Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Pohjois-Pohjanmaan 2. vai­he­maa­kun­ta­kaa­van ehdotuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

4.10.2016

Pohjois-Pohjanmaan liitto
kirjaamo(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Asia: Muistutus Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan teemoja ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat ja puolustusvoimien alueet.

Luonnonsuojelupiiri on antanut pyydetyn lausunnon kaavaehdotuksesta toukokuussa 2016. Jo luonnoksesta antamassamme lausunnossa huomautimme, että linnuston kerääntymisalueita koskeva suunnittelumääräys on poistettu ja vaadimme sen palauttamista. Voimassa olevan maakuntakaavan kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeän alueen suunnittelumääräys edellyttää, että alueiden erityispiirteet, kuten avoimet peltoalueet säilyvät. Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoaukeiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata.

Korjausta ei ole tehty. Päinvastoin ehdotuksen kaavaselostuksessa todetaan, että ”suunnittelumääräyksiä on tarkistettu, mm. linnuston kerääntymisalueita koskeva määräys on poistettu maisema-arvojen turvaamisen kannalta tarpeettomana”. Kaavaselostuksessa oleviin valtakunnallisesti arvokkaaksi ehdotettujen Limingan lakeuden kulttuurimaisema-alueen ja Oulujokilaakson kulttuurimaisema-alueen kohdekuvauksiin maininnat alueiden kuulumisesta kansainvälisesti arvokkaaseen linnuston kerääntymisalueeseen (IBA) on nyt kuitenkin lisätty.

Esimerkiksi: Limingan lakeuden kulttuurimaisema. Limingan lakeus on poikkeuksellisen laaja, omaleimainen ja yhtenäisenä säilynyt elinkeinomaisemakokonaisuus, jonka maisema- arvot perustuvat ennen kaikkea avoimiin, yhtenäisiin ja elinvoimaisiin peltonäkymiin sekä Liminganlahden luonnonympäristöön ja rantaniittyihin. Valtaosa maisema-alueesta kuuluu kansainvälisesti arvokkaaseen linnuston kerääntymisalueeseen (IBA).

Maininta kaavaselostuksessa ei ole riittävä turvaamaan Oulun seudun kerääntymisalueen linnustollisen arvon säilymistä. Kaavaselostus ei ole oikeusvaikutteinen. Se on kaavan selitysosa. Maankäyttö- ja rakennuslain 29 §:n mukaan maakuntakaava esitetään kartalla. Kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavassa voidaan antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (30 §). Kaavakartassa voidaan antaa myös suojelumääräyksiä, jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava.

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) tarkoittaa linnuston suojelussa kansainvälisesti erityisen merkityksellistä aluetta. Kyseinen Oulun seudun kerääntymisalue (liite 1) on tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka kansainvälisen päämuuttoreitin varrella. Kerääntymisalueilla lintuja kerääntyy yhtäaikaisesti samalle alueelle poikkeuksellisen suuria määriä, jolloin lajin kannalta riski on yleensä paljon suurempi kuin pesimäalueilla. Mahdolliset häiriötekijät kerääntymisalueilla voivat koskettaa eri lajien kannoista hyvinkin suurta osaa. Kerääntymisalueiden kriteerit ovat numeerisia. Yleiskriteerinä käytetään kansainvälisestä kosteikkojen suojelusopimuksesta, Ramsarista, tuttua 1 prosentin sääntöä: alueella täytyy kerääntyä säännöllisesti vähintään 1% jonkin selkeästä määriteltävän populaation linnuista. Maailman tärkeille lintualueille (A4) raja-arvot ovat korkeammat kuin Euroopan tärkeille lintualueille (B1), sillä raja-arvoa sovelletaan laajempiin, maailmanlaajuisesti merkittäviin populaatioihin. Oulun seudun kerääntymisalueella täyttyvät molemmat kerääntymiskriteerit A4 ja B1.

IBA:n tarkoitus on säilyttää verkostoon valitut kohteet linnuston kannalta arvokkaina alueina. Osa niistä on ihmisen luomia elinympäristöjä, jolla tavoitteena alueen käytön jatkuminen nykyistä vastaavana. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Liminganlahti on merkitty suojelualueeksi, mutta rajaus kattaa vain vesialueen. Lintuvesiensuojeluohjelma eikä muukaan suojelu turvaa Oulun seudun kerääntymisalueeseen kuuluvien peltoalueiden säilymistä nykyisessä käytössä. Ainoastaan voimassa oleva maakuntakaavan suunnittelumääräys velvoittaa ottamaan senkin maankäytön huomioon.

Uuden rakentaminen korostuu maankäytön ohjauksessa myös arvokkailla maisema-alueilla, kuten suunnittelumääräyksessäkin todetaan: ”Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja kehittämisessä on otettava huomioon alueen ominaispiirteet sekä turvattava maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Maisema-alueella tulee edistää peltojen, niittyjen ja muiden avoimien maisematilojen säilymistä. Uudis- ja täydennysrakentamisen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakentamisen sopeutumiseen sijainniltaan ja rakennustavaltaan maisemaan.

Samaa ilmentää kaavamerkintä ’maaseudun kehittämisen kohdealue’. Sellaisia ovat myös Limingan lakeus ja Muhoksen pellot. Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasutuksen alueita, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Vyöhykkeillä on tarvetta kehittää kuntien yhteistyöllä yhtenäisiä suunnitteluperiaatteita. Kaavamerkinnän suunnittelumääräyksissä korostetaan mahdollisuuksia maankäytön tehostamiseen erinäisin rakentein.

Oulun seudun kerääntymisalueen linnustonsuojelullinen merkitys edellyttää velvoittavaa kaavamerkintää. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue -kaavamerkinnän suunnittelumääräykseen on palautettava maininta: Erityisesti Limingan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeät linnuston kerääntymisalueet tulee turvata. Sen lisäksi aluekohtaisiin täydentäviin mk-3 ja mk-7 -suunnittelumääräyksiin tulee lisäys tehdä.

Suunnittelumääräyksen karsimisen vaikutuksia ei ole selvitetty, mutta vahva oletus on, että nimenomaan linnuston kerääntyminen muuttoaikoina tietyille alueille on sellainen maankäytön muoto, joka tukee maiseman säilymistä avoimena ja merkittävässä määrin nykyisessä käytössä, kuten maisemansuojelun tavoite on.

Suurista keväin syksyin alueella viivähtävistä ja ruokailevista lintuparvista koituu maanviljelykselle haittaa, jonka seurauksena paikoin esiintyy säännönmukaistakin lintujen häirintää. Kun kaavamerkintä osoittaa yhteiskunnan tahtoa linnuston suojelun yhteisestä vastuusta, se mahdollistaa paremmin myös haittojen korvaamista ja ratkaisujen etsintää haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja lieventämiseksi.

Luonnonsuojelupiiri pyytää tiedon kaavapäätöksestä yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[Ei liitettä tässä]

Liite 1: Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) – alueet maakunnittain. www.birdlife.fi