Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pyhäjoen Pus­ka­kor­ven­kal­lion tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Isonevan-Salkkarin levähdysalueen itäreunasta on viisi voimalapaikkaa karsittu. Edelleen ollaan kuitenkin tärkeällä muuttoreitillä. Kallioisia ovat tyypillisesti nämä Pyhäjoen tuulivoimahankkeiden maastot.

kallioinen metsä
Metso-ohjelman kohde Ylivieskasta. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

25.3.2019

Pyhäjoen kunta
kunta(at)pyhajoki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 11.2.2019

Asia: Lausunto Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta

Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ehdotuksessa esitetään 16 voimalan kokonaisuuden sijoittamista Pyhäjoelle Pirttikosken, Viirretjärven ja Yppärin kylien väliselle alueelle kasitien itäpuolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 250 metriä ja teho 3-5 megawattia. Hankkeesta vastaava on Puskakorven Tuulivoima Oy.

Puskakorvenkallion tuulivoimalahanke on seudullinen ja Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa on sitä koskeva varaus (tv-1 365). Kaavaluonnoksen 23 voimalan kokonaisuus rikkoi kuitenkin oleellisella tavalla vaihemaakuntakaavassa esitettyä varausta. Palautteen seurauksena kaavaehdotuksesta on karsittu luonnoksen voimalat 1, 3, 4, 5, 6, 22 ja 23. Karsinnat olivat Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vaatimia ja välttämättömiä hankkeen viemiseksi eteenpäin. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena totesi hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa, että hankkeen jatkosuunnittelussa on noudatettava 11.6.2018 hyväksytyn 3. vaihemaakuntakaavan rajausta ja kaavamääräyksiä.

Kaavaselostuksen mukaan melu- ja välkemallinnukset, näkemäalueanalyysit, havainnekuvat ja kaavaselostuksen ympäristövaikutusten arviointi on päivitetty vastaamaan kaavaehdotuksessa esitettyä voimaloiden sijoittelua ja lukumäärää. Lisäksi vaikutusarviota on täydennetty erillisellä merikotkaa koskevalla selvityksellä. Kaavaehdotukseen tulleiden muutosten johdosta olisi ollut hyvä päivittää selostustakin huolellisemmin sekavuuden vähentämiseksi. Johdannosta alkaen puhutaan edelleen 23 voimalan hankkeesta.

Maakuntahallitus on päättänyt 5.11.2018 kokouksessaan määrätä 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § nojalla ja se on tullut voimaan kuulutuksella 12.11.2018. Niiltä osin kuin kaavasta on valitettu, se kumoutuu, jos valitus hyväksytään. Pohjois-Pohjanmaan piiri on yhdessä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisten yhdistysten kanssa valittanut joistakin tuulivoimaa koskevista varauksista, muun muassa Puskakorvenkallion tv-1 365 -varauksesta. Valituksen käsittely on Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa kesken.

Puskakorvenkallion tuulivoima-alueen rajaus sijoittuu 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa määritellylle muuttolinnuille tärkeälle alueelle. Kaavan yleisen suunnittelumääräyksen mukaan sille ei pääsääntöisesti pidä sijoittaa tuulivoimarakentamista. Puskakorvenkallion varauksen maakuntakaavoittaja on kuitenkin katsonut toteuttamiskelpoiseksi kaavassa esitetyllä rajauksella, jota nyt myös osayleiskaavaehdotuksessa noudatetaan.

Luonnonsuojelupiiri vaatii edelleen ensisijaisesti Puskakorvenkallion tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksen hylkäämistä. Puskakorvenkallion tv-1 365 on 3. vaihekaavassa oleva uusi varaus. Valittajat vaativat, että Perämeren rannikkoalueella kaikki tuulivoimarakentaminen tulee sijoittaa vain maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille ja että tuulivoimalat tulee sijoittaa linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Se on ollut keskeinen valituksen perustelu, jolla maakuntakaavoittajan näkemys on haastettu ja jota oikeusasteessa tutkitaan. Tärkeän muuttoreitin jättäminen pullonkaula-alueineen ja levähdyspaikkoineen tuulivoimaloista vapaaksi vyöhykkeeksi on myös kohtuullista ottaen huomioon 3. vaihemaakuntakaavassa esitetyt lukuisat tuulivoiman hyödyntämisen sijoituspaikat.

Tuulivoiman rakentaminen isommassa mittakaavassa on vielä tuore ilmiö, mutta on voimakkaassa kasvussa. Toistaiseksi Pohjois-Pohjanmaalle on sijoittunut lähes puolet Suomen tuulivoiman tuotannosta. Jatkossakin maakunta varmasti on tuulienergian hyödyntämisessä kärjessä. Varovaisuusperiaatteen mukaista on pidättäytyä toistaiseksi linnuston törmäysriskien kasvattamisesta ja panostaa seurantatiedon keräämiseen ja sijoittaa tuulivoimaloita etukäteen arvioiden rannikon muuttoreittiä haitattomammille alueille. Samansuuntainen on myös Tuulivoimarakentamisen vaikutukset muuttolinnustoon Pohjois-Pohjanmaalla selvityksessä esitetty (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2016) suositus: Toistaiseksi on syytä pidättäytyä lisäsuunnittelusta päämuuttoreittien kriittisille kohdille sekä Oulun seudun kerääntymisalueelle, eritoten muuttoreitin Kalajoki – Pyhäjoki -väliselle rannikko-osuudelle.

Kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa yhdistys huomautti, että vähintään osayleiskaavasta on poistettava Isonevan-Salkkarin reuna-alueelle sijoittuvat voimalat nrot 1-5 sekä maakuntakaavan vastaisina että varovaisuusperiaatteen noudattamiseksi. Kaavaehdotus täyttää suurin piirtein mainitun vaatimuksen. Myös hankealueen eteläosasta on karsittu voimalat 22 ja 23, jolloin Puskakorvenkallion alue ei tule aivan kiinni Karhunnevankankaan tuulivoimapuistoon. Edelleen kaavaan jää kuitenkin useita voimalapaikkoja muuton painopistereitille.

Jos kaavaehdotus kuitenkin hyväksytään esitetyssä muodossa, yhdistys toistaa vaatimuksensa selkeyttää ja täsmentää teiden perusparannuksen ja rakentamisen ohjausta. Huoltotiealueen leveys on 9-15 metriä reunaojituksineen ja raivauksineen. Hankealueen läpi virtaavat Viirretoja ja siihen yhtyvät Ojahaanoja, Korvenhaanoja, Pitkännevanoja Kalliokoskenoja. Kuten kaavakartta osoittaa, huoltotiestöä on sijoitettu Korvenhaanojan varteen ja tiestö myös ylittää vesistöjä useista kohdista. Vesistöt varsineen on merkitty ekologisiksi yhteyksiksi. Luontoselvityksessä todetaan, että vesistöjen varsilla on paikoin vain kapea reheväkasvustoinen ja lehti- tai sekapuustoinen vyöhyke.

Osayleiskaavakartalla on esitetty nykyiset, parannettavat tielinjaukset ja sijainniltaan ohjeelliset, uudet huoltotiet. Suunnittelussa on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa tieverkostoa. Kaavakartan yleisenä määräyksenä esitetään, että ”tuulivoimaloiden, tuulivoimaloiden huolto- ja rakentamisteiden sekä maakaapeleiden sijoittamisessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet.” Aineiston mukaan olemassa olevat tiet sijaitsevat lähimmillään noin 10 metrin etäisyydellä ekologisina yhteyksinä toimivista ojista. Esimerkiksi Korvenhaanojaa ei ole merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi. Epäselväksi jää, ohjaako kaava silloin mitenkään tien toteutusta hankkeen vaatimiin mittoihin. Ratkaisevaa ei ole, onko kyse parannettavasta olemassa olevasta tiestä vai uuden rakentamisesta. Yleisenä kaavamääräyksenä on syytä vaatia, että tiestö sijoitetaan siten, ettei ekologisina yhteyksinä toimivien vesistöjen varsien rantapuustoa ja kasvillisuutta raivata.

Tärkeää on myös, ettei uusien teiden rakentamisen ja vanhan tiestön parannusten yhteydessä aiheuteta vesieliöstölle lisäesteitä, vaan korjataan aiempiakin virheitä, kuten väärin asennettuja tierumpuja. Tästäkin on syytä esittää määräys kaavakartassa.

Pyyntö

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry pyytää ilmoittamaan ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen kaavan hyväksymisestä (MRL 67 §).

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri