Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pyhäjoen Polusjärven tuu­li­puis­to­hank­keen YVA-ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

9.4.2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Viite: POPELY/33/07.04/2014

Asia: Lausunto Pyhäjoen Polusjärven tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Vaihtoehdoista

Polusjärven tuulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kahta toteuttamisvaihtoehtoa, josta toisessa on enintään 12 voimalaa (VE1) ja toisessa 9 (VE2). Yksikköteholtaan ja kooltaan voimalat edustavat tämän hetken yleistä linjaa (3-5 MW ja kokonaiskorkeus enintään 220 m).

Vaihtoehdossa 2 voimalat ovat kolmessa rivissä ja tiiviimmässä muodostelmassa kuin vaihtoehdossa 1. VE1:n pohjoisin voimala nro 12 ja alimmat 1, 3 ja 4 puuttuvat, mutta keskimmäisessä rivissä on kahden sijaan kolme voimalapaikkaa. Vaihtoehtojen eroja ei perustella. Ottaen huomioon alueen voimaperäisen maankäytön ja olemassa olevan tiestön voimalapaikkojen ryhmitys VE2:ssa voisi olla muunkinlainen: pois esimerkiksi VE1:stä itäisiä ja pohjoisia voimalapaikkoja ja tilalla läntiset ja eteläiset.

Sähkönsiirto on kuvattu epäselvästi. Sille esitetään kaksi yhteyttä, pohjoinen ja eteläinen. Lisäksi mainitaan, että sähkönsiirto toteutetaan sekä voimaloiden välillä että hankealueelta sähköasemalle maakaapelina. Sähköasemia ei ole paikannettu, mutta mainitaan, että vaihtoehtona voi olla sijoittaa sähköasema Fingridin linjan viereen hankealueen lähelle, jolloin kuitenkin tarvitaan myös ilmajohtoa jonkin verran. Pitemmästi sitä tarvitaan, jos hankealueen voimalat liitetään Kalajoen Jylkän sähköasemaan. Jos se tapahtuu uutta 110 kV.n ilmajohtoa pitkin, senkin ympäristövaikutusten selvittäminen kuuluu hankkeeseen ja tehtäväksi samanaikaisesti. Sähkönsiirtoa koskevista selvitystarpeista ei kuitenkaan ohjelmassa mainita mitään.

Kuva 3-5 esittää sähkönsiirtoa hankealueelta myös kovin puutteellisesti. Kuvassa ei ole hankkeesta johtuvia sähköasemia eikä sähkönsiirtolinjoja. Lisäksi kerrotaan selvitettävän yhteistyömahdollisuutta Oltavan tuulivoimalahankkeen kanssa. Siksi sen sähköasemat ja sähkönsiirtolinjat olisi ollut myös hyvä esittää kuvassa 3-5.

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys

Kuten ohjelmassa todetaan tärkeää on selvittää niin voimalapaikkojen kuin myös sähkönsiirtorakenteiden ja teiden alle jäävä ja vaikutuspiirissä oleva kasvillisuus ja luontotyypit. Huomionarvoisia ovat kaikki suhteellisen luonnontilaiset luontokohteet ja niiden vaikutusalue. Ojituksilta säästyneet kosteat luontotyypit on erityisen huolella kuvattava ja siten, että käy selville, miten voimala, tie tai maakaapelin kaivuu saattavat niihin vaikuttaa. Kuvassa 4-9 on voimalapaikat sijoitettu ilmakuvaan, jossa myös olemassa olevat tiet erottuvat. Informatiivinen olisi kuva, jossa kertynyt luontotyyppitieto ja voimalapaikat sekä tiestö ja sähkönsiirto ovat sijoitettuina samaan karttakuvaan. Siihen tulee selostuksessa pyrkiä.

Alueen pienvesien tila ja lajisto tulee esittää arviointiselostuksessa. Voimala nro 2 VE2:ssa vaikuttaisi olevan hyvin lähellä nimettömäksi mainittua lampea.

Muu maanmuokkaus

Ohjelmassa ei mainita, mistä mahdollisesti tarvittava maa-aines otetaan. Tuulivoimarakentamiseen sisältyy kuitenkin maa-ainesten ottoa. Se saattaa kohdistua hankealueelle tai johonkin muuhun uuteen ottopaikkaan. Arviointiselostuksessa on esitettävä maa-ainesten hankinnasta oleellinen tieto. Jos ottopaikka/-paikkoja sijoittuu hankealueelle, se on myös kaavoitukseen vaikuttava asia.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Polusjärven tuulivoimalahanke on käytännöllisesti katsoen Oltavan tuulipuistohankkeen laajennus eli samaa tuulipuistoa. Näin se on myös 1. vaihemaakuntakaavan mukaan. Siihen nähden on kappaleessa 5.17 yhteisvaikutuksia kuvattu kovin suurpiirteisesti. Oltavan hankkeen arviointimenettely on lähes suoritettu loppuun ja kaavaluonnoskin on jo ollut nähtävillä. Oltavan ja Polusjärven hankealueet voimalapaikkoineen ja teineen on syytä esittää selostuksessa samalla kartalla. Myös Oltava-Polusjärvi -kokonaisuuden melu-, valo- ja välkevaikutukset ovat osittain päällekkäisiä ja tämän laajennuksen johdosta ulottuvat kauemmas itään.

Kuva 3-7 on hyvin valaiseva. Jos kaikki hankkeet toteutuvat Raahen-Pyhäjoen-Kalajoen alueet on tikattu täyteen tuulivoimaloita. Yhteisvaikutuksia on selvitettävä ajoissa ja huolella, jotta haittojakin voidaan estää ja torjua. Esimerkkinä yhteisvaikutuksista käyvät vaikutukset rannikkoa pitkin muuttaviin lintuihin. Vaikka Polusjärven hankealue sijoittuu päämuuttoreiteiltä syrjään, sitäkin kautta muuttaa lintuja. Varsinkin yhteisvaikutuksia voi olla Oltavan tuulipuiston kanssa, kun tuulipuistoalue levenee itä-länsisuunnassa, mutta muutoinkin niitä voi syntyä, jos väistön mahdollisuus vaikeutuu.

Toinen esimerkki yhteisvaikutuksista koskee eläimistöä ylipäänsä. Tarkasteltava hankealue on asumatonta, joten sen katsotaan siksi soveltuvan hyvin tuulivoimarakentamiseen. Sen seurauksena kuitenkin pirstotaan aluetta, joka juuri asumattomuuden ja rakentamattomuuden johdosta voi olla eläimistölle arvokas elinympäristö turvemaiden ojituksista, hakkuista ja metsätiestöstä huolimatta. Maininnat lintulajistosta viittaavat myös siihen. Eläimistön elintila kapenee ja häiriintyy, mistä syystä muun muassa melun vaikutuksia tulisi arvioida myös eläimistöön kohdistuvana eikä keskittyä vain ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin.

Merja Ylönen
aluepäällikkö / sihteeri