Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pyhäjoen Polusjärven tuu­li­puis­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­se­los­tuk­ses­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

23.3.2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: POPELY/33/07.04/2013

Asia: Lausunto Pyhäjoen Polusjärven tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Vaihtoehdoista

Polusjärven tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot ovat samat kuin ohjelmavaiheessa: enintään 12 (VE1) tai 9 (VE2) voimalaa. Hankealue on molemmissa vaihtoehdoissa sama. Yksikköteho on 3-5 MW. Kokonaiskorkeus on noussut 235 metriin ohjelman enintään 220 metristä. Hankevastaavat ovat ABO Wind Oy ja Greenpower Finland Oy.

Sähkönsiirron järjestämiseksi on useita injausvaihtoehtoja. Sähkö suunnitellaan siirrettäväksi hankealueelta sähköasemalle maakaapelia pitkin. Linjausvaihtoehto 2 kiertää sähköasemalle Oltavan hankealueen eteläpuolelta. Kahdessa muussa vaihtoehdossa hyödynnetään Oltavan hankkeen kaapelilinjoja. Sähköasema sijaitsee Polusjärven hankealueen länsipuolella kulkevan 110 kV:n vieressä.

Vaikutuksista ja voimalapaikoista

Luontoselvityksen mukaan Maitolampi ympäristöineen on arvokas luontokohde. VE2:n voimala nro 2 on sijoitettu nevan puolelle tietä. Kartoitustiedon mukaan alue on metsäojitusalalle kasvanutta nuorta metsää. VE1:n vastaava voimalapaikka nro 8 vaikuttaa kuitenkin soveliaammalta vaihtoehdolta, jossa säästyy tien rakentaminen ja voimalapaikan raivaus nevan lähialueelle. Niiden vaikutusta nevan vesitalouteen ei ole edes selvitetty. Maitolampi ympäristöineen vaikuttaa olevan hankealueen eheimpiä luontokohteita, mikä tulee ottaa voimaloiden sijoittelussa huomioon.

Lisäksi joitain muitakin voimalapaikkoja on syytä vielä harkita ainakin siirrettäväksi niin, että monimuotoisuutta ja maisema-arvoja heikentävät vaikutukset lievenevät tai poistuvat: VE1:n nrot 3 ja 5 ja VE2:n nro 3. Hienosäätöön kartoitustulosten perusteella tulee olla mahdollisuus ja sen hyväksikäyttö tulee esittää kaavaluonnoksessa.

VE1:n voimalalle nro 5 on voimalalta nro 7 uutta tielinjausta 700 metriä. Kirnulanojaa on perkattu ja suoristettu niin, että sen kulkua on kartalta vaikea seurata eikä sen paikkaa luontoselvityksessäkään esitetä. Kuitenkin sen verran pitäisi tietoa olla, että selviäisi, onko hankkeen takia tarpeen oja ylittää. Vaikka voimaloita ei ihan ojan varteen pystytettäisi, tien rakentamisesta ja kaapeleiden kaivamisesta sekä voimalapaikan raivaamisesta voi aiheutua (kiintoaine)kuormitusta ja uoman muokkausta entisestään ja niiden seurauksena vesistön tilan heikentymistä, ellei sitä suunnittelulla estetä.

Muu maanmuokkaus

Ohjelmassa ei mainita, mistä mahdollisesti tarvittava maa-aines otetaan. Tuulivoimarakentamisen tarvitsema maa-ainesten hankinta saattaa kohdistua hankealueelle tai johonkin muuhun uuteen ottopaikkaan. Jos ottopaikka/-paikkoja sijoittuu hankealueelle, se on myös kaavoitukseen vaikuttava asia. Toisekseen voimalapaikkojen raivauksesta syntyy läjitettävää maata. Olisi hyvä arvioida, onko sitä tarpeen varastoida vai voiko sen hyödyntää osittain tai kokonaan rakentamispaikoilla.

Yhteisvaikutukset

Yhteysviranomainen totesi lausunnossaan arviointiohjelmasta, että jatkosuunnittelussa on otettava huomioon Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalaitoksen sähkönsiirron tarpeet. Hankkeesta vastaava ilmoittaa näin tehdynkin kappaleessa 4.7. Kappaleessa 4.7.3.1 todetaan, että tuulivoimaloiden sijoittelussa varmistetaan kantaverkkoyhtiön edellyttämä vähintään 1.5-kertainen tuulivoimalan maksimikorkeuden määrittämä etäisyys johtoalueen ulkoreunasta mitattuna. Muutoin vaikutuksia hankealuetta sivuavaan Fingridin 400 kV:n linjaan ei selostuksen mukaan ole selvitetty.

Ydinvoimalalta tuleva 400 kV:n johtokäytävä sivuaa hankealuetta sen pohjoispuolella. Lähinnä sijaitsee VE1:n voimalapaikka nro 12. Johtokäytävän paikkaa ei vielä ole täsmällisesti määritetty. Sitä koskeva ympäristövaikutusten arviointi on meneillään ja vasta ohjelma on ollut nähtävillä. Johtokäytävän jonkinasteiseen siirtoon voi olla tarvetta, mikä pitää ottaa voimalan nro 12 toteuttamiskelpoisuutta tai sen sijaintipaikkaa määritettäessä huomioon.

Polusjärven tuulipuistohanke on Oltavan vastaavan hankkeen laajennus. Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on alueelle varaus tv-1 332, joka kattaa suurin piirtein Oltavan hankealueen. Polusjärven tuulipuisto leventää yhtenäistä tuulipuistoaluetta itäpuoleltaan. Kuitenkin vain kuvassa 4.26 esitetään Oltavan hankealueen rajaus ja voimaloiden paikat.

Jonkin verran Oltava-Polusjärvi -kokonaisuuden yhteisvaikutuksia on arvioitu. Niitä koituu sekä estevaikutuksesta että laajan vaikkakin metsätalouskäytössä olevan, mutta asumattoman alueen muuttumisesta tiheän tiestön ja voimaloiden verkostoksi. Seudun monimuotoisuus köyhtyy. Eritoten alueen suurpetojen tilan kaventumisella voi olla monenlaisia seurauksia.

Kuten kuva 2.11 osoittaa Raahen-Pyhäjoen rannikkoseudulla on tuulivoimahankkeiden tihentymä. KHO on huomauttanut vuosikirjapäätöksessään 9.2.2016 (KHO:2016:14) maakuntakaavoituksen tärkeästä roolista hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa, koska on käynyt selväksi, että se toteutuu erityisen heikosti hankekohtaisissa arvioinneissa. Näin ollen on perusteltua pitäytyä suurin piirtein niissä rajoissa, joita maakuntakaavassa on osoitettu.

Merja Ylönen
aluepäällikkö / sihteeri