Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Mastokankaan tuu­li­voi­ma­hank­keen osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta, Siikajoki

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

8.12.2015

Siikajoen kunta / Kunnanhallitus
Siikasavontie 1 a
92400 Ruukki
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 5.11.2015
Asia: Lausunto Mastokankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry kiittää lausuntopyynnöstä kaava-aineistoineen.

Mastokankaan osayleiskaavaehdotuksessa Siikajoen kunnan alueelle osoitetaan rakentamispaikka 8 tuulivoimalalle (nrot 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ja 14).

Siikajoen puoleisen alueen kaavaehdotuksessa ei näytä olevan muutoksia kaavaluonnokseen verrattuna. Huomautus tarpeesta siirtää voimalan nro 8 paikkaa on merkitty vain tiedoksi. Kaavakarttaan tai -selostukseen sillä ei ole ollut vaikutusta. Kaavan yleismääräys soiden vesitasapainon säilyttämisestä huolto- ja rakentamisteiden ja maakaapeleiden sijoittamisessa on hyvä lisäkorostus, jonka tulee luonnollisesti koskea myös voimalan sijoittamista. Luonnonsuojelupiiri toistaa vaatimuksen siirtää tuulivoimalan nro 8 aluerajaus kokonaan kivennäismaan puolelle. Kun kaavan halutaan olevan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a tarkoittama oikeusvaikutteinen yleiskaava, sen on syytä olla olennaisissa asioissa yksiselitteinen. Kaava-alueella säilyneet ojittamattomat suot ovat luontoarvokohteita. Niiden tilaa ei saa voimalapaikan raivaamisella ja muokkaamisella heikentää.

Kaavaselostuksessa mainitaan Sahaojaa koskevan vesilain muuttamiskielto. Sillä ei kuitenkaan vaikuta olevan kaavoituksessa mitään merkitystä. Kaavaehdotuksessa on edelleen tie ja kaapelilinja Sahaojan poikki voimaloiden 8 ja 9 välillä. Kaavoittaja on merkinnyt vain tiedoksi siltäkin osin saamansa palautteen. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnin mukaan mitään tiestä ja kaapelin kaivuusta aiheutuvia vaikutuksia ei ole tunnistettu. Kappaleen 9.6 sisältö on sanasta sanaan sama kuin Raahen kaavaselostuksessa.

Vesilain uomaa koskeva muuttamiskielto pitää Siikajoen puolen kaavassa ottaa huomioon. Se tarkoittaa kaavan muuttamista niin, ettei poikkeusluvalle ole tarvetta. Kaavan laadinnassa ei tule myöskään olettaa poikkeusluvan olevan itsestään selvä. Kaavoittaja ei ole vastannut mitään esitykseen hyödyntää voimalan nro 9 rakentamisessa ja huollossa olemassa olevia tieyhteyksiä, jolloin tarve Sahaojan ylitykseen poistuisi. Hankkeen suunnittelu poikkeusluvan varaan on erityisen kyseenalaista tapauksessa, jossa on olemassa vaihtoehtoinen ratkaisu.

Kaavoittajan mukaan kaavassa ei ole syytä esittää määräyksiä maansiirroista ja läjityksistä eikä maa-ainesten otosta. Kaavaselostuksen vaikutusten arvioinnissa todetaan yleisluonteisesti, että viiden kilometrin säteellä hankealueesta löytyy useita kiviainesten ottoon soveltuvia alueita.

Tuulivoimahankkeen kiviainesten tarve saattaa olla huomattavan suuri, mitä vielä korostaa hankkeiden keskittyminen ja siitä seuraava yhteisvaikutus. Tuulivoimaloiden rakentamisella ei ehkä kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta kiviainesvarojen riittävyyteen, mutta sillä on vaikutusta kiviainesvarojen hyödyntämisen ympäristövaikutuksiin. Kiviainekset pyritään hankkimaan läheltä, kuten myös jo toteutuneista hankkeista käy ilmi. Maa-ainesten ottopaikkoja ilmestyy jokaiselle hankealueelle sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely ja kaavoitus on suoritettu loppuun.

Maa-aineslain mukaisessa luvituksessa vaikutusten arviointi on usein olematonta. Siksi olisi asiallista selvittää maa-ainesten hankinta ja sen ympäristövaikutukset jo ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja viimeistään kaavoitusvaiheessa. Vähintään kaavassa tulee antaa määräyksiä maansiirroista ja -läjityksestä sekä tarvittaessa myös maa-ainesten otosta. Kun maa-ainesten ottotoiminta ei ole harmitonta, sen sijoittumisen ohjaamiseen tulee paneutua.

Palautepyyntö

Luonnonsuojelupiiri pyytää tiedoksi kaavan hyväksymispäätöksen yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Esko Saari Merja Ylönen
puheenjohtaja sihteeri