Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hietasaaren kaupunginosan ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta (Nallikari)

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

17.6.2013

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
asemakaavoitus
90015 Oulun kaupunki
kirjaamo(at)ouka.fi
asemakaavoitus.teke(at)ouka.fi

Viite: Kaavatunnus 564 – 1976 ja Dnro 1666/2007

Asia: Mielipide Hietasaaren kaupunginosan asemakaavaluonnoksesta (Nallikari)

Vaatimus

Hietasaaren kaupunginosan asemakaavoitusta Holstinsalmentien, Vellamontien ja Nallikarinrannan alueella ei tule jatkaa esitetyltä pohjalta. Asemakaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen sekä edustaa huonoa kaupunkisuunnittelua.

Perustelut

Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksessa todetaan tavoitteena olevan mahdollistaa muutoksella alueen toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen nykyisten toimijoiden tavoitteita vastaavasti. Asemakaavan muutos mahdollistaa myös uusien, nykyistä palvelutarjontaa monipuolistavien toimintojen sijoittumisen alueelle sen virkistys-, ja ympäristöarvot sekä kaupunkikuvan kehittämistavoitteet huomioiden. Pääosa korttelialueista varataan alueelle soveltuville matkailu-, majoitus-, koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajantoiminnoille. Sen ohella alue toimii jatkossakin kaupunkilaisille tärkeänä virkistyksen, vapaa-ajanvieton sekä liikuntatoimintojen alueena. Alueen saavutettavuutta parannetaan eri liikennemuodot huomioiden.

Asemakaavan muutosta koskeva kaavaluonnos on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen usealla tavalla. Osa-aluetta koskevana muutos on liian iso nykytilaan verrattuna ja sisällöltään kaavaluonnos on ylimitoitettu ja raskas. Kaavamuutos on myös tavoitteiltaan ristiriitainen ja toteutukseltaan epätasapainoinen. Hietasaaren nykyisille arvoille ja vetovoimalle se on tuhoisa.

Puutteelliset selvitykset ja vaikutusten arviointi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen tulee perustua riittäviin selvityksiin (9 §). Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Selvitysten riittävyys on tärkeää, jotta kaavan toteuttamiskelpoisuutta voi punnita. Kyseisessä kaavahankkeessa muutosten vaikutuksista on laadittu joitakin erillisselvityksiä. Niitä ei kuitenkaan ollut helppo löytää. Hankkeen verkkosivulla ei ole selvityksiä koskevia liitteitä mainittu eikä siinä ole niihin linkkiäkään eikä sitä ole myöskään Nallikarin omilla verkkosivuilla. Myöskään kaavaselostuksessa ei ole selvityksiä liitteinä, mutta ei myöskään ohjeita erillisselvityksien löytämiseksi.

Nallikarin asemakaavamuutoksen nimellä olevaa luonnosta varten on kuitenkin laadittu ympäristömeluselvitys ja selvityksiä maisema- ja luontovaikutuksista. Selvitykset ovat kuitenkin puutteellisia eivätkä riitä kaavan vaikutusten arviointiin. Hankkeessa oleellisia vaikutuksia aiheuttavat kaavaluonnoksessa esitetty mittava lisärakentaminen ja suunnitellut uudet toiminnot, joista aiheutuu vaikutuksia ainakin liikenteeseen ja maisemaan, äänimaailmaan ja luontoarvoihin sekä virkistyskäyttöön.

Vaikutusten arviointi ei ole koskenut koko sitä aluetta, johon vaikutuksia kohdistuu, vaan enimmäkseen arviointi on rajattu suppeasti asemakaavamuutosalueeseen. Ympäristömeluselvitys koskee vain Kalevala-teemapuistohanketta, joten se on erityisen selvästi puutteellinen. Huvipuiston aiheuttaman desibeli-melun kantavuutta on arvioitu, mutta ei sitä, mikä merkitys sillä on Hietasaaren äänimaailmalle ja sen kokemiseen virkistyskäytössä. Puutteellinen selvitys on myös siksi, että kaavamuutosalueen muita melulähteitä ei ole otettu huomioon eikä kokonaismelua ole arvioitu. Kaavaluonnoksessa alueelle esitetään varaus myös vauhtipuistolle, joka siirtyisi leirintäalueen viereen nykyiseltä paikaltaan, Hietasaarentien varresta.

Lisäksi kaavalla mahdollistettaisiin runsaasti lisää kerrosalaneliöitä, muun muassa Pohton alueelle 12-kerroksinen uudisrakennus ja Eden-hotellin viereen 3 uutta viisikerroksista rakennusta ja lisäksi uusia rivitaloja merenrannan tuntumaan. Kaiken uuden rakentamisen ja toimintojen seurauksena lisääntyvää liikennettä ei ole arvioitu eikä ylipäänsä ole arvioitu lisääntyvän liikenteen ympäristö- eikä sosiaalisia vaikutuksia. Liikenteen arvioinnissa on keskitytty laskemaan parkkipaikkojen riittävyyttä ja suunnittelemaan liikennevirran ohjaamista, johon riittää liikenneympyrän rakentaminen Hietasaarentien ja Pitkänmöljäntien risteykseen.

Luonto- ja maisema-arvoja on sinänsä ansiokkaasti selvitetty, mutta kaavamuutoksen vaikutuksia niihin sen sijaan ei ole arvioitu. Suunnittelumääräyksen katsotaan riittävän luontoarvojen säilymiseksi: Mustasalmen rantavyöhykkeet on osoitettu luonnonmukaisina hoidettaviksi alueen osiksi (s-2), jotta rannan käyttö ei ole ristiriidassa salmeen liittyvien luontoarvojen kanssa. Ympäristön ominaispiirteiden huomioimiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi alueelle asemakaavassa on annettu määräyksiä huvipuistoalueen rakennusten, rakenteiden ja laitteiden sijoittelusta ja toteutustavasta sekä ympäristörakentamisen laatutavoitteista (nal).

Kaavaselostuksessa todetaan kuitenkin, että Mustasalmen, Holstinsalmen sekä luonnontilaisten merenrantaniittyjen maisema- ja luontoarvot on mahdollista säilyttää, koska alueille ei kohdistu olosuhteita merkittävästi muuttavia rakentamistoimenpiteitä. Ainakaan Mustasalmen osalta se ei edes pidä paikkaansa. Ympäristömeluselvityksessä on joitain tietoja Kalevala-teemapuiston sisällöstä. Kalevala-teemaa on sen mukaan esimerkiksi viikinkilaiva. Ympäristön luontoarvojen kannalta olennaisia ovat muun muassa meluselvityksessä mainittu koskenlaskurata ja kaavakartassa näkyvä lammikko Mustasalmen eteläpuolella sekä silta Mustasalmen yli ja huvipuiston ympärille rakennettavat maavallit, joilla meluvaikutuksia suunnitellaan vähennettävän. Selvityksittäkin on arvioitavissa, että Mustasalmen ja sen rantojen luonnontila pienilmastoineen ei säily huvipuiston keskellä, vaan se raivataan ja siistitään alueen kaupalliseen yleisilmeeseen paremmin sopivaksi. Säilymisen tekee mahdottomaksi myös alueelle suunnitellut rakenteet ja maansiirrot.

Kaavoittaja ei voi kuitenkaan sivuuttaa määräysten ekologisen toimivuuden ja toteuttamiskelpoisuuden arviointia ja jättää eri tavoitteiden toteutumista toiveiden ja toiminnanharjoittajien hyvän tahdon varaan. Kaavamuutoksesta seuraa suurella todennäköisyydellä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luontoon perustuvan vetovoiman heikkeneminen, jolla on taas vaikutuksensa virkistyskäyttöön ja niiden seikkoihin, joihin Hietasaaren nykyinen vetovoima perustuu. Niin ollen Hietasaaren maankäytön kehittäminen kaavamuutoksen kortteleissa ei ole yleisen edun mukaista.

