Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Vapo Oy:n Ison Pajusuon tur­peen­kai­vuu­alu­een yli­vir­taa­ma­ti­lan­tei­den tark­kai­lusuun­ni­tel­maa

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry (nimenmuutos hyväksytty 6.5.2016)
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

14.6.2016

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Viite: POPELY/2541/2015

Asia: Oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Vapo Oy:n Ison Pajusuon turpeenkaivuualueen ylivirtaamatilanteiden tarkkailusuunnitelmaa (liite 1)

Vaatimus

Ylivirtaaman raja-arvoa on alennettava ja kevättulvan tarkkailua lisättävä.

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus piti päätöksellään 1064/2015 Pyhännän Ison Pajusuon turpeenkaivuuluvan voimassa, mutta edellytti toiminnanharjoittajalta parempaa selvilläoloa toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Sen toteuttamiseksi lupamääräystä nro 11 oli täydennettävä niin, että tarkkailulla saadaan selville luotettavasti todellinen vesistöön kohdistuva kuormitus tilanteissa, joissa virtaama on poikkeuksellisen suuri. Päätöksessä ei määritelty ylivirtaaman suuruutta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Vapon esittämän suunnitelman seuraavin tarkennuksin:

1. Ylivirtaama- ja rankkasadetilanteen näyte tulee ottaa viivyttelemättä mahdollisemman pian tilanteen havaitsemisesta. Ylivirtaaman jatkuessa ensimmäisen viikon aikana näytteitä tulee ottaa kolmena ensimmäisenä päivänä. Mikäli ylivirtaamatilanne jatkuu viikon yli, näytteet tulee ottaa kerran viikossa.

2. Vesinäyte tulee ottaa myös sunnuntaina, koska näytteen voi toimittaa laboratorioon maanantaina. Mikäli ylivirtaamatilanne ajoittuu perjantaille tai lauantaille, on tilanne tarkistettava sunnuntaina ja otettava tarvittaessa näyte.

3. Sademäärän havainnointia varten tulee asentaa sääasema, jossa on luotettava sademäärän mittaus.

4. Näytteet tulee toimittaa tarkkailua suorittavalle konsultille analysoitavaksi ja tulokset tulee sisällyttää päästöjen laskentaan ja vuosiraporttiin. Vuosiraportista tulee ilmetä ylivirtaamatilanteiden kesto sekä näytteidenoton ajoittuminen suhteessa ylivirtaamatilanteeseen.

5. Mittakaivon tulee olla riittävän suuri luotettavan virtaamamittauksen onnistumiseksi.

6. Tarkkailusuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia sopimalla niistä Vapon ja ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi Vapon tulee seurata kevättulvan ajankohtaa vuosittain ja huolehtia, että konsultin näytteenotto ajoittuu tulva-aikaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tarkennukset ovat oikeansuuntaisia ja etenkin 1. määräys on selvä parannus nykyisiin käytäntöihin. Puutteita ovat ylivirtaaman raja-arvon määrittäminen liian korkeaksi ja kevättulvanaikaisen väärin ajoitetun ja liian harvan näytteenoton säilyttäminen, vaikka kevättulva useimmiten aiheuttaa suurimmat kertapäästöt vesistöön.

ELY-keskuksen päätöksessä ylivirtaama on poikkeustila, jonka raja-arvoksi on sovittu 100 litraa sekunnissa neliökilometriltä. Raja-arvo ilmoitetaan ’Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa’ (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2015). Ohjeen mukaan (s. 65) ”ylivirtaamatilanteeksi voidaan katsoa tilanne, jossa suolta lähtevä valunta on 10-kertainen keskivaluntaan (10/l/s/km2) verrattuna tai sateen rankkuus on suurempi kuin 20 mm/ vuorokausi.”

Perusteita raja-arvon määräytymiseen ei ohjeessa tai muutoinkaan ole ilmeisesti olemassa. Luonnonsuojelupiirin vaatimus alemmasta raja-arvosta, 70 litraa sekunnissa neliökilometriltä perustuu sen sijaan mittausaineistosta tehtyyn analyysiin (liite 2). Kirjallisuudessa on tosin esitetty sitäkin alhaisempia lukuja oikeansuuntaiseksi raja-arvoksi (liite 3). Mainitut selvitykset olivat myös luonnonsuojelupiirin mielipiteen liitteinä osoittamassa tarvetta raja-arvon määrittämiseksi sovittua alhaisemmaksi.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje ei ole juridisesti sitova asiakirja. Yleisesti on jo tiedossa, että suurin osa turvesuon kuormituksesta kertyy ylivirtaamatilanteista, kuten tulvista, joten on ehdottoman tärkeää määrittää ylivirtaamatilanne niin, että kokonaiskuormitus on luotettavasti arvioitavissa, kuten KHO:kin edellyttää. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksessä on varauma, jonka mukaan ylivirtaaman arvoa voidaan muuttaa pienemmäksi sopimalla siitä Vapon ja ELY-keskuksen kesken, mikäli siihen tulee tarvetta. Menettely on liian epämääräinen ja jälkikäteinen.

Ympäristöhallinnon ohjeen tulee perustua tutkittuun tietoon, jotta käytännöt palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla haittojen ehkäisyä ja lieventämistä. Ohjeen on myös tuettava ympäristönsuojelulaissa asetettua velvoitetta olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Mikäli näin ei ilmiselvästi ole, ohjetta on korjattava eikä sitä väkisin noudatettava toiminnanharjoittajan kanssa tehtyyn sopimukseen vedoten.

Liian korkeaksi määritettyä ylivirtaaman raja-arvoa on alennettava KHO:n päätöksen asialliseksi toteuttamiseksi. Ylivirtaamatilanteissa näytteenotto on myös järjestettävä niin, että siitä aiheutuva kuormitus saadaan luotettavasti selville. Se edellyttää sekä oikeaa ajoitusta että riittävää näytteiden määrää.

Kevättulva on yleensä ylivirtaamatilanne. Kevättulvat ovat myös aikaistuneet merkittävästi ja voimakas lumen sulaminen alkaa usein jo ennen huhtikuun puoltaväliä. Näin ollen ylipäänsä tiheämpään näytteenottoväliin on siirryttävä jo ennen toukokuuta.

Päätöksen kohtaan 6 toiminnanharjoittajalle osoitettu velvoite seurata kevättulvan ajankohtaa vuosittain ja huolehtia siitä, että konsultin näytteenotto ajoittuu tulva-aikaan, on sinänsä oikea.

Perusteluosan kevättulvan näytteenottotiheyttä koskevassa kappaleessa kuitenkin todetaan, että kevättulvan näytteenottotiheys (kerran viikossa) on määrätty luvassa, joten se ei kuulu tässä päätöksessä käsiteltäviin asioihin. Tarkkailusuunnitelman mukaan näytteitä otetaan pintavalutuskentän alapuolelta toukokuun alusta lokakuun loppuun kahden viikon välein ja muulloin kuukauden välein. Kevättulvan aikana näytteet otetaan kerran viikossa. Sama näytteenottotahti koskee myös kuntoonpanovaihetta.

KHO velvoitti päätöksessään ELY-keskuksen hyväksymään menetelmän, jonka perusteella mitataan vedenlaatua luotettavasti kuormituksen selvittämiseksi ylivirtaamatilanteissa. Yhdistyksen näkemyksen mukaan yksi näytteenotto ei selvitä kevättulvan aikaisia päästöjä luotettavasti. Jäätyneet ojastot ja paksu lumikerros yleensä padottaa sulavia vesiä suolle. Niiden purkautuminen ei tapahdu virtaaman vähittäisenä kohoamisena, vaan useasti hyvin rajusti, jolloin kaikki irtain liete lähtee liikkeelle (liite 4). Jos näitä päästöjä halutaan saada kiinni mittakaivosta, ensimmäisen näytteenoton tulisi osua tähän aikaan.

Edellä esitetyn perusteella luonnonsuojelupiiri pyytää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa muuttamaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymän ylivirtaaman raja-arvon 100 l/s km² luonnonsuojelupiirin esittämään 70 l/s km². ELY-keskuksen päätöksen 1. kohdan mukainen ylivirtaamatilanteiden näytteenoton tiheys ja sen ajoitus tulee muuttaa koskemaan myös päätöksen 6 kohdan mukaista kevättulvan aikaista näytteenottoa.

Vesinäytteiden määrän ja ajoitusten lisäksi parantamistarvetta olisi myös oikovirtausten estämisessä, sillä niiden päästöjä ei mitenkään kyetä mittaamaan. Laajemmin ottaen niidenkin päästöjen selvittämisen tai estämisen voisi tulkita liittyvän KHO:n velvoitteeseen, kuten luonnonsuojelupiirin mielipiteessä tarkkailusuunnitelmasta esitetään.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[Ei liitteitä tässä]

Liite 1: Oikaisuvaatimuksen alainen päätös.

Liite 2: Jaakko Koppisen lausunto Vapo Oyn tarkkailusuunnitelmasta ylivirtaamien aiheuttaman kuormituksen mittaamiseksi.

Liite 3: Lauri Heitto: Turvetuotannon päästötarkkailu velvoitetarkkailun näkökulmasta. Artikkeli Vesitalouslehdessä 1/2014, s.-40-44.

Liite 4: Kuivajokeen Kontio-Klaavusuolta laskeva Kontio-oja 19.4.2016. Ojan tulvimisvaiheesta on vain muutamia päiviä, mutta siinä virtaava vesi on silmämääräisesti puhtaannäköistä. Vesinäyte tulisi ottaa vesien purkaantumisvaiheessa, mikä edellyttää kyllin aikaista ja tiheää näytteenottoa. Kuva Mauri Huhtala.