Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavan muu­tos­luon­nok­ses­ta (Hietasaaren kau­pun­ki­vil­je­ly­alue, Vaaskiventie, kaavatunnus 564 – 2242)

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

29.1.2016

Yhdyskuntalautakunta
Oulun kaupunki
kirjaamo(at)ouka.fi

Viite: OUKA/9235/10.02.03/2014

Asia: Muistutus Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavan muutosluonnoksesta (Hietasaaren kaupunkiviljelyalue, Vaaskiventie, kaavatunnus 564 – 2242)

Vaatimus

Asemakaavoituksesta Vaaskiventien ympäristössä tulee luopua.

Perustelut

Kaavoitus on turhaa, kun Hietasaaren kaupunginosaa koskevasta asemakaavaehdotuksesta (Holstinsalmentie, Vellamontie, Nallikarinranta, kaavatunnus 564 – 1976) poistetaan siihen sopimaton huvipuistoa koskeva kaavavaraus. Häiritsevää ympäristömelua ja Hietasaareen epätarkoituksenmukaista maankäytön kehittämistä edustava huvipuisto jää suurella todennäköisyydellä toteutumatta, joten sitä koskevan kaavavarauksen johdosta ei pidä tässä vaiheessa perustella asemakaavoitusta uudella alueella.

Kaupunkiviljelyn jatkumisen mahdollistamisen ja kehittämisen nimissä Hietasaarta ollaan myös siirtämässä yhä enemmän yksityiseen ja yrityskäyttöön. Vaaskiventien, Hietasaarentien ja Jähtikujan vanhat huvilat sijaitsevat voimassa olevan asemakaavan mukaisilla ulkoilu-, retkeily- ja virkistyspalvelualueilla. Osa rakennuksista on ollut asumiskäytössä, mutta nyttemmin tyhjillään, ilmeisesti odottamassa uutta käyttöä tai purkamista (muun muassa Vaaskiventie 1 ja 3) ja osa kesäasuntokäytössä lyhyin vuokrasopimuksin. Keskeneräinen tilanne on heikentänyt rakennusten kunnossapitoa.

Kaavaluonnoksessa ei kuitenkaan esitetä todellista parannusta vallitsevaan epäkohtaan. Siinä huvilapihapiirit on osoitettu huvilarakennusten korttelialueiksi (RA-2). Käyttötarkoitusmerkinnän mukaan huviloiden pääasiallinen käyttötarkoitus on yleinen tai yhteisöjen loman- ja vapaa-ajankäyttö sekä koulutuskäyttö. Olemassa olevien rakennusten ja pihapiirien säästäminen, kunnostaminen ja vuokraaminen pääosin yhteisöjen käyttöön ei kuitenkaan vaadi esitetyn kaltaista asemakaavan muutosta.

Asemakaavaluonnoksessa säilytettäviä rakennuksia ja pihapiirejä on vain joitain. Pääosin siinä osoitetaan rakennusoikeutta uudisrakentamiseen. Se johtaa tonttien yksityistämiseen omakotiasumiseen. Kaavaan on tarkoitusta varten vielä lisätty neljä tonttia ”ympäristöä eheyttävään täydennysrakentamiseen”. Lisäksi Vaaskiventien varrelle osoitetaan varaus siirtolapuutarha-alueelle, jolle on mahdollista sijoittaa noin 30 siirtolapuutarhamökkiä yhteisjärjestelyineen.

Kaavakartan merkinnät ja kaavaselostuksen viesti kaavan maankäytöstä eivät ole yhteneväisiä. Kaavaselostuksen mukaan esimerkiksi urheilu- ja virkistyspalvelualueelle (VU-2) on osoitettu mahdollisuus noin 4 hehtaarin palstaviljelyalueen toteuttamiseen (rp). Alue on jäsennelty metsäsaarekkeiden avulla pienempiin osiin. Kaavakartassa palstaviljelymerkintä rp on vain yhdellä lohkolla. Kaavamerkinnän VU-2 selityksen mukaan kyse on urheilu- ja virkistyspalvelualueesta, jolle saadaan rakentaa luontoon tukeutuvaa harrastustoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita.

Toisin kuin kaavaselostus kaavakartta ja kaavamerkinnät ovat oikeusvaikutteisia. Niiden tulisi olla yksiselitteisiä ja ilmaista sitä, mitä kaavoittaja kaavaselostuksessa esittää niiden sisältävän. Tällaisenaan mittava osa arvokkaasta lähiluontoalueesta saattaa muokkautua ja rakentua melkein miksi tahansa ”yrittäjävetoiseksi” alueeksi. Lisäksi kaavakartan merkinnällä VU-4 ohjataan maankäyttöä suurin piirtein samaan tarkoitukseen. VU-4 on virkistyspalvelualuetta, jolle saadaan rakentaa pihan- ja puutarhanhoitoon liittyvää harrastus- ja näyttelytoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitteita.

VL on lähivirkistysaluetta, jota kaavakartassa on Vaaskiventien tonttien 1 ja 3 välissä kapea kaistale, jolle ilmeisesti on tarkoitus sijoittaa ulkoilureitti. Pääosa kaavan vihreällä merkitystä alueesta on nimetty Hietasaaren puistoksi ja merkitty kaavakartassa VR-1 -alueeksi, joka tarkoittaa retkeily- ja ulkoilualuetta, jolle saadaan rakentaa retkeilyä ja ulkoilua palvelevia vähäisiä rakennuksia ja laitteita. VL ja VR-1 -merkinnät ovat kaavaselostuksen mukaan voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Tässäkin kohden kaavamerkinnän sallimaa rakentamista olisi voinut selittää tarkemmin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Alueesta onkin laadittu luonto- ja maisemaselvitys. Ongelma on siinä, että sen tuloksia ei ole sanottavasti otettu huomioon. Kappaleessa ’Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ’ todetaan, että ”alue on kauttaaltaan rakennettua tai muokattua, joten alueella ei ole varsinaisesti luonnonmukaisia alueita. Huvila-alueen vanhat pellot on metsitetty 1950-luvulta lähtien, joten oleva puusto on nykyisellään jo kookasta. Palstaviljelyalueen raivaaminen metsitetylle alueelle muuttaa alueen nykyistä maisemakuvaa, mutta luonto- ja maisemaselvityksen mukaan arvokkaat metsiköt, puuryhmät ja yksittäispuut on osoitettu asemakaavassa säilytettäviksi.” Kaavamuutoksen perustelu aiemman pysyvän asutuksen ja sen kotitarveviljelyn ja karjanpidon aikaansaaman avoimen maiseman palauttamisella on ontuva. Metsittyminen on luonnollinen kehityskulku, jonka raivaaminen ja rakentaminen katkaisee. Sen vaikutukset eivät kohdistu vain maisemaan. Vaikka puusto olisi osin istutettua männikköä, ajan myötä metsä luonnontilaistuu. Nykyiselle Oululle se on alueen merkityksellisintä kehitystä.

Kaavan vaikutustenarviointi osoittaa kuitenkin selkeästi, että luontoselvityksen viestiä ei ole ymmärretty tai haluttu ymmärtää. Se kertoo lähiluonnon heikosta asemasta kaavoituksessa. Selvityksen mukaan kaupunkien arvokkaiden kulttuurimetsien tyypittelyyn ei ole alueen luontoon perustuvia luokitteluja, mutta Vaaskiventien eteläpuolinen yhtenäinen metsäalue ei sovellu intensiiviseen rakentamiseen omalaatuisuutensa ja poikkeuksellisen rehevyytensä takia. Vaikka asiantuntijatietoa hankittaisiin, sitä ei käytetä hyväksi, jos siitä seuraisi suunnitelmiin rajoituksia ja muutostarpeita. Kyseisessä tapauksessa muun muassa Jähtikujalle täydennysrakentamiseen osoitetut tontit tulevat ikävästi luontoarvokohteille, joten luontoarvot sivuutetaan. Kaavoitusalue on kaiken kaikkiaan monipuolista ja vaihtelevaa ympäristöä. Kasvirunsaus merkitsee myös hyönteisrunsautta ja se taas ilmenee lintujen korkeina parimäärinä. Se on sitä monimuotoisuutta, johon myös lähiluonnon hyvinvointivaikutukset perustuvat.

Vaikutusten arviointi on osin puutteellista. Vaikutukset on rajattu suppeasti koskemaan vain kaavoitettavaa aluetta, vaikka niitä on koko Hietasaaren ja kantakaupungin virkistyskäyttöön. Lisäksi kaavalla on yhteisvaikutuksia viereisen ns. Nallikarin kaavan kanssa. Vireillä olevien asemakaavojen seurauksena lähivirkistyskäyttöön osoitettu pinta-ala vähenee ja varsinkin kyseisen Vaaskiventien ympäristön kaavan seurauksena myös monimuotoisuus vähenee. Seuraukset ovat vastoin maankäyttö- ja rakennuslakia, jossa edellytetään kaavoituksessa varattavaksi riittävästi alueita lähivirkistykseen sekä luontoarvojen vaalimista. Vapaata aluetta virkistyskäyttöön näyttää säilyvän vain sen aikaa, kunnes ”vajaakäytössä” olevalle paikalle löytyy kehitysidea.

Kaavahanke on huonosti perusteltu ja tarpeeton. Muokattavaksi ja rakennettavaksi osoitetaan nyt juuri sitä monimuotoista lähiluontoa, joka soveltuu parhaiten omaehtoiseen virkistykseen. Kaavoituksesta on luovuttava

Luonnonsuojelupiiri pyytää toimittamaan alussa ilmoittamaansa osoitteeseen kaupungin perustellun kannanoton esitettyyn mielipiteeseen.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri