Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus ilveslupaan

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry
Pudasjärvi

22.3.2012

Metsähallitus
Luontopalvelut
kirjaamo(at)metsa.fi

Viite: Päätös Dnro 1328/544/2012 annettu 12.3.

Asia: Oikaisuvaatimus

Vaatimus

Metsähallitus on viitteessä mainitulla päätöksellään myöntänyt luvan ilveksen pyyntiin Syötteen kansallispuistossa Päätuoreen-Selkävaaran metsästyskieltoalueella Pudasjärven kunnassa Suomen riistakeskuksen myöntämän poikkeusluvan mukaisesti (päätös nro 2012/00026 9.3.2012). Luvan saaja on Mika Käsmä Alangontie 47 93280 Syöte.

Päätös on kumottava. Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry:n ja Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n mielestä moottorikelkkailun ja metsästyksen salliminen kyseisellä alueella on vastoin Syötteen kansallispuiston ja sen metsästyskieltoalueen perustamistarkoitusta ja poikkeuslupa muutoinkin perustelematon.

Perustelut

Hakija ei ole riittävästi perustellut sitä, millä tavalla metsästyskieltoalueen rajaaminen poikkeusluvan ulkopuolelle merkittävästi vaikuttaisi suojelualueen ulkopuolella tapahtuviin porovahinkoihin tai muutoin kohtuuttomasti haittaisi hakijan ilveksen pyyntiä poikkeusluvassa osoitetulla alueella.

Suomen riistakeskuksen päätös myöntää Mika Käsmälle poikkeuslupa ilveksen pyyntiin on erittäin kyseenalainen, ottaen huomioon alueen ilveskannan heikon tilan ja lajin yksilöiden aiheuttamat vähäiset porovahingot kuluvana vuonna (todennettuja vahinkoja 3 kpl). Nämä asiat olisi Metsähallituksen pitänyt ottaa huomioon päätöstä harkitessaan.

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella koko Suomessa 389 yksilöä. Riistakeskus myönsi luvan yhteensä 420 ilveksen metsästämiseen. Kainuun, Oulun ja Lapin alueille myönnettiin / käytettiin pyyntikaudella 1.12.2011–28.2.2012 alla olevan taulukon mukainen määrä ilveksen pyyntilupia.

Ilvessaalis 1.12.2011–28.2.2012 alueittain (lähde: Suomen Riistakeskus):

Alue Myönnetty Saalis

Lappi 3 3
Oulu 12 12
Kainuu 32 32
yhteensä 47 47

Poronhoitoalue Myönnetty Saalis

Lappi 15 7
Oulu 9 0
Kainuu 16 13
yhteensä 40 20

Taulukosta käy ilmi, että poronhoitoalueelle myönnetyistä luvista peräti 50 prosenttia jäi käyttämättä. Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle metsästäjille myönnetyistä pyyntiluvista (yht.9 kpl) jäi käyttämättä 100 prosenttia. Pyyntilupien käyttämättä jääminen osoittaa, että perusteita ilveskannan vähentämiseen poronhoitoalueella, ja varsinkaan Syötteen kansallispuistossa ja sen metsästyskieltoalueella, ei ole ollut. Laji ei selvästikään kuulu kategoriaan ”haitallisesti lisääntynyt” riistaeläin.

Riistakeskuksen luvassa ihmetystä herättää erityisesti se, että kyseessä olevalla alueella Taivalkosken ja Pudasjärven kunnassa on ollut poikkeusluvan hakemusaikana (16.2.2012) voimassa olevia ilveksen pyyntilupia yhteensä 4 kpl. Riistakeskus ei kuitenkaan ole suositellut ensisijaisesti näiden pyyntilupien käyttämistä ilveksen pyytämiseksi, vaan on myöntänyt hakijalle pääosin Syötteen kansallispuiston alueella poikkeusluvan mukaan tapahtuvan pyynnin, joka sallii muun muassa moottorikelkoilla ajattamisen.

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman linjausten mukaisesti poikkeuspyynnillä pyritään rajoittamaan ilveskannan kasvua erityisesti tihentymäalueilla. Kannanhoidossa otetaan huomioon myös taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

Poronhoitoalueella lupia annetaan sellaisten yksilöiden kaatamiseen, jotka aiheuttavat vahinkoa.

RKTL:n petoyhdysmiesten Tassu-järjestelmään Taivalkosken – Pudasjärven alueelta oli ilmoitettu ainoastaan yksi ilveshavainto vuonna 2011. Pudasjärven maaseutuasiamiehille ilveksen aiheuttamia porovahinkoja oli tämän vuoden alusta ilmoitettu ainoastaan 3 kpl, Taivalkoskella ilmoituksia ei ole ollut yhtään. Kyseessä olevalla kansallispuiston alueella ei siten ole kyse erityisestä ilveksen tihentymäalueesta eikä ilves ole aiheuttanut niin merkittävää vahinkoa porotaloudelle, että olisi ollut erityisiä perusteita tai tarvetta myöntää lupa sen pyyntiin metsästyskieltoalueelle.

Suomen riistakeskuksen poikkeusluvassa on sallittu ilveksen pyynnissä moottorikelkan käyttö. Lupa on voimassa 9.3. – 22.3.2012. Se, että myös Metsähallitus on päätöksellään sallinut ilveksen pyynnin ja moottorikelkkojen käytön kansallispuiston ytimessä keskeisellä retkeilyalueella, osoittaa riittämätöntä harkintaa.

Lupa on myös voimassa huomattavasti pitempään (30.4.2012 saakka) kuin Riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Alueella on kotkareviiri, jonka pesinnän aloittamista tarpeeton moottorikelkkailu voi kyseisenä aikana merkittävästi häiritä.

Alueella on myös latu- ja retkeilyreitistö, jolla kansallispuistossa kävijät haluavat liikkua rauhassa, jollaista luonnonsuojelualueella on oikeus odottaa. Päätöksen myöntämisen aikaan Syötteen kansallispuiston alueella oli juuri samaan aikaan käynnissä myös Rajalta rajalle – retkihiihto, jossa useampi sata koti- ja ulkomaista hiihtäjää kulki alueen läpi. Kansallispuisto tuskin sai kovin myönteistä mainetta, jos hiihtäjien näkösälle sattui joukko moottorikelkkailijoita aseet selässä.

Porot ovat alueella jo suurimmaksi osaksi kotitarhoissaan, joten tarvetta myöntää lupaa ilveksen pyyntiin ko. metsästyskieltoalueelle ei tälle talvelle enää muutenkaan olisi ollut. Vapaana luonnossa laiduntavia poroja, joita ilvekset voisivat tappaa, on Syötteen kansallispuiston alueella vähän. Ilveksen pyynnin sallimisen sijaan olisi perustellumpaa kerätä loputkin porot tarhoihinsa.

Oikaisuvaatimuksen joutuu tekemää jälkijättöisesti. Se toivon mukaan kuitenkin jatkossa estää myöntämästä vastaavia huonosti perusteltuja poikkeuslupia suojelualueelle.

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri

Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry

Leena Puhakka
sihteeri

[Liitteitä ei tässä]

Liite 1: Lupa haitallisesti lisääntyneen riistaeläimen poistamiseksi luonnonsuojelualueella 12.3.2012 Dnro 1328/544/2012

Liite 2: Suomen riistakeskuksen päätös nro 2012/00026, antopäivä 9.3.2012

Liite 3: Suomen riistakeskuksen päätös nro 2012/00026, karttaliite