Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide moot­to­riur­hei­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

17.5.2013

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
90015 Oulun kaupunki
kirjaamo(at)ouka.fi

Viite: Dnro OUKA 1223/2013

Hakija: OuluZone kiinteistöyhtiö Oy

Asia: Mielipide moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemuksesta

Vaatimus

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry vaatii ensisijaisesti lupahakemuksen hylkäämistä. Hakemus ei edelleenkään täytä ympäristönsuojelulain 5 §:n vaatimusta ja on 42 §:n vastainen.

Toissijaisena vaatimuksena on luvan myöntäminen vain ensimmäiselle vaiheelle ja lupaehtojen määrääminen vesistökuormituksen tarkkailemiseksi.

Toiminnanaloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei tule myöntää.

Perustelut

Ympäristölupaa haetaan toistamiseen. Vaasan hallinto-oikeus kumosi 12.12.2012 aiemman päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi, jos hakija haluaa jatkaa hakemustaan. Luvan uudessa käsittelyssä on otettava huomioon palauttamisen syy, joka oli hakemuksen puutteelliset tiedot melu- ja vesistövaikutuksista.

Uusi lupahakemus koskee sekä ensimmäistä että toista toteutusvaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan R1 motocross- ja R2 rallicross – radat tukitoimintoineen. Toisessa vaiheessa rakennetaan R3 karting-, R4 speedway-, R6 enduro sprint-, R8 snowcros- ja R9 rallisprint -radat tukitoimintoineen. Moottoriurheilukeskuksen alueelle on laadittu moottoriradan suunnitelma, jonka ympäristölupa haetaan erikseen.

Oulun kaupungin rakennuslautakunta on myöntänyt OuluZone kiinteistöyhtiö Oy:n moottoriurheilukeskuksen rakennuksille ja radoille rakennusluvan 26.1.2011. Ensimmäisen rakennusvaiheen rakentaminen on alkanut kesällä 2012 ja radat (motocross, rallicross) on tarkoitus ottaa käyttöön, kun ympäristölupa sen mahdollistaa.

Aiempi ympäristölupapäätös on tehty 23.5.2011, jolloin rakennuslupa oli jo saanut lainvoiman. Ympäristöluvassa oli kuitenkin lupamääräys numero 16, jossa vaadittiin, että luvansaajan on ennen moottoriurheilukeskusalueen maarakennustöihin ryhtymistä esitettävä Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitokselle yksityiskohtainen suunnitelma alueella tehtävistä kuivatustoimenpiteistä, kuivatusvesien johtamisesta sekä selvitys kuivatusvesien johtamisen vaikutuksista Vähäojan veden laatuun ja virtaamiin. Suunnitelmaan on liitettävä selvitys Vähäojan tämänhetkisestä virtaamasta ja vedenlaadusta sekä suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista niihin. Selvityksessä on arvioitava myös vaikutuksia lähimmässä vesistössä. Lupaviranomainen voi suunnitelman käsittelyn yhteydessä antaa tarvittaessa lisämääräyksiä kuivatus- ja hulevesiin liittyen.

Lupamääräystä ei ole noudatettu -ainakaan lupahakemuksen mukaan. Rakentaminen aloitetttiin kesällä 2012 sillä oletuksella, että ympäristölupaprosessi on erillinen asia. Vaasan hallinto-oikeuden päätös kuitenkin vahvistaa sen, että myös rakentamisessa eikä vain toiminnan säätelyssä on otettava ympäristölupa huomioon. Vaikka rakennuslupa koskee myös toista vaihetta, sen rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lupahakemuksessa esitetty suunnitelma kuivatusjärjestelyistä ja vesistövaikutuksista oli puutteellinen. Siinä todetaan lisäksi, että meluselvityksen ohella myös vesiä koskeva suunnitelma on esitettävä lupaviranomaiselle jo lupaharkintavaiheessa. Yksityiskohtaisen suunnitelman esittämisellä ja lupaviranomaisen riittävällä lausuntomenettelyllä varmistetaan, että alueen kuivattaminen toteutetaan siten, ettei vesilain poikkeuslupa ole tarpeen eikä erityisiä luonnonarvoja heikennetä.

Uudessa lupahakemuksessa on tietoja alueen vesistöjen tilasta ja suuntaa-antavia arvioita toiminnan kuormituksen laadusta. Siinä on myös aiemmasta poikkeava suunnitelma vesienjohtamisesta ja puhdistamisesta, joka perustuu 3 laskeutusaltaaseen ja pintavalutukseen. Kuivatussuunnitelma kuitenkin edelleen puuttuu, eivätkä laskeutusaltaita ja pintavalutusta koskevat tiedot ole riittäviä.

Hakemuksessa on liitteenä ympäristösuunnitelmakartta, mutta sitä voi paremminkin pitää maisemanhoitoa koskevana suunnitelmakarttana. Siinäkään ei esitetä laskeutusaltaiden täsmällistä sijaintia tai muitakaan tietoja altaista tai pintavalutuksesta. Tietojen puutteellisuuden takia on vaikea arvioida laskeutusaltaiden riittävyyttä ja niiden ja pintavalutuksen toimivuutta ja tehoa ja sitä kautta vaikutusta alapuoliseen vesistöön. Ainoa varsinainen tieto kuivatusjärjestelyistä on maininta siitä, että enduro-rata ei vaadi ojitusta. Senkin paikkansapitävyys on kyseenalainen ilman tarkempaa tietoa maaperän kosteusolosuhteista tai lähistön kuivatuksesta, joilla pohjaveden pintaa lasketaan.

Ympäristösuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Hakemuksessa todetaan ylimalkaisesti, että moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuvat vesistövaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Rata-alueilta peräisin olevien hulevesien sisältämät epäpuhtaudet eivät poikkea normaaleista maanteiden hulevesien epäpuhtauksista. Hulevesiä ei johdeta suoraan mihinkään vesistöön, vaan vedet käsitellään laskeutusaltailla ja pintavalutuksella.

Selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi lupaharkinnassa pitää olla käytettävissä tieto alueen vesitaseen hallinnasta. Tiedot kuivatuksesta, laskeutusaltaiden mitoituksesta ja pintavalutuskentän ominaispiirteistä ovat olennaisia. Sulamisvesien ja kovien sateiden aiheuttamat virtaamat saattaavat olla niin suuria, että laskeutusaltaiden kapasiteetti tai tekninen toteutus eivät estä vesien virtaamista yli ja edelleen pintavalutuskentän pintaa suoraan alapuoliseen vesistöön vieden mennessään myös altaisiin kertyneen kiintoaineen saostumineen. Ylivirtaamia voi olla joka tapauksessa vaikea hallita. Toisekseen toiminta on ympärivuotista. Sulamisvesien mukana menee myös raskasmetallipäästöjä alapuoliseen vesistöön, kun pintavalutuskenttä on vielä jäässä.

Vesistökuormituksesta tarvitaan hakemuksessa esitettyä varmempaa tietoa. Toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi myös huomattavasti toisessa ja myöhemmissä vaiheissa. Jo nyt on pystyttävä arvioimaan valmiin alueen kuormituksen taso ja suunniteltava kokonaisuuden hallintaan tarvittavat vesiensuojelutoimet. Vastaavaa osittain suolle perustettua moottoriurheilukeskusta ei ole vertailukohdaksi, joten riittävä tieto pitää hankkia omakohtaisesti.

Toissijaisena vaatimuksena on luvan myöntäminen vain jo rakennetuille R1 motocross- ja R2 rallicross-radoille tukitoimintoineen. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset lupamääräykset, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Moottoriurheilukeskuksen ympäristöluvassa pitää määrätä muun muassa tarkkailuohjelmasta toiminnasta aiheutuvan kuormituksen selvittämiseksi ja ohjeistettava seurannan järjestämisestä. Vesistökuormituksen tarkkailu tulee suorittaa riittävän tiheällä näytteenotolla laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä ja alapuolisesta vesistöstä ainakin Loukkojärveen asti. Sen sijaan pintavalutuskenttää ei tule turpeenottohankkeiden tapaan ojituksin eristää ympäristöstä, vaan sallia veden vapaa virtaus alapuoliseen vesistöön.

Luvan myöntämiseen samalla kertaa myös toisen vaiheen toteutukseen ei ole ympäristönsuojelulain ja -asetuksen vaatimia riittäviä tietoja. Esimerkiksi enduro-radan rakentamisesta ja radalla ajosta saattaa syntyä ympäristönsuojelulainvastaisia seurauksia, kuten vesistön pilaantumista ja erityisten luonnonolosuhteiden tuhoutumista. Lupahakemuksen perusteella ei voi luottaa siihen, että suon vesitalous säilyy ja ettei maaperä ja pinta- ja pohjavedet likaannu moottoriajoneuvojen päästöistä.

Yhteysviranomaisen lausunnossa seudullisen monitoimikeskuksen arviointiselostuksesta (PPO-2004-L-239-53 30.3.2005) todetaan, että mikäli hanke toteutuu, tavoitteena on oltava arvokkaan lajiston ja luontotyyppien säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisina. Lieventämistoimenpiteiksi vaikutusten vähentämiseksi Kauvonsuohon ja Mäkisuohon esitetyt, enduro-radan ojittamattomuus ja siltarummut eivät vakuuta. Vaasan hallinto-oikeuden tarkoittamassa yksityiskohtaisessa suunnitelmassa olisivat tiedot kaikkien rakenteiden, tiestön ja harrastuspaikkojen ja tukitoimintojen, parkkipaikkojen jne vaatimasta kuivatuksesta ja vesienjohtamisesta ja kuormituksen puhdistamisesta.

Toiminnan aloittaminen

OuluZone kiinteistöyhtiö Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 § mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen motocross- ja rallicross-radalla muutoksenhausta huolimatta .

Moottoriurheilukeskuksen toiminta olisi hyvin mittavaa ja monipäästöistä, joten toimintaa ei tule aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta (ympäristönsuojelulaki 100 §). Vaikka ensimmäisen vaiheen rakenteet on hakemuksen mukaan jo rakennettu, rakenteiden käyttöön otosta syntyisi peruuttamattomia vaikutuksia ympäristöön, kuten päästöjä maaperään ja vesistöön. Ympäristönsuojelulain 101 §:ssä vaadittua perusteltua syytä myöntää lupa ennen päätöksen lainvoimaisuutta ei ole. Maankäytönsuunnittelun ongelmat eivät ole lain tarkoittamia perusteltuja syitä.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri