Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide maastoliikenteen harjoittamista koskevasta hakemuksesta, Muhos

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

18.11.2015

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
PL 34
90015 Oulun kaupunki
ymparisto(at)ouka.fi

Viite: OUKA/9119/2015
Hakija: Jsa Koskela Ky / HBR enduro

Asia: Mielipide maastoliikenteen harjoittamista koskevasta hakemuksesta, Muhos

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenjärjestö, jonka toimialueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

Kuulutuksen mukaan maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa haetaan enintään 10 moottoripyörän harjoittelutoiminnalle. Kuntoharjoittelun ohella radalla järjestettäisiin kokoontumis- ja tutustumisajoja ja tapahtumia erityisesti nuorille. Hakemuksessa mainitaan myös mönkijät ja moottorikelkat radan käyttäjiksi.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Jotta luvan myöntämistä voi harkita, pitää olla riittävä tieto lain edellytysten täyttymisestä. Riittävillä selvityksillä luvanhakija myös osoittaa olevansa tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista. Siihen pitäisi myös olla valmius, koska samalla toiminnanharjoittajalla on jo maastoliikennettä varten raivattu ja muokattu alue käytössään Muhoksella Pyhäseläntien varressa.

Lupahakemuksessa ei ole tarpeellisia tietoja jätehuollosta, toiminnasta aiheutuvan melun tasosta tai sen ja pölyn leviämisestä tai vaikutuksista virkistyskäyttöön ja lähiluontoon. Lupaa haetaan vanhan kaatopaikan viereen, jonka on katsottu kertovan riittävästi harjoitteluradaksi suunnitellusta alueesta. Ilmakuvan perusteella alue on kasviton kenttä kaatopaikan täyttöalueen takana maantieltä nro 8250 katsoen.

Lupaa maastoajolle haetaan rajoittamattomana. Hakemuksessa melusta todetaan, että pyörissä on rekisteröintikatsastuksen mukaiset äänenvaimentimet ja että radalla ajon keskinopeus on 40 kilometriä tunnissa. Kumpikaan tieto ei kuvaa toiminnan äänimaailmaa. Äänen tasosta ja kantautumisesta on hakemuksessa oltava täsmällinen tieto, jotta esimerkiksi voi arvioida, tarvitaanko käyttörajoituksia vai voiko rata olla aina käytössä. Niiden, joiden oikeutta tai etua asia koskee, tulee saada hakemusasiakirjoista oikea kuva toiminnasta ja sen vaikutuksista. Se on myös luvanhakijan etu.

Maanomistaja on Muhoksen kunta. Sen kanssa tehdyssä käyttösopimuksessa todetaan tarve pohjavesiputken suojaamisesta. Hakija toteaa jätehuollosta, että se hoidetaan käyttäjien toimesta siten, ettei maaperän pilaantumista tapahdu. Mitkä ovat pilaantumisen riskit ja miten ne vältetään, jää epäselväksi. Hakemuksessa viitataan tankkaamiseen parkkipaikalla. Ajosta radalle aiheutuvasta kuormituksesta ei sanota mitään. Myöskään radan maa-aineksista, pohjustuksesta tai muokkaamisesta ei kerrota. Vaikutelmaksi jää, että radalle ajosta valuvia tai tihkuvia päästöjä ei oteta huomioon. Radan käyttö olisi ympärivuotista, joten mahdolliset päästöt kulkeutuvat sulamisvesien mukana radan ulkopuolellekin.

Hankealueen lähistöllä on metsästysmaja ja kaatopaikalle johtavan tien pohjoispuolella on ojittamaton suo. Virkistyskäytölle ja luonnolle saattaa siten koitua haitallisia vaikutuksia, joiden lieventäminen saattaa vaatia vähintään rajoituksia radan käyttöön.

Hakemus on puutteellinen, joten lupaa ei tule myöntää. Yleisen edun mukaista ei ole myöskään sallia maastossa ajolle yhä uusia alueita.

Esko Saari Merja Ylönen
puheenjohtaja sihteeri