Asemakaavassa on annettu myös useita rakentamisen laatutasoa koskevia määräyksiä (nal): rakennuskäyttöön osoitetuilla alueilla edellytetään arkkitehtuurin sekä ympäristörakentamisen korkeaa laatutasoa, koska niillä on keskeinen merkitys positiivisten käyttäjäkokemusten ja alueen synnyttämien mielikuvien kannalta. Kaavamääräys on varmasti paikallaan, mutta se ei paranna asemakaavamuutoksen toteuttamiskelpoisuutta. Maisemansuojelun tukemiseksi kaavamääräys ei myöskään ole käytännössä riittävän velvoittava. Esimerkiksi Nallisportin alueen ”kehittämisessä” tennishalleineen ei ole otettu mitenkään huomioon rakenteiden sopivuutta ympäristöönsä eikä maisemavaikutuksia muutoinkaan eikä tiedossa ole, että rakennusten ulkoasuun ja teknisen toteutuksen aiheuttamiin haitallisiin ympäristövaikutuksiin (esimerkiksi pallon lyönnistä syntyvä viheltävä kaiku) olisi puututtu. Mitään syytä ei ole olettaa, että tilanne jotenkin kohenisi jatkossakaan, mutta siitä huolimatta Nallisportillekin on kaavassa osoitettu lisärakennusoikeutta.

Asemakaavaluonnos on yleiskaavan vastainen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (54 §) asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset, terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Hietasaaren alue on maakuntakaavan mukaan seudullisesti merkittävää retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysaluetta (V). Alue on luokiteltu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi.

Oulun seudun yleiskaava 2020 on vahvistettu 18.2.2005. Nallikarin alue on siinä rakennuskäytössä olevilta osin osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM) ja muilta osin virkistysalueeksi (V). Alue sisältyy Oulujoen kaupunkipuistoalueeseen (op), jonka erityisarvojen säilyminen on varmistettava yksityiskohtaisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Alue kuuluu Oulun kaupungin arvokkaaseen alueeseen, jossa kulttuuriympäristön, kaupunkikuvan ja rakennusperinnön erityisarvojen säilyminen on turvattava.

Oulun yleiskaavassa 2020 (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 26.1.2004 ja tullut voimaan 12.11.2004) Jaalakujan – Mustasalmentien huvila-alue on yhteisöjen käyttöön varattua loma- asuntoaluetta, jolla on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristö (RA-1/s). Aluerajaukseen sisältyy myös Vellamontien varren palstaviljelyalue sekä Mustasalmen eteläpuolinen huvila-alue kokonaisuudessaan. Pohto:n tontti on julkisten palvelujen aluetta (PY) ja muut rakennetut alueet (Eden, Nallisport ja leirintäalue) on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi (RM). Muilta osin suunnittelualue on yleisaavassa virkistysaluetta. Alue sisältyy rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaseen alueeseen sekä Oulujoen suiston kaupunkipuisto -aluerajaukseen (kp).

Oulujoen suiston kaupunkipuisto on Oulun kaupungin vastine kansallisesta kaupunkipuistosta, josta on aikanaan tehty kaupungille aloite. Yleiskaavan kaavaselostuksessa todetaan, että Oulujoen suiston kaupunkipuiston alueella on erityisiä maisemallisia, historiallisia, kaupunkikuvallisia, ja virkistyksellisiä arvoja. Aluetta tulee hoitaa ja kehittää niin, että sen erityisarvot säilyvät. Kaavakartassa Oulujoen suiston kaupunkipuiston rajaukseen kuuluu Hietasaari kokonaisuudessaan Toppilansaaren asuntoaluetta lukuunottamatta.

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö RKY 2009 Jaalakujan ja Mustasaarentien alue sekä Mustasalmen rantavyöhyke sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY 2009 inventoinnissa mukana olevaan

Hietasaaren huvila-alueeseen. Asemakaavaluonnoksen kaavaselostuksen mukaan rky-alueen arvot tulevat riittävästi huomioon otetuiksi, kun huvila-alue rajataan kaavan ulkopuolelle. Ensinnäkin rajausta on tulkittu liian suppeasti ja toisekseen lähialueen maankäytöllä on vaikutuksensa myös rky-alueeseen ja sen säilymiseen elävänä ja sitä kautta rakennusten ja pihapiirien kunnossapitoon.

Mustasalmi on luontoselvityksen mukaan tärkeä lietetattaren ja paunikon kasvupaikka. Lisäksi salmen rantojen seutu on hyvää lepakkoaluetta ja linnustollisesti arvokasta. Mustasalmi on yleiskaavassa luonnonmukaisena säilytettävä virkistysalue. Alueella on erityisiä ympäristöarvoja, jotka tulee säilyttää. Alueella on sallittu virkistys- ja ulkoilukäyttöä palveleva rakentaminen siten, etteivät alueen luonnonolosuhteet muutu. Luontoarvoja mahdollisesti vaarantavaan toimintaan on saatava MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa.

Asemakaavaluonnos on selvästi ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan ja myös maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavaa koskevien sisältövaatimusten (54 §) kanssa. Kaavajärjestelmä on hierarkkinen. Asemakaavassa on noudatettava yleiskaavan maankäytön ohjausta.

Asemakaavaluonnos on paitsi lainvastainen myös ylimitoitettu ja epätasapainoinen, mikä johtuu siitä, että asemakaavamuutokseen on sisällytetty kaikki se, mitä alueen nykyiset ja sinne pyrkivät toiminnanharjoittajat ovat keksineet esittää. Sen sijaan lähiasukkaiden ja alueella virkistäytyjien tavoitteita ja tarpeita ei ole otettu samassa määrin huomioon. Esimerkiksi nykyisistä palstaviljelyalueista (Hietasaari 1 ja 2) huomautetaan, että ne sijaitsevat hyvin keskeisillä paikoilla, mistä johtuen näiden alueiden maankäytön tehostaminen on perusteltua. Asukkaiden omaehtoinen ja ei-kaupallinen alueen käyttö on sen mukaan tehotonta maankäyttöä. Tieltä pois siirtyville palstaviljelijöille esitetään korvaavia kohteita, mikä tarkoittaa asemakaavan vaikutusten ulottumista uusille alueille Hietasaaressa, mitä ei ole missään selvityksissä otettu huomioon, joten siltäkin osin ne ovat puutteellisia.

Lähiluonnon suuri merkitys henkisen hyvinvoinnin lähteenä on saanut viime vuosina tutkimuksistakin vahvistusta. Toppilansalmen molemmin puolin on syntynyt ja syntymässä iso asutuskeskittymä ja jatkossa pyritään rakentamista alueelle vielä lisäämäänkin, kenties esimerkiksi Hietasaareen vauhtipuiston nykyiselle alueelle Vaakunakylään, mistä ei tosin tässä kaavamuutosprosessissa ole hiiskuttukaan. Toppilansaaren ja mantereen puolen ohella Hietasaaren lähialueilla Tuiran ja suiston ympäristössä ja koko kantakaupungissa on melkoinen määrä asukkaita, joille Hietasaari on tärkein lähiluontokohde. Se on riittävän iso ja monipuolinen vastatakseen virkistyskäytön ja viihtymisen tarpeisiin. Sitäkään ei ole otettu riittävästi huomioon.

Hietasaaren maankäyttö suunniteltava kokonaisuutena

Asemakaavaluonnos on muutoksena liian raskas. Ylipäänsä Hietasaaren maankäyttöä ei tule enää ”kehittää” palasina asemakaavoituksella. Koko nykyisen Oulun yleiskaavoitus on vireillä. Siinä on tarkasteltava myös Oulujoen suiston ja sen osana Hietasaaren maankäyttöä ja otettava huomioon lukuisien järjestöjen, myös Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja yhteisöjen allekirjoittama uudistettu aloite kansalllisesta kaupunkipuistosta Oulujoen suistoon. Siten alueen vetovoimaisuutta on aidosti mahdollista säilyttää ja myös parantaa.

Luonnonsuojelupiiri pyytää toimittamaan alussa ilmoittamaansa osoitteeseen kaupungin perustellun kannanoton esitettyyn mielipiteeseen.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri