Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vapo Oy:n Ison Pajusuon tur­peen­kai­vuu­alu­een yli­vir­taa­ma­ti­lan­tei­den tark­kai­lusuun­ni­tel­mas­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

15.4.2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Viite: POPELY/2541/2015

Asia: Mielipide Vapo Oy:n Ison Pajusuon turpeenkaivuualueen ylivirtaamatilanteiden tarkkailusuunnitelmasta

Korkein hallinto-oikeus piti päätöksellään 1064/2015 Pyhännän Ison Pajusuon turpeenkaivuuluvan voimassa, mutta edellytti toiminnanharjoittajalta parempaa selvilläoloa toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Sen toteuttamiseksi lupamääräystä nro 11 oli täydennettävä niin, että tarkkailulla saadaan selville todellinen vesistöön kohdistuva kuormitus tilanteissa, joissa virtaama on poikkeuksellisen suuri.

Tarkkailusuunnitelman mukaan näytteitä otetaan pintavalutuskentän alapuolelta toukokuun alusta lokakuun loppuun kahden viikon välein ja muulloin kuukauden välein. Kevättulvan aikaan näytteet otetaan kerran viikossa. Sama näytteenottotahti koskee myös kuntoonpanovaihetta.

Virtaama pyritään mittaamaan jatkuvatoimisin laittein. Ylivirtaama on poikkeustila, jonka raja-arvoksi suunnitelmassa esitetään 100 litraa sekunnissa neliökilometriltä. Se on keskivaluntaan kymmenkertainen määrä. Näyte pyritään ottamaan vuorokauden kuluessa ylivirtaamatilanteesta saadusta hälytyksestä, mutta vain maanantaista torstaihin. Omavalvontanäytteitä otetaan myös, jos sademäärä ylittää 20 millimetriä vuorokaudessa. Täydennysesityksessä esitetään tapa saada tieto rankkasateesta, mutta siinä ei mainita mitään näytteenoton ajoittumisesta tai tiheydestä.

Ensinnäkin ylivirtaaman raja-arvo on määritetty liian korkeaksi. Sitä on pudotettava selvästi KHO:n päätöksen asialliseksi toteuttamiseksi, esimerkiksi 70 l/s neliökilometriltä. Liitteenä 1 on DI Jaakko Koppisen lausunto, jossa perustellaan alempaa ylivirtaaman raja-arvoa.

Ylivirtaamatilanteissa näytteenotto on myös järjestettävä niin, että siitä aiheutuva kuormitus saadaan luotettavasti selville. Se edellyttää sekä oikeaa ajoitusta että riittävää näytteiden määrää. Ne tulee tarkkailusuunnitelmassa määrittää.

On myös otettava huomioon, että kevättulva on ylivirtaamatilanne aina vesitilavuudesta riippumatta. Tarkkailusuunnitelman mukaisella näytteenotolla kerran viikossa ei kevättulvan aikaisia päästöjä saada selville. Kevättulvat ovat aikaistuneet merkittävästi ja voimakas lumen sulaminen alkaa usein jo ennen huhtikuun puoltaväliä. Näin ollen ylipäänsä tiheämpään näytteenottoväliin on siirryttävä jo ennen toukokuuta. Jos suolla on talvella tehty ojien kaivuja tai turpeen siirtelyä ja nopeasti sulavaa lunta on runsaasti, kevättulvan päästöt voivat nousta hyvin suuriksi. Ne painottuvat virtaaman nousuvaiheeseen, jolloin paksuimmat lietteet lähtevät liikkeelle. Tämän vaiheen voi ennakoida ilmatieteen laitoksen ennusteista ja ajoittaa useampana peräkkäisenä päivänä tapahtuva näytteenotto oikein todellisen kuormituksen selvittämiseksi.

Vapon tarkkailusuunnitelmasta puuttuu myös varautuminen oikovirtaustilanteisiin. Lumen nopea sulaminen aiheuttaa turvesoilla monesti ylivirtaamatilanteita, jolloin osa vesistä karkaa vesiensuojelurakenteiden ohi suoraan vesistöön. Koska pumppukapasiteettia ei voi rajattomiin kasvattaa vaarantamatta vesiensuojelurakenteiden toimivuutta, suunnitelmassa tulisi olla keinoja vesien tilapäiseen pidättämiseen suolla virtaamansäädön, pengerrysten, altaiden ja ojastojen avulla.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

[Liitteitä ei tässä]

Kuvaliite: Etenkin kevättulvissa näytteenoton ajoitus on aivan ratkaiseva tuloksen kannalta. Ohessa on 26.4.2013 otettu kuva Kuivaniemen Kuurtosuon pintavalutuskentän alaosasta ja kokoojaojasta. Suon virtaamahuippu ajoittui 3-4 päivää aikaisemmaksi. Kuvanoton aikaan tulvan aiheuttamista todellisista päästöistä ei mittapadolta saada enää tietoa. Kuva Mauri Huhtala.

Liite 1: Jaakko Koppisen lausunto Vapo Oy:n tarkkailusuunnitelmasta ylivirtaamien aiheuttaman kuormituksen mittaamiseksi.

Liite 2: Lauri Heitto: Turvetuotannon päästötarkkailu velvoitetarkkailun näkökulmasta. Artikkeli Vesitalouslehdessä 1/2014, s.-40-44.

Liite 3: Kalmunevan vedenlaadun seurantaraportit maalis-, huhti- ja toukokuu 2015.