merialueelle. Tuulivoimalahankkeen toteuttamisen mahdollistavia kaavoja Iissä on jo kahdeksan ja kaksi on vireillä kaavoituksen ja vaikutusten arvioinnin yhteismenettelyssä. Osa Yli-Olhavan ja Ollinkorven hankkeiden vaihtoehdoista ylittää merkittävästi vaihemaakuntakaavan rajaukset, joka on herättänyt kysymyksen maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta.

Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Strategista kaavaa laadittaessa korostetaan kaavan vaikutuksia selvitettäessä kaavamuodon yleispiirteisyyttä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kattava lista tarkasteltavista teemoista. Muun muassa luonto- ja luonnonsuojelu, hiljaiset alueet, tuulivoimalle soveltuvat alueet, maa-ainesten otto ja maisema on mainittu. Uusia selvityksiä ilmoitetaan tehtävän kunnan maankäytön kehityskuvista ja tuulivoimalle soveltuvista alueista. Valmiista materiaaleista hyödynnetään muun muassa maakuntakaavojen taustaselvityksiä.

Strategisen kaavan yhtenä tausta-ajatuksena lienee saada lisätilaa tuulivoimahankkeiden toteuttamiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy selville, millaisia uusia tuulivoimaa koskevia selvityksiä kaavaa varten aiotaan tehdä. Huomioon on myös otettava, että tuulivoima-ala muuttuu nopeasti. Hankkeet ovat yhä isompia ja voimalat ovat yhä kookkaampia.

Yksi valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite on edistää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. Sen tarkastelu tuulivoimaselvityksissä jäi maakuntakaavoituksessa puutteelliseksi. Huomiota ei tule kiinnittää vain olemassa olevaan lakisääteiseen suojeluun tai suojeluvarauksiin. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nimenomaan parannuskeinoja. Vinkkejä selvitystarpeista löytyy muun muassa Ollinkorven tuulivoimahankkeen palautteesta ja yhteysviranomaisen lausunnosta. Siinä kuten monissa muissakin tuulivoimaa koskevissa vaikutusten arvioinneissa on vaadittu selvitettäväksi hankealueen arvokkaita elinympäristöjä ekologisina kokonaisuuksina. Näkökulma sopii hyvin myös strategisen kaavan laadintaan. Ollinkorven hankkeen vaikutusten arvioinnissa nousi eritoten esille Muhosuon-Kassasuon-Koukkarasuon kokonaisuus pienine lähijärvineen. Kuivaniemen puolella lukuisat soidensuojelualueet muodostavat verkoston, johon vaikutuksia on arvioitava yksittäisten kohteiden ohella.

Linnuston osalta on otettava huomioon paitsi pesimäalueet ja pesimäajan liikkumiset myös muuttoreitit ja levähdysalueet. Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan varauksia suunniteltaessa tärkeänä kriteerinä on pidetty linnuston esteettömän muuton turvaamista rannikkoalueen päämuuttoreitillä. Tuulivoimaloita on kuitenkin pystytetty rannikolle ja jo ennen vaihekaavojen laadintaan liittyviä tarkempia vaikutusten arviointeja. Iissä jo rakennettu Olhava-Myllykangas-Palokangas -kokonaisuus jäi 1. vaihemaakuntakaavasta vahvistamatta. Se on esitetty uudelleen 3. vaihekaavassa, mutta siitä on valitettu. Jos valitus hyväksytään, voimalat pitäisi periaatteessa purkaa.

Tarkkailua voimalaryppäiden vaikutuksista lintuihin on ehditty tehdä vasta lyhyen aikaa. Se on jo kuitenkin käynyt selville, että tuulivoimalapuistot siirtävät muuttoreittejä. Linnut pääsääntöisesti väistävät aina kun pystyvät, mikä pidentää muuttomatkoja ja voi myös estää vakiintuneiden levähdysalueiden käyttöä. Linnut saattavat lentää myös voimala-alueen läpi, mikä lisää törmäysriskiä. Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan Ollinkorven hankkeesta, että esteettömyyttä koskevan periaatteen huomioon ottaminen edellyttää tarkkaa tietoa lintujen muuton sijoittumisesta hankkeen alueelle ja voimaloiden vaikutuksista muuttavaan lajistoon. Strategisen kaavan laadinnassa on siten tehtävä lisäselvityksiä myös lintujen muuttoreiteistä.

Maankäytön yhteensovittamiseksi ja kohtuullistamiseksi eri hankkeiden yhteisvaikutukset on myös tärkeä selvittää ja ottaa varausten teossa huomioon. Sellainen on myös tuulivoimarakentamiseen liittyvä sähkönsiirto, josta muodostuu merkittävä maankäyttökysymys Iissä, johon tuulivoimaa keskittyy runsain mitoin. Samasta syystä tulee tehdä strateginen valinta, että kaavasta selviää tuulivoiman sijoittuminen kunnassa kokonaisuudessaan, siis myös muutaman voimalayksikön ryhmät.

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on aluemerkintä ask eli arvokas suokehityssarjan alue. Merkinnällä osoitetaan Iin Nybyn – Iso Heposuon ja Röyskärin moreenipohjan suokehityssarjat, joiden säilyminen perustuu vesien luontaiseen liikkumiseen alueen soilla. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle tieyhteyksiä tai muuta käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei ojittamattomien soiden vesitaloudelle aiheudu merkittäviä muutoksia. Aluemerkintä suunnittelumääräyksineen ei ole estänyt tuulivoimaloiden sijoittumista eikä teiden tekoa, mikä on heikentänyt ainutlaatuisen suokehityssarjan tilaa. Strategisen kaavan laadinnassa tulee selvittää, miten suokehityssarjan suoluonto ja sen vesitalous turvataan.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri