Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Siikajoen Isonevan tuu­li­voi­ma­puis­ton osayleiskaavan laajennuksen ehdotuksesta

Siikajoen kunta olisi jo voinut puhaltaa pelin poikki. Laajennus on 3. vaihemaakuntakaavan vastainen. Rannikon muuttoreitin kulkijoille pitää jättää lentokäytävä Revonlahden tuulivoimakeskittymän väliin.

Kalasatama
Siikajoen Varessäikän kalasatama. Kuva: Merja Ylönen

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi
041 3191 816

15.3.2019

Siikajoen kunta
Kunnanhallitus
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 7.2.2019 (Aino Rönkkömäki)

Asia: Lausunto Siikajoen Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennuksen ehdotuksesta

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry kiittää lausuntopyynnöstä. Yhdistys on mainittu osalliseksi. Siksikin on paikallaan varmistaa kohdennetusti tiedon saanti hankkeen meneillään olevasta julkisesta vaiheesta.

Osayleiskaavan laajennuksella kaavaillaan sijoitettavan kuusi uutta noin 4 megawatin ja kokonaiskorkeudeltaan enintään 230 metrin tuulivoimalaa välittömästi Siikajoen Isonevan tuulivoimala-alueen viereen, sen kaakkoispuolelle. Isonevan yleiskaava on lainvoimainen (22.9.2016 ) ja mahdollistaa 24 voimalan rakentamisen alueelleen. Isoneva I puolestaan rajautuu eteläpuolellaan Kangastuulen ja Karhukankaan tuulivoimala-alueisiin. Kaiken kaikkiaan Revonlahdelle kasitien molemmin puolin on muodostumassa noin 100 voimalan yhtenäinen kokonaisuus.

Pohjois-Pohjanmaa on tuulivoimarakentamisen keskittymäaluetta varsinkin länsiosiltaan. Perustellusti on resursseja käytetty tuulivoimarakentamiseen soveltuvien alueiden kartoittamiseen ja siitä aiheutuvien vaikutusten selvittämiseen maakuntakaavoituksessa. Vaihekaavoissa on keskitytty seudullisen kokoluokan eli vähintään noin 10 voimalan kokonaisuuksien sijainninohjaukseen. Niitä koskevia varauksia on mittava määrä. Lisäksi on mahdollista toteuttaa paikallisia tuulivoimahankkeita. Erityishuomiota on kiinnitetty rannikon tärkeään muuttoreittiin. Pääsääntö on sijoittaa tuulivoimarakentaminen linnuston kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Maatuulivoimaa koskevassa suunnittelumääräyksessä edellytetään muun muassa, että alueen suunnittelussa otetaan huomioon vaikutukset asutukseen, maisemaan, linnustoon, luontoon ja kulttuuriympäristöön sekä pyrittävä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.

Lainvoimaisessa Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on lähekkäiset varaukset tv-1 319 Revonlahti ja tv-1 317 Isoneva, joiden väliin Isoneva II sijoittuu. Kolmannessa vaihemaakuntakaavoituksessa tehtiin joitain päivityksiä. Muun muassa Revonlahden tuulivoimavarauksen Revonlahti tv-1 319 karsittiin kaavasta ja sen tilalle muodostettiin uusi rajaus tv-1 379. Kaavaehdotuksessa se sisälsi myös Isoneva II -laajennusosan, mutta maakuntavaltuuston hyväksymässä 3. vaihemaakuntakaavasta se on poistettu. Revonlahden varauksia koskevien muutosten perusteluina ovat haitallisten linnustovaikutusten ennaltaehkäiseminen 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaa koskevan suunnittelumääräyksen mukaisesti. Tuulivoima-alueen tv-1 379 on pohjoisosaltaan rajattu siten, että sen ja aiemmin 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Isonevan (tv-1 317) väliin jää tuulivoimaloista vapaata aluetta lentokäytäväksi. Syy rajausmuutokseen esitetään muun muassa Pohjois-pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa

osoitettavien tuulivoima-alueiden kohdekuvauksessa 4.12: ”Tuulivoima-alueiden muodostama estevaikutus ja linnuston väistämismahdollisuudet päämuuttoreitillä on otettu maakuntakaavassa huomioon seuraavasti: Revonlahti uusi tuulivoima-alueen pohjoisosa on rajattu 1. vaihemaakuntakaavan mukaisesti siten, että sen ja aiemmin 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetun Isonevan (tv-1 317) väliin jää tuulivoimaloista vapaata aluetta. Rajaus on tehty varovaisuusperiaate ja kaavan valmistelun aikana saatu viranomaispalaute huomioon ottaen. ” Perusteellisemmin muutosta on kuvattu Tuulipuisto Isoneva II Oy: tekemän valituksen johdosta annetussa lausunnossa. Kaavaratkaisussa Isonevan tv-1 317 ja Revonlahti tv-1 379 -alueiden väliin jää noin 500-2000 metriä leveä alue. Se vähentää törmäysriskiä ja tarvetta merkittävään lentoradan muutokseen sektorilla, joka johtaa Liminganlahden ja Tyrnävän keskeiselle muuttoreitin varren levähdys- ja ruokailualueelle.

Maakuntaliitto on määrännyt 3. vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla 12.11.2018. Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt jatkaa osayleiskaavoitusta vaihemaakuntakaavapäätöksestä huolimatta. Yleiskaava kuitenkin kumoutuu, jos valitus hylätään oikeusasteessa.

Hankkeesta vastaava ei ole noteerannut hankkeensa esteenä olevia linnustonsuojelullisia perusteita lainkaan. Kunnan velvoitteisiin kuuluu myös luonnon- ja ympäristönsuojelun edistäminen. Kunta olisi voinut vähintään keskeyttää yleiskaavoituksen ja antaa siten tukea luontoarvojen vaalimiselle. Huomioon on myös otettava, että Siikajoelle on sijoittumassa merkittävästi tuulivoimaa. Kuuden voimalan laajennusta ei siten voida pitää siinä määrin taloudellisestikaan merkityksellisenä, että asiantuntijanäkemys varovaisuusperiaatteen noudattamisesta tärkeällä rannikon muuttoreitillä (ks. 3. vaihemaakuntakaavan teemakartta 8) olisi mitenkään perusteltua sivuuttaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry esittää osayleiskaavan hylkäämistä linnustonsuojelullisin perustein ja 3. vaihemaakuntakaavan vastaisena.

Päätös kaavaehdotuksesta perusteluineen ja valitusosoituksineen pyydetään sähköisesti tiedoksi (MRL 65 §).

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri