Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kantelu oi­keus­kans­le­ril­le päätöksestä rakentaa Hailuodon pengertie ilman lainvoimaista osayleiskaavaa ja liikenteen yleis­suun­ni­tel­maa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
PL 326
90101 Oulu
044-9290550
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

8.12.2017

Oikeuskanslerinvirasto
kirjaamo(at)okv.fi

Oikeuskanslerille

Asia: Hailuodon pengertien rakentamisesta päättäminen ilman lainvoimaista osayleiskaavaa ja liikenteen yleissuunnitelmaa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry ovat valittaneet Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Liikenneviraston päätöksestä hyväksyä Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma (liite 1) sekä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Hailuodon ja mantereen välistä merialuetta koskevasta osayleiskaavasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (liite 2). Valitusten käsittely on kesken eivätkä päätökset siten ole lainvoimaisia. Kuitenkin kiinteän yhteyden suunnittelua on kaiken aikaa jatkettu ja sille on ensi vuoden valtion budjetissa osoitettu rahoitusta, joka on samalla päätös kiinteästä yhteydestä.

Elokuussa (10.8.2017) liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotuksessa
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikenne-ja-viestintaministerion-budjettiehdotus-3-4-mrd-eur-1 luki muun muassa seuraavaa:

Uusia väylähankkeita käynnistyy

Kehittämisinvestointeihin osoitetaan 505 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että vuonna 2018 käynnistetään kuusi uutta kehittämishanketta: Kehä I Laajalahden kohta (20 milj. euroa), Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt (7 milj. euroa), Vuosaaren meriväylä (12,5 milj. euroa), valtatie 4 Kirri-Tikkakoski (139 milj. euroa), Kokkolan meriväylä (45 milj. euroa) ja Hailuodon kiinteä yhteys (76 milj. euroa). Valtiovarainministeriö ehdottaa, että näistä hankkeista käynnistetään Kehä I Laajalahden kohta, Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt ja Vuosaaren meriväylä.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa korvataan nykyinen lauttaliikenteellä toimiva yhteys Hailuotoon rakentamalla kiinteä yhteys. Hankkeen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimiva liikenneyhteys Hailuodon ja mantereen välillä, lyhentää matka-aikoja, parantaa elinkeinotoiminnan ja Hailuodon maankäytön kehitysedellytyksiä. Uusi kiinteä yhteys sisältää pengertien ja kaksi siltaa. Optiovuodet nykyiselle lauttayhteyssopimukselle päättyvät vuonna 2021. Myös nykyisten alusten käyttöikä on päättymässä. Lauttaliikenteen jatkuminen edellyttäisi lisäinvestointeja. Määrärahatarve vuonna 2018 on 8 miljoonaa euroa.

Esitys ei kuitenkaan ensin mennyt läpi valtiovarainministeriössä, mutta 31.8. tiedotuksen mukaan niin tapahtui: https://www.lvm.fi/-/paatos-uusista-vaylahankkeista-ja-romutuspalkkiosta-951007

Liikenne- ja viestintäministeriö

Päätös uusista väylähankkeista ja romutuspalkkiosta
Tiedote 31.08.2017 13.40
Hallitus on sopinut vuoden 2018 budjettiesityksestä

Vuonna 2018 käynnistetään seuraavat hankkeet: Kehä I Laajalahden kohta, Länsimetron jatkeen liityntäjärjestelyt, Vuosaaren ja Kokkolan meriväylien parannushankkeet sekä Hailuodon lauttayhteyden korvaaminen sillalla

Hallitus on päättänyt parantaa liikenneyhteyksiä Hailuodon ja mantereen välillä. Hailuodon silta toteutetaan elinkaarimallilla. Hanke käynnistyy 2018.

– Hankkeessa käytettävä elinkaarimalli on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Investoinnin lisäksi hankkeeseen kuuluu kunnossapito sopimusaikana. Jaksottamalla investoinnin rahoitus pidemmälle ajanjaksolle voidaan investoinnin ja käyttömenon ominaisuuksia arvioida valtion taloudessa, sanoo ministeri Anne Berner jne.

Valtioneuvosto hyväksyi 16.11.2017 hallituksen esityksen eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE106/2017 vp) täydentämisestä.

http://vm.fi/paatos?decisionId=0900908f805713a4

Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE106/2017 vp) täydentämisestä
HE 176/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Asia
Talousarvion täydentävässä esityksessä tuloarviota ehdotetaan nostettavaksi 32 milj. eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 99 milj. eurolla. Täydentävä esitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 67 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2018 arvioidaan n. 3,0 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää 40 milj. euroa, minkä lisäksi ensi vuonna on käytettävissä 300 milj. euron lisäbudjettivaraus.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2018 talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Verotulojen arviota korotetaan 15 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota korotetaan 17 milj. eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan lisättäväksi 118,7 milj. euroa, joka aiheutuu etenkin valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen korjauksesta, laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden muutoksesta ja kotikuntakorvausten muutoksesta. Uutta 30 milj. euron pääomalainaa ehdotetaan teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen. Tasoristeyksien parantamiseen ehdotetaan 2 milj. euron lisäystä. Vt 4 Kirri—Tikkakoski moottoritien rakentamiseen ehdotetaan 139 milj. euron valtuutta, joka lisää vuoden 2018 määrärahatarvetta runsaalla 6 milj. eurolla. Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen ehdotetaan käynnistettäväksi PPP-mallilla. Valtuutta hankkeelle ehdotetaan 116,9 milj. euroa ja määrärahaa 2 milj. euroa. Rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan osoitettuun määrärahaan ehdotetaan tehtäväksi 9 milj. euron korotus. Tampereen monitoimiareenan rakentamisen vuoden 2018 valtionrahoitukseen ehdotetaan lisättäväksi 6 milj. euroa. Sotilaallisen kriisinhallinnan menoja ehdotetaan lisättäväksi n. 5,4 milj. eurolla. Poliisille ja suojelupoliisille ehdotetaan yhteensä 5 milj. euron kertaluonteista lisäystä terrorismin torjuntaan tarvittaviin investointeihin, turvapaikkapalautusten tehostamiseen sekä siviilitiedustelutoiminnan kohentamiseen. Kielikokeiluihin osoitettavaa rahoitusta ehdotetaan lisättäväksi 2,3 milj. eurolla siten, että puolet lisärahoituksesta kohdennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan sisäisin siirroin. Uusien turvapaikanhakijoiden arvioidun määrän aleneminen vähentää määrärahojen tarvetta yhteensä 7,2 milj. eurolla.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Tämä poikkesi aikaisemmasta liikenne- ja viestintäministeriön esityksestä siinä, että ensi vuodelle esittävä määräraha on 2 miljoonaa esitetyn 8 miljoonan sijasta. Olennaista tässä on, että rakentaminen ollaan käynnistämässä ja se tapahtuu ns. PPP- eli elinkaartimallilla, johon ensimmäiset 2 miljoonaa jo kuuluvat.

Oulun seudulla on käyty jonkin verran keskustelua siitä, mitä 31.8.2017 pidetty hallituksen budjetti-info oikein tarkoitti. Siitä muun muassa paikallinen sanomalehti Kaleva kirjoitti verkkosivuillaan:

”Hailuodon ja Oulunsalon välisen kiinteän yhteyden rakentaminen saa rahaa valtion budjetista. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vahvisti asian hallituksen pitämässä budjetti-infossa torstaina iltapäivällä… Myös liikenneministeri Anne Berner (kesk.) totesi Twitterissä, että Hailuodon silta on käynnistyvien hankkeiden listalla.”

Lähetimme asiasta medialle tiedotteen, jossa totesimme, että jos uutiset ovat paikkansa pitäviä, päätös on laiton. Hailuodon pengertien mahdollistava kaava ei ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Myöskään tiesuunnitteluprosessin olennainen osa, ns. yleissuunnitelma, ei ole lainvoimainen, koska siitäkin on valitettu. Yksityiskohtaisen tiesuunnittelun käynnistäminen on todennäköisesti laitonta ja joka tapauksessa ennenaikaista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ym. pitävät Hailuodon ja mantereen välistä liikenneyhteyttä koskevaa merialueen osayleiskaavaa maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kiinteän tieyhteyden vaikutuksia on keskitytty arvioimaan pengertien lähialueella ja Hailuodon itärannalla. Itse Hailuoto, johon liikenneyhteyden vaikutukset ovat epäilemättä suuret, on pääosin jätetty tarkastelujen ulkopuolelle. Pengertien rakentamisella olisi laajoja haitallisia vaikutuksia Hailuodon ja sitä ympäröivän merialueen luontoon ja Hailuodon paikallispalveluihin.

Lausuntomme jälkeen sanomalehti Kalevan haastattelema professori Tomi Voutilainen sanoi 2.9.2017 toimittaja Pekka Rahkon haastattelussa,”että hankkeen suunnittelu ja julkinen rahoittaminen ennen kuin luvat ja kaavat ovat lainvoimaisia, on ihan tavanomaista.” Lisäksi hänen mukaansa ”on mahdollista, että hanketta, jolle on jo osoitettu julkista rahoitusta, ei voida toteuttaa…, jos valitukset menevät läpi ja lupa tai kaava kumoutuu tai muuttuu tuomioistuimessa… Suunnittelija ottaa tämän riskin ja se kuuluu tällaisiin hankkeisiin.”

Pidämme tätä kuitenkin virhetulkintana. Kyse ei enää ole suunnittelusta, vaan yhden vaihtoehdon, pengertien, jota hallituksen tiedotteissakin puhutellaan ”sillaksi”, ennenaikaisesta ja laittomasta toteuttamisesta. Siihen nyt käytettävät varat aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, jos asianmukaisen valmistelun jälkeen päädytään lauttayhteyden jatkoon.

Hallituksen esityksessä valtion budjetiksi pengertie on mukana. Siis ainakin hallitus on jo päättänyt rakentamisesta, ja eduskunnalta haetaan vastaavaa päätöstä 13.12.2017 istunnossa. Ja tämä tapahtuu ilman lainvoimaista osayleiskaavaa ja liikenteen yleissuunnitelmaa.

Pyydämme kunnioittaen oikeuskansleria puuttumaan hallituksen toimintaan ja estämään rahoituspäätöksen laittomalle hankkeelle. Jos tämä on ennemmin eduskunnan oikeusasiamiehen alaa, toimitatte kantelun varmaan hänelle.

Esko Saari                                                Merja Ylönen
puheenjohtaja                                           sihteeri

[Ei liitteitä tässä]

Liite 1: Valitus Liikenneviraston päätöksestä hyväksyä Hailuodon kiinteän yhteyden yleissuunnitelma, Hailuoto, Oulu

Liite 2: Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden merialueen osayleiskaavavalitusta koskevasta päätöksestä 17/0062/1 ja 17/0063/1