Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le alueen suojelemiseksi

Tietoa Sanginjoen ulkometsästä ja suojelusta sekä vetoomus kaupunginvaltuutetuille alueen suojelemiseksi

Me oululaiset järjestöt vetoamme, että Oulun kaupunki perustaa Sanginjoen ulkometsään 1156 hehtaarin laajuisen yksityisen suojelualueen, kuten virkamiestyöryhmä on esittänyt ja yhdyskuntalautakunta hyväksynyt syksyllä 2013.

Keskustelu

Sanginjoen ulkometsän suojelun vaikutuksista alueen käyttöön on liikkunut ristiriitaista ja osin virheellistä tietoa. Julkisuudessa on ilmaistu huolta marjastuksen, metsästyksen sekä virkistyskäytön vaikeutumisesta alueella lisäsuojelun myötä. Olemme huolissamme, että myös kaupunginhallituksen 7.4.2014 tekemä suojelulle kielteinen päätös pohjautui suurelta osin tällaisiin tietoihin. Virkistyskäyttöä, marjastusta tai sienestystä ei tulla rajoittamaan suojelluilla alueilla virkamiesesityksen mukaan eivätkä myöskään alkuperäisen suojelualoitteen tehneet järjestöt ole missään vaiheessa pyrkineet virkistyskäytön rajoituksiin Sanginjoen ulkometsässä. Emme myöskään esitä muutoksia alueen metsästyskäytäntöihin, vaan metsästyksestä päättäminen jäisi jatkossakin kaupungin päätettäväksi. Suojelu ei vaaranna näitä arvoja.

Luontoarvot

Sanginjoen ulkometsän luontoarvot eli uhanalaisen ja silmälläpidettävän eliölajiston määrä (53 lajia), metsien rakennepiirteet, alueen koko sekä virkistyskäyttörakenteet ovat jo nyt samaa luokkaa kuin keskisuurissa eteläsuomalaisissa kansallispuistoissa, kuten Nuuksiossa. Ennallistamistoimenpiteillä luonnontilaistumista voidaan vielä nopeuttaa. Alueen yhtenäisyys on valtti sekä vaateliaan metsälajiston elpymisen kannalta että verrattaessa Sanginjokea moniin, usein sirpaleisempiin suojelualueisiin. Muistutamme, että Oulun kaupungilla on metsää kaiken kaikkiaan noin 19770 hehtaaria, ja tästä Sanginjoen ulkometsään ehdotettu suojelualue on vain noin 6 prosenttia. Valtava enemmistö kaupungin metsistä on talouskäytössä.

Tehty METSO-selvitys

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaan laatima METSO-elinympäristöjen selvitys vuodelta 2011 on osoittautunut täysin puutteelliseksi niin laajuudeltaan kuin METSO-kriteerien tulkinnaltaan, eikä se kuvaa Sanginjoen ulkometsän todellisia METSO-arvoja. Raportissa ei ole huomioitu alueen uhanalaista ja silmälläpidettävää lajistoa, ja siinä on jätetty huomiotta runsaasti METSO-kriteerit täyttäviä alueita. Todellisuudessa Sanginjoen METSO-arvot ovat esitettyä huomattavasti laajemmat. Järjestöjen lausunto sekä uhanalaistiedon nojalla tehty osittaistarkastelu ovat tämän dokumentin liitteenä.

Kannatus

Sanginjoen suojelua kannattavien määrä on jatkuvasti kasvanut. Sanginjoen suojelua esittäneisiin järjestöihin kuuluu reilusti yli 10 000 Oulun seudun asukasta. Toistaiseksi missään muualla Suomessa kaupunkimetsän suojelu ei ole saanut liikkeelle yhtä suurta joukkoa ihmisiä kuin talvella 2012 Oulussa Sanginjoen puolesta. Huhtikuussa 2014 Oulu-lehden gallupissa 600 vastaajasta peräti 97 % kannatti Sanginjoen suojelua. Asukkaiden osallistamista pidetään tärkeänä osana Oulun kaupungin kehittämistä ja suunnittelua, ja kaupunki toteuttaisikin esimerkillisesti lähidemokratiaa kuuntelemalla Sanginjoen puolustajien laajaa joukkoa. Myös ympäristöministeriö suositteli Sanginjoen suojelun kehittämistä METSO-ohjelman ja kaavoituksen turvin.

Oulun imago ja talous

Sanginjoen ulkometsän suojelulla on Oululle merkittäviä imagollisia ja taloudellisia etuja. Kansallispuistotasoinen suojelualue tuo tutkitusti kunnalle positiivista kansainvälistäkin näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta sekä lisää esimerkiksi matkailuyrittäjien toimintamahdollisuuksia ja luontomatkailupalveluiden kysyntää. Metsäluonnossa liikkumisen terveyshyötyjä tutkitaan laajasti myös Oulun seudulla. Terveysliikunnan alalla onkin erittäin lupaavat näkymät paitsi paikallisten asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisen myös ulkomaisten terveysmatkailijoiden osalta. Kansallispuistoista saatujen kokemusten perusteella Sanginjoelta suojelun mukana poistuvat hakkuutulot korvautuvat kunnalle moninkertaisesti pitkällä tähtäimellä.

Historiaa

Sanginjoen ulkometsän suojelua on esitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 2004. Oululaisten luontojärjestöjen pitkäjänteisen työn tavoitteena on ollut saada alueesta kansallispuistotasoinen suojelualue. Vaikka alkuperäinen suojelualoite kattoi kaksi kertaa suuremman maa-alan, kaupungin virkamiestyöryhmän ja yhdyskuntalautakunnan 1156 hehtaarin esitys oli ratkaiseva askel alueen luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi.

Meille oululaisille järjestöille on tärkeää, että Sanginjoen ulkometsän luonto- ja virkistysarvot turvataan ilman raskaan metsätalouden uhkaa. Sanginjoen alue on meille oululaisille monin tavoin tärkeä ja rakas paikka. Sitä käyttävät niin retkeilijät, koululuokat, päiväkotiryhmät, tutkijat, luontokuvaajat, turistit, matkailuyrittäjät, luontoharrastajat, ulkoilijat, marjastajat kuin sienestäjätkin. Suojelu turvaisi parhaiten kaikki nämä käyttömuodot.

Oulussa toukokuussa 2014

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry

Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri ry

Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Oulun Latu ry

Oulun Sieniseura ry

Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden ainejärjestö, Syntaksis ry

Oulun seudun biologian ja maantieteen opettajat ry

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaosto

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys

Yritetään yhdessä ry

Oulun vihreät nuoret ry

Oulun vasemmistonuoret