Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Puolivälinsuon tur­peen­ot­to­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä tehtyyn valitukseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

2.9.2013

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöluvat
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle

Dnro PSAVI/128/04.08/2010

Hakija Turveruukki Oy

Viite: Kuuleminen valituksen johdosta

Asia Vastinekirjelmä Pudasjärven Puolivälinsuon turpeenottohankkeen ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen

Turveruukki Oy kiistää viivyttelynsä rauhoitetun suovalkkuesiintymän paikallistamisessa ja luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan hakemisessa. Yhtiö katsoo valituksessaan, ettei asiaan liittyvien ajallisten selvitysmahdollisuuksien (maastoselvitykset voidaan tehdä vain kesällä) ja viranomaisten asiaa koskevan pitkän käsittelyajan vuoksi ole kohtuullista viitata siihen, että asian käsittely on viivästynyt ja perustaa päätöstä tähän. Hakija ei ole voinut varautua suovalkkuasiaan hakemusta valmistellessaan eikä ole voinut tehdä viranomaisten vaatimia maastoselvityksiä muulloin kuin kesällä.

Alun alkaen suovalkkua koskevien selvitysten viivästyminen johtui hakemuksen luontoselvityksen puutteellisuudesta. Rauhoitettua kasvilajia ei oltu löydetty sen luontaiselta kasvupaikalta. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin lausunnossa (24.11.2010) on mainittu Keijo Savolan Puolivälinsuolta tekemä suovalkkulöytö vuodelta 2002. Tieto Savolan havainnosta on tullut myös luvanhakijan tietoon vuoden 2010 lopussa. Siitä huolimatta hakija ei ole tehnyt kesän 2011 aikana mitään esiintymän varmistamiseksi ja poikkeusluvan hakemiseksi. Se on viivästyttänyt asian käsittelyä ainakin vuodella, joten aluehallintoviraston ratkaisu on tältä osin perusteltu.

Lupaharkinnan perusteissa ympäristönsuojelulain 41 §:n kolmannessa momentissa sanotaan: Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Toimivaltainen viranomainen turvesoiden luvituksessa on kuitenkin aluehallintovirasto (ympäristönsuojeluasetus 4 §). Se tekee sekä lupaharkinnan että päätöksen saatuaan sitä varten tarpeelliset selvitykset ja lausunnot. Luonnonsuojelulain mukaisesta poikkeamisesta päättää ELY-keskus. Poikkeamislupapäätös voi olla ratkaiseva asiakirja harkittaessa hankkeen toteuttamiskelpoisuutta.

Hakijan mielestä poikkeuslupaharkinta ei ole esikysymys, vaan aluehallintoviraston tulisi myöntää ympäristölupa, jonka luonnonsuojeluviranomainen sitten vahvistaisi tai hylkäisi poikkeuslupapäätöksellään. Tällöin luonnonsuojelulain toteutumista valvovasta viranomaisesta tulisi ikään kuin ylimmäinen lupaviranomainen. Hakijan käsitys on yksiselitteisesti ympäristönsuojelulain ja -asetuksen vastainen. Luparatkaisun voi tehdä ainoastaan aluehallintovirasto.

Lupapäätöksistä yleisesti

Valituskirjelmänsä lopussa Turveruukki valittaa uusien turvesoiden luvituksen hitautta ja sen aiheuttamaa turpeen saannin vaikeutumista. Merkittävimmin viime mainittuun on vaikuttanut kuitenkin viime vuosien sateiset kesät, jolloin turve on kuivunut hitaasti. Hakemusasiakirjojen puutteellisuus puolestaan vaikuttaa olennaisesti luvituksen hitauteen. Luparatkaisuihin vaikuttavat merkittävästi myös vaateet edistää vesiensuojelua aiempaa tehokkaammin. Lisäksi yhteiskunta on hyvin selvästi viestinyt, että turpeenhankinta tulee ohjata pois luonnontilaisilta soilta, kuten Puolivälinsuolta. Kun yhtiö ei ota muutostarvetta vakavasti, siitä väistämättä seuraa paitsi viivytyksiä lupaharkinnassa myös hylkääviä päätöksiä.

Ilmastovaikutukset huomioon ottaen turpeen asema on energiantuotannossa heikkenemässä. Se tulee vaikuttamaan myös Turveruukin asiakkaan, Oulun Energian uuden voimalaitoksen polttoainevalintoihin. Muutokseen varautuminen lienee Turveruukinkin suurimpia tulevaisuuden huolia.

Turveruukin valituksessa ei ole tullut esille mitään todellisia perusteita palauttaa Puolivälinsuota koskeva ympäristölupapäätös uudelleen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri