Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kun koneilla ei päästä en­nal­lis­ta­mis­työ­maal­le, talkoovoima tulee apuun

Vuosien kuluessa oppia ja kokemusta ennallistamisesta lihastyönä on kertynyt jo usealta suolta. Patoja on rakennettu Pekkasuolla Iin Kuivaniemellä, Hirvisuon Ahvenjärvennevalla Oulun Ylikiimingin kylän puolella ja Kuovisuolla Oulussa.

padon rakennusta
Kuva: Kaija Koski

Soiden ennallistamisesta on monia hyötyjä. Se on ekotehokas keino hillitä ilmastonmuutosta. Sitä tarvitaan suoluonnon monimuotoisuuden palauttamiseksi. Vesiensuojeluakin se parantaa ja korjaa valuma-alueen tilaa.

Pohjois-Pohjanmaalla suometsiä on lähes puolet tuottavasta metsämaasta. Hukkaojituksia on satoja tuhansia hehtaareita. Metsäojitetusta alasta 40 prosenttia tuottaa vain noin 10 prosenttia suometsien puuston kasvusta.

Niillä turvemailla, joilla jatketaan metsätaloutta, kannattaa siirtyä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen. Säilyvä puusto riittää haihduttamalla pitämään pohjaveden pinnan sopivana ja kunnostusojituksilta ja maanmuokkauksilta vältytään.

Karuimmat suot voidaan jättää ennallistumaan itsekseen. Ojat kasvavat pikkuhiljaa umpeen. Reheviä soita kannattaa aktiivisesti ennallistaa, tukkia ojia ja padota vesiä kuivuneille turvemaille, jolloin suo muuttuu hiilen lähteestä sen nieluksi.

Talkookohteilla on korjattu metsäojituksesta luonnontilaiselle suolle aiheutuneita vesitalouden häiriöitä. Lue kuvauksia ennallistamisesta.