Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Salonsuon tur­peen­ot­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä tehtyyn valitukseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

02.09.2013

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöluvat
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle

Dnro: PSAVI/172/04.08/2010

Hakija: Turveruukki Oy

Viite: Kuuleminen valituksen johdosta

Asia: Vastinekirjelmä Salonsuon turpeenottohankkeen ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen

Ympäristönsuojelulain 41 §:n kolmannen momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Kyseisessä tapauksessa se tarkoittaa muun muassa luonnonsuojelulain 49 §:n vaatimusten täyttämistä. Lapin ELY-keskus on katsonut aivan oikein, että poikkeuslupaa viitasammakon elinpiirin tuhoamiseksi ei voida myöntää, koska luontodirektiivin artiklan 16 lupaehdot eivät täyty. Luvanhakija on valittanut 8.5.2013 ELY-keskuksen päätöksestä.

Esikysymys

Aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen Salonsuon luvituksessa (ympäristönsuojeluasetus 4 §). Se tekee sekä lupaharkinnan että päätöksen saatuaan sitä varten tarpeelliset selvitykset ja lausunnot. Kyseisessä tapauksessa päätöstä ei voi eikä pidä tehdä ennen kuin on selvillä, onko hanke luonnonsuojelulain nojalla toteuttamiskelpoinen. Toistaiseksi vaikuttaa siltä, että se ei ole, mikä on olennainen tieto koko lupaharkinnalle.

Salonsuo on luonnontilainen suo, jota voi pitää viitasammakon reviirinä merkityksellisenä. Korkein hallinto-oikeus on Laitilan Raumjärvensuon turvetuotannon ympäristölupaa koskevassa ratkaisussaan 386/26.2.2010 todennut, että ”Hankkeen luonne ja viitasammakon elinympäristöön liittyvät vaatimukset huomioon ottaen ei ole perusteita pysyttää luparatkaisua voimassa, ennen kuin hankkeen vaikutukset viitasammakoiden mahdollisiin lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin ovat riittävän selvityksen perusteella luotettavasti arvioitavissa ja otettavissa huomioon luparatkaisun sisällössä.” Tämän perusteella viitasammakon poikkeuslupaharkinta on nimenomaan esikysymys, joka pitää ratkaista ennen koko hankkeen lupaharkintaa.

Asiakirjojen vanhenemisesta

Ottaen huomioon valitusmahdollisuuden korkeimpaan hallinto-oikeuteen poikkeuslupapäätös saanee lainvoiman vuoden 2015 aikana. Jos kielteinen poikkeuslupapäätös muuttuisi jossain valitusvaiheessa ja lupaharkinta jatkuisi aluehallintovirastossa nykyisten asiakirjojen pohjalta, vaadittaisiin kuitenkin ilmeisesti uusi päätös viitasammakon elinympäristön tuhoamisesta. Päätös olisi myös jälleen valituskelpoinen. Aikaa olisi kulunut hakemuksen jättämisestä 15.3.2010 niin kauan, että on perustelua pitää asiakirjoja siinä vaiheessa, kun lupapäätös olisi mahdollista tehdä, monessa mielessä vanhentuneina. Lupaharkinta tulee tehdä muun muassa uusimman lainsäädännön nojalla ja tuoreimmat kuormituksen vastaanottavan vesistön tilatiedot ja kunnostussuunnitelmat huomioon ottaen.

Lupapäätöksistä yleisesti

Valituskirjelmänsä lopussa Turveruukki valittaa uusien turvesoiden luvituksen hitautta ja sen aiheuttamaa turpeen saannin vaikeutumista. Merkittävimmin viime mainittuun on vaikuttanut kuitenkin viime vuosien sateiset kesät, jolloin turve on kuivunut hitaasti.

Hakemusasiakirjojen puutteellisuus puolestaan vaikuttaa olennaisesti luvituksen hitauteen. Luparatkaisuihin vaikuttavat merkittävästi myös vaateet edistää vesiensuojelua aiempaa tehokkaammin. Lisäksi yhteiskunta on hyvin selvästi viestinyt, että turpeenhankinta tulee ohjata pois luonnontilaisilta soilta, kuten Salonsuolta. Kun yhtiö ei ota muutostarvetta vakavasti, siitä väistämättä seuraa paitsi viivytyksiä lupaharkinnassa myös hylkääviä päätöksiä.

Ilmastovaikutukset huomioon ottaen turpeen asema on energiantuotannossa heikkenemässä. Se tulee vaikuttamaan myös Turveruukin asiakkaan, Oulun Energian uuden voimalaitoksen polttoainevalintoihin. Muutokseen varautuminen lienee Turveruukinkin suurimpia tulevaisuuden huolia.

Turveruukin valituksessa ei ole tullut esille mitään todellisia perusteita palauttaa Salonsuota koskeva ympäristölupapäätös uudelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